новини
Всички новини

24.01.2011 г.

Срокът за подаване на документи за пререгистрация на земеделски производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е 25.03 2011г.

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.) и стартиралата кампания по регистрация и заверка на земеделските производители, Областна Дирекция “Земеделие” град Търговище Ви уведомява, че срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е  25 март 2011 година.

За извършване на пререгистрацията за 2011 година е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначалната регистрация е през цялата година.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ и Декларация по чл.30, ал.3 от Закона за собствеността 1.97 MB
търг ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 27, АЛ. 8 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВОБОДНИ, НЕГОДНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ И НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗЕМИ ПО ЗСПЗЗ - Обява, Заповед на Директора на ОД "Земеделие", указания и други, публикувани на 20.11.2015 3.78 MB
Констативен протокол за липса на постъпили жалби срещу Протоколно решение №1 от 05.10.2015г на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД15-10-360/15.09.2015 на Директора на ОД "Земеделие" - Варна - публикуван на 16.11.2015г 1.04 MB
Обява и Заповед РД15-10-462/12.11.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна във връзка с одобрен "План на новообразуваните имоти за имот 009003 и имот 009008" по КВС на землище Камен дял, община Дългопол, област Варна 1.05 MB
Заповед РД15-10-361/18.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, издадена във връзка с чл.34, ал.6 и ал.8, чл.37б, ал.4 и чл.37в, ал.10 - за землища с.Голица, община Долни чифлик, с. Аспарухово и с.Цонево, община Дългопол - публикувана на 28.09.2015 333.00 KB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване 488.53 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 4 от 07.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за създаване и отглежане на ТН и за оглеждане на съществуващи ТН върху земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 456.40 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 3 от 06.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за десетгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 444.20 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 1 от 04.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под наем за едногодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 442.81 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 2 от 05.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за петгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 12.09.2015г 523.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


 Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  


 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа