новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за месец ЯНУАРИ 2017 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно – обявен на 10.01.2017 год. 79.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 и чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за четвъртото тримесечие на 2016 година. 15.24 KB
Заповед № РД-05-5493/15.12.2016г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на общините Антоново, Омуртаг и Попово, област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 67.22 KB
Заповед № РД-05-5454/13.12.2016 г. на основание чл. 47 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. В ДВ, бр. 29/12.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждането на търг / трета тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури и отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Списък на имотите. Образци на тръжни документи и указания. 386.13 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 106.00 KB
График за месец ДЕКЕМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 82.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 14.91 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец НОЕМВРИ 2016 година. 15.16 KB
Уведомление за актуализиране на списъци на имотите включени във втора тръжна сесия за отдаване под наем и/или аренда на имоти от държавния поземлен фонд за стопанска 2016/2017 година. Приложение - актуални списъци, уведомление, образци на документи за кандидатстване. 528.44 KB
Решение № ПП-02-05/13.10.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 38.00 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 285"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа