26.09.2017


Възможности, условия и ползи:
          
             Файла за регистрация като ЗП можете да изтеглите от ТУК

  І. Какво трябва да знаете преди да решите да се регистрирате:

  1. Държавното обществено осигуряване на земеделските производители е задължително, както и за останалите самоосигуряващи се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества и лица, упражняващи свободна професия или занаят.
  2. Регистрираните земеделски производители – физически лица не могат да получават помощи при безработица.
  3. Областните дирекции “Земеделие и гори” предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на Териториалните поделения на Агенцията по заетостта към Министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски производители – физически лица.
  4. Регистрираните земеделски производители, са длъжни в седемдневен срок от издаване на регистрационната карта да извадят от Агенцията по вписванията карта за идентификация по БУЛСТАТ.

            

ІІ. Ползи от регистрацията като земеделски производители:

  1. Само регистрираните за съответната година земеделски производители могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони.
  2. Само регистрираните земеделски производители имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.
  3. Само регистрираните земеделски производители могат да продават продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати.
  4. Земеделски производители, които упражняват само земеделски дейности ползват преференции при внасяне на социални и здравни осигуряване и УПФ /за родените след 1960 г./.
  5. Не се облагат доходите на земеделските производители, физически лица, вкл. извършващи дейност като еднолични търговци, за непреработена растителна и животинска продукция, в това число за пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното.

 

 ІІІ. Кой може да се регистрира като земеделски производител:

  1. Регистрацията на лицата като земеделски производители нормативно е уредена с Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и настъпилите изменения и допълнения към нея, обн. в ДВ, бр. 2 от 08.01.2008 г./  
  2. На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.
  3. Тютюнопроизводителите могат да се регистрират по Наредба № 3/29.01.1999 г.

  Необходими документи за регистрация

 

ІV. Необходими документи за регистрация:

Анкетни карти и анкетни формуляри се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие. Същите могат да бъдат изтеглени и от сайта на дирекцията.:
  1. За юридически лица:
  1.1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, валидността
           му е шест месеца;
  1.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
  2. За физически лица:                                                                      
  2.1. Документ за самоличност;
  2.2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за земеделски производители, на които се прави пререгистрация;
  3. Ако отглеждат животни:
- Опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект;
 
  4. Ако лицата обработват земя:
  4.1. Документи, доказващи правното основание за ползване на земята:
•    Ако земята е собствена – нотариален акт;
•    Арендни договори – чл. 3, ал. 1 Договорът за аренда са сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и гори. При вписване се представя скица на арендувания обект на договора, издадена или заверена от общинската служба по земеделие и гори. Минималният срок е 4 стопански години /чл. 4, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието/;
•    Договор за наем:
•    Вписват се: т. 4, е) Договорите за наем на недвижим имот, в т. ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година (чл. 237 от ЗЗД), както и договорите за аренда (Правилник за вписванията);
•    Всички договори, изготвени съгласно Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите;
  4.2. Ако отглежда винени сортове лозя представят копие за актуално състояние на лозарско стопанство, заверено от съответното териториално звено /в. гр. Плевен за обл. Велико Търново/ или Централно управление на ИАЛВ;
   4.3. Производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3.

            

V. Указания за попълване на анкетна карта, анкетен формуляр и декларация:

 1. Анкетнакарта – попълватсеидентификационнитеданниназемеделскияпроизводител, катоакодокументитесеподаватотупълномощенотолицетрябвадасапопълнениданнинапълномощника. В горниядесенъгълсепоставявходящномер с дататанаподаване. В каретоПопълвасаотОбластнадирекция “Земеделие”:дата е дататанарегистрациятаилизаверка, която е идентична с дататавписана в регистрационнатакарта. Задължителнотрябвадаимаподпис и печатнадлъжностнолица в ОД “Земеделие”.Навторатастраницатрябвадасаописани ЕКАТТЕ навсичкиземлища, закоитоимаподаденианкетниформуляри /чл.8, ал. 4 отНаредба № 3/. Подписътназемеделскияпроизводител е задължителен.
  2. Анкетни формуляри:
  2.1.Таблица 1 – попълват се номера на имоти от Картата на възстановена собственост, начин на трайно ползване, форма на стопанисване (за всички форми на стопанисване трябва да има правно основание), площ в ха, поливна площ в ха;
   2.2. Таблица 2 – попълва се площ по култури за текуща стопанска година и намерения за следваща стопанска година. Призаверканаанкетенформулярдасесъблюдаватданните и времетонаподаване.Общо ИЗП (код 3299) трябвада е по-малкоилиравнонаОбщо (код 1999 отТаблица 1).Напразнитепозициинастраницитедасепоставя „Z”, заданеседописваследзаверка.
Попълването на Таблица 1 води до задължително попълване на Таблица 2!
  2.3. Таблица 3 - попълват се броя на животните по видове.
  2.4. Таблица 4 – попълват се номера на ушни марки, при условие, че в Таблица 3 са описани брой животни със знак „*”, с изключение на кодове 4100, 4007, 4010 и 4013.
Под Таблица 3 се записва номера на животновъдния обект. Регистрационенномернаобектщесезаписвасамозаживотни, маркирани с ушнимарки и запчели.
Заверките на анкетните формуляри се извършват съгласно чл. 8, ал. 5 и 6 от Наредбата
Общинската служба по земеделие и гори води входящ дневник съгласно чл. 8, ал. 6 от Наредбата.
Входящият номер с датата  да се изписват в десния горен ъгъл на Анкетния формуляр.
За дата на заверката на АФ  да се счита датата, записана в определените полета в горния ляв ъгъл, след поставяне на подпис и печат от длъжностното лице от ОСЗГ на последната страница на формуляра. Валидносттана АФ запредставяне в ОД „Земеделие и гори” е 30 дни.(чл. 8, ал. 7 от Наредба№3/1999).
3. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи – попълва се от земеделски производители, които извършват дейности с първични фуражи.
Декларацията се попълва от земеделския производител само ако произвежданата от него продукция е за храна на животни.

 

VІ. Какво е необходимо да знае регистрираният земеделски производител:

1. С цел установяване верността на данните от регистъра служители ОД ”З” извършват проверка на място на регистрираните земеделски производители по ред определен от министъра на земеделието и продоволствието.

2. Всеки регистриран земеделски производител е длъжен в едномесечен срок да подаде в съответната ОСЗ или ОД ”З” информация за настъпилите промени в данните, обявени към момента на регистрация, или заверката за съответната година.
3. Ежегодно  до28февруари земеделският производител трябва дапредоставя актуална информация за дейността си чрез анкетна карта и един или повече броя анкетни формуляри.  Въз основа на тази информация  Областна дирекция “Земеделие” заверява анкетната и регистрационна карта на земеделските производители. Регистрацията е валидна до  28февруари на следващата стопанска година.

АДРЕС:
Велико Търново 5000,
ул. "България" 25,
ет. 4, пк.17

e-mail: odzgvtr@gmail.com

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (062) 601 191
факс:(062) 600 850


 КТИ

гр. Велико Търново 5000,

ул. "Магистрална" №30

тел: 062/670550

        0884362044

Кирил Кирилов

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа