новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за месец СЕПТЕМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 89.50 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 29 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2016 Г. 71.00 KB
Списък на физическите блокове, подлежащи на проверка за периода 29 август 10 октомври 2016 година, изнесени по общини, землища и номер на ФБ. 192.00 KB
Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
Заповед № РД 09-582/12.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните, за организиране и стартиране на теренните проверки за актуализиране на данните в СИЗП за 2016 година в едно с приложенията към нея . 9.14 MB
Във връзка с влезлите в сила с ДВ брой 61от 05.08.2016г. изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в чл.37в, ал.2, изр.4, ОД „Земеделие” Търговище обявява информация за лицата с неиздължени суми към държавния поземлен фонд, които няма да бъдат допуснати до участие в споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ. На същите се дава възможност да издължат съответните суми в срок до 19.08.2016 г. Лицата, непогасили задълженията си към държавния поземлен фонд и непредставили удостоверение от съответната община за липса на задължения към общинския поземлен фонд, няма да бъдат допуснати до участие в разпределение на масиви за ползване по смисъла на чл. 37в от ЗСПЗЗ - публикувано на 09.08.2016г. 35.00 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец АВГУСТ 2016 година. 114.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58.о, ал.1 и чл.58.о. ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на земеделски продукти в ЕС. 14.73 KB
График за месец АВГУСТ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 79.50 KB
Решение № ПП-02-04/07.07.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 38.50 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 282"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа