новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Списък на необходимите документи за участие в първа тръжна сесия за отдаване на имоти от държавния поземлен фонд /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения/ за стопанската 2014/2015 година. Комплекти – типови бланки за участие в търга. 241.04 KB
Списъци на имотите от ДПФ, за отдаване под наем и аренда за стопанската 2014/2015 година, по общини и землища Като всеки от файловете за отделните общини съдържа по няколко на брой шийта в зависимост от начина на трайно ползване на имотите /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения/ 252.07 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на имоти в стопански двор село Водица и с.Садина, общ.Попово, обл.Търговище. 75.21 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 13.06.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на село Търновца, община Търговище, обл. Търговище. 238.79 KB
Заповед № РД-05-953/04.06.2014г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански двор с. Търновца, общ.Търговище. 59.66 KB
Заповед № РД-05-841/16.05.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на имоти в стопански двор. 83.85 KB
Решение № ПП-02-01/27.02.2014 г. от комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 181.16 KB
Съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, днес 21.02.2014 год., ОД “Земеделие” гр. Търговище, обявява издадена заповед за корекция на заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Вельово, община Антоново, обл. Търговище. 196.26 KB
Заповед за обявяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-чл.56р от ППЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ – землище Търновца, община Търговище, обл.Търговище. 79.58 KB
Обявяване на резултати от проведен таен търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в стопански дворове с.Вардун, общ.Търговище и гр.Попово, кв.Невски, общ.Попово, обл.Търговище . 58.86 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 238"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа