новини
 • February 08, 2018
  На 28 февруари 2018 г. в град Търговище ще се проведе информационна среща за земеделските стопани от областта с участие на експерти от Министерство на земеделието, храните и горите.
  прочети >>
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на предстоящите срещи по общини със земеделските стопани от област Търговище във връзка с предстоящата кампания за Директни плащания 2017, изменения в ЗСПЗЗ, ЗАЗ, ЗП и други въпроси относно съвместната дейност на ЗС и ОД Земеделие. 43.00 KB
График за месец ФЕВРУАРИ 2017 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно – обявен на 25.01.2017 год. 80.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2017 година. 15.58 KB
Решение № ПП-02-01/1.01.2017 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 1020.10 KB
Уведомление за промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно към ОД "Земеделие" Търговище. 15.07 KB
График за месец ЯНУАРИ 2017 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно – обявен на 10.01.2017 год. 79.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 и чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за четвъртото тримесечие на 2016 година. 15.24 KB
Заповед № РД-05-5493/15.12.2016г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на общините Антоново, Омуртаг и Попово, област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 67.22 KB
Заповед № РД-05-5454/13.12.2016 г. на основание чл. 47 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. В ДВ, бр. 29/12.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждането на търг / трета тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури и отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Списък на имотите. Образци на тръжни документи и указания. 386.13 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 106.00 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 284"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа