новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-05-5454/13.12.2016 г. на основание чл. 47 ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. В ДВ, бр. 29/12.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждането на търг / трета тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година за отглеждане на едногодишни полски култури и отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Списък на имотите. Образци на тръжни документи и указания. 386.13 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 106.00 KB
График за месец ДЕКЕМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 82.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 14.91 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец НОЕМВРИ 2016 година. 15.16 KB
Уведомление за актуализиране на списъци на имотите включени във втора тръжна сесия за отдаване под наем и/или аренда на имоти от държавния поземлен фонд за стопанска 2016/2017 година. Приложение - актуални списъци, уведомление, образци на документи за кандидатстване. 528.44 KB
Решение № ПП-02-05/13.10.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 38.00 KB
Електронен файл за попълване на анкетна карта и анкетни формуляри за стопанската 2016/2017 година, за регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ. Информация относно извършване на регистрацията. 334.60 KB
Заповед № РД-05-4151/29.09.2016 г. на основание чл. 37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 47ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл.102 и 104 от ППЗСПЗЗ, във връзка със Заповеди № РД 46-103/26.02.2016 и № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за откриване на процедура по провеждането на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година. Списъци на имотите, образци на тръжни документи и указания. 501.33 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ОКТОМВРИ 2016 година. 123.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 280"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа