17.10.2018


Решение № 7 oт 04.10.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.00 KB
11.09.2018 Заповед № РД-07-230/07.09.2018 г. на директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Стара Загора за откриване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Стара Загора на собствениците на пасищни животни, по реда и условията на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 11.09.2018 г. 175.04 KB
07.09.2018 Заповед № РД-07-231/07.09.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Стара Загора, на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, за определяне на останалите свободни земи от държавния поземлен фонд, след проведена първа тръжна сесия за стопанската 2018/2019 година. 63.50 KB
Решение № 6 oт 39.08.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 112.00 KB
График за провеждане на теренни проверки в община Стара Загора. 65.50 KB
График за провеждане на теренни проверки в община Чирпан. 67.50 KB
Важно! График за провеждане на теренни проверки в община Раднево. 31.50 KB
Важно! График за провеждане на теренни проверки в община Казанлък. 94.49 KB
НОВО! График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за септември 2018 година. 455.27 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец СЕПТЕМВРИ 2018 година - обявено на 30.08.2018 год. 493.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »