новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Съобщение до Стефан Борисов Димитров изх. № ПС-10-181/17.02.2015 г. 179.97 KB
Решение № ПП-02-01/22.01.2015 г. от комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 212.24 KB
Електронен вариант на файл на анкетна карта и формуляр за регистрация на земеделските производители по Наредба № 3/1999г. 578.72 KB
Информация и Заповед (придружена с методика и бланка - образец на възражение) на новосъздадения специализиран слой „Постоянно затревени площи“. 2.42 MB
График за провеждане на интервюта за работни места в ОД „Земеделие” Търговище по програма „Старт в кариерата” . 15.17 KB
Уведомително писмо № ПС-10-1135/18.09.2014г. до "ЕСТЕЙД" ЕООД гр. Разград относно продължаване на процедурата по образуване на административно производство. 152.56 KB
Заповед № РД-05-1441/26.08.2014 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански дворове на територията на обл.Търговище - землища Търговище, Паламарца, Царевци, Церовище, Красноселци и Моравка. Образци на заявления за участие в търга. 63.71 KB
Списъка на контактните точки по общини за област Търговище, на които стопаните на дребни преживни животни и едър рогат добитък могат да подават сигнали за болни и умрели животни от болестта "син език". 944.98 KB
Протокол от 14.08.2014 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2013/2014 година. Заповед № РД-05-1390/15.08.2014г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2014г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2013/2014 година. 112.16 KB
Уведомително писмо № ПС-10-1178/04.08.2014г. до Робертино Доминго Георгиев, относно стартиране на процедура по чл.34 от ЗСПЗЗ за неправомерно ползване на имоти от държавния поземлен фонд. 156.13 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 247"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа