новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Списък на физическите блокове, подлежащи на проверка за периода 29 август 10 октомври 2016 година, изнесени по общини, землища и номер на ФБ. 192.00 KB
Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
Заповед № РД 09-582/12.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, за организиране и стартиране на теренните проверки за актуализиране на данните в СИЗП за 2016 година в едно с приложенията към нея . 9.14 MB
Във връзка с влезлите в сила с ДВ брой 61от 05.08.2016г. изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в чл.37в, ал.2, изр.4, ОД „Земеделие” Търговище обявява информация за лицата с неиздължени суми към държавния поземлен фонд, които няма да бъдат допуснати до участие в споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ. На същите се дава възможност да издължат съответните суми в срок до 19.08.2016 г. Лицата, непогасили задълженията си към държавния поземлен фонд и непредставили удостоверение от съответната община за липса на задължения към общинския поземлен фонд, няма да бъдат допуснати до участие в разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ - публикувано на 09.08.2016г. 35.00 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец АВГУСТ 2016 година. 114.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58.о, ал.1 и чл.58.о. ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на земеделски продукти в ЕС. 14.73 KB
График за месец АВГУСТ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 79.50 KB
Решение № ПП-02-04/07.07.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 38.50 KB
Решение № ПП-02-03/02.06.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 29.00 KB
Протоколно решение от 15.08.2012 год. на ОД “Земеделие” Търговище за определяне на имоти в област Търговище за участие в национален търг за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ /поименни компенсационни бонове/. 130.86 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 282"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа