новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД-05-2704/09.11.2015г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 65.66 KB
Решение № ПП-02-06/17.09.2015 г. от комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 162.00 KB
Съобщение изх. № ПС-10-1594 от 30.09.2015 г. до Иван Петров Иванов от гр.Разград. - обявено на 01.10.2015г. 165.30 KB
Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване. 488.53 KB
Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба № 3 на МЗХ от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – 2015-2016 стопанска година /.pdf формат/. 242.37 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1532/08.09.2015г. до фирма "МЕГАТЕД" ООД - публикувано на 09.09.2015г. 169.19 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1531/08.09.2015г. до фирма "МЕГАТЕД" ООД - публикувано на 09.09.2015г. 175.27 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 АВГУСТ ДО 07 ОКТОМВРИ 2015 Г. 94.00 KB
Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански дворове на територията на обл. Търговище по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Образци на заявления за участие в търга - физически и юридически лица. 430.84 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 256"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа