22.05.2018


Решение № 3 oт 26.04.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.00 KB
Решение № 2 oт 02.03.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 91.00 KB
Актуално! Обявление за издадена Заповед № РД-07-145/03.05.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, с кoято са одобрени планове на новообразуваните имоти за стопански дворове на с. Черганово, общ. Казанлък, с. Оризово, общ. Братя Даскалови и с. Главан, общ. Гълъбово. 91.00 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за май 2018 година. 2.23 MB
26.04.2018 Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2018 година - обявено на 26.04.2018 год. 349.12 KB
16.04.2018 Съобщение за приети проекти за частично изменение на парцеларни планове на стопански дворове в с. Черганово, общ. Казанлък, с. Оризово, общ. Братя Даскалови и с. Главан, общ. Гълъбово 83.30 KB
Важно!!! Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на образци на заявления за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 249.63 KB
Важно! Условия и ред за вписване в Лозарския регистър , администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 13.98 KB
График на дейността по контролно-тенхическа инспекция на ОДЗ за април 2018 година. 1004.83 KB
29.03.2018 Заповед N РД-07-112/29.03.2018 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 155.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »