новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Решение № ПП-02-03/02.06.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 29.00 KB
Протоколно решение от 15.08.2012 год. на ОД “Земеделие” Търговище за определяне на имоти в област Търговище за участие в национален търг за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ /поименни компенсационни бонове/. 130.86 KB
График за месец ЮЛИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 89.00 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ЮЛИ 2016 година. 128.00 KB
Протокол от 23.06.2016г. за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година за землищата в община Попово. 3.14 MB
Протокол от 22.06.2016г. за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година за землищата в община Омуртаг. 6.77 MB
Протокол от 21.06.2016г. за разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2016/2017 година за землищата в община Антоново. 2.36 MB
Списъци на имотите от ДПФ, за отдаване под наем и аренда за стопанската 2016/2017 година, по общини и землища. Всеки от файловете за отделните общини съдържа по няколко на брой шийта в зависимост от начина на трайно ползване на имотите /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения/. 101.74 KB
Заповед № РД-05-2497/21.06.2016 г. на основание чл. чл. 47 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. В ДВ, бр. 29/12.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждането на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури, създаване и отглеждане на трайни насаждения, отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 90.50 KB
Образци на документи необходими за участие в първа тръжна сесия за отдаване на имоти от държавния поземлен фонд /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения/ за стопанската 2016/2017 година. Комплекти – типови бланки за участие в търга, указания, заповед на Министъра на земеделието и храните. 434.49 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 282"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа