новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Декларация за местонахождението и капацитета на обекти за съхранение на зърно – приложение № 1 към чл.4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г. 16.96 KB
Декларация за местата на съхранение и налични количества зърно в тях – приложение № 2 към чл.11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г. 18.22 KB
Декларация за количество произведено и налично зърно от регистрирани земеделски стопани – приложение № 3 към чл.11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г. 17.25 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец февруари 2016 година. 122.00 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 533.50 KB
Решение № ПП-02-01/07.01.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 786.75 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 139.50 KB
Заповед № РД-05-2934/08.12.2015г. за откриване първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2015/2016 година, за срок от една стопанска година при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. 81.50 KB
Списък на свободните имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади. 100.50 KB
Документи за участие в търг за свободни имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади. 103.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 263"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа