18.08.2018


Актуално! Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на Mинистъра на земеделието, храните и горите и Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година 653.55 KB
Заповеди за назначаване на комисии по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за област Стара Загора - публикувано на 06.08.2018 г. 553.39 KB
Обяви за обявяване на предварителни регистри, на основание чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ по общини за област Стара Загора - публикувани на 06.08.2018г. 1.14 MB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 295.44 KB
Актуално! Протокол № 1 от 26.07.2018 г. от проведена тръжна сесия № 1 на обявения търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Стара Загора за стопанската 2018/2019 г. – публикуван на 26.07.2018 г. 155.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АВГУСТ 2018 година - обявено на 26.07.2018 год. 315.81 KB
Заповед и указания на МЗХГ за извършване на обследвания на есенни култури, засегнати от неблагоприятни климатични събития 5.34 MB
Актуално! Обявление за издадена Заповед № РД-07-195/24.07.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора, с кoято са одобрени планове на новообразуваните имоти за стопански дворове на с. Хрищени, общ. Стара Загора и с. Съединение, общ. Братя Даскалови. 93.50 KB
Решение № 5 oт 06.07.2018 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 119.00 KB
актуално Съобщение за приети проекти за частично изменение на парцеларни планове на стопански дворове в с. Хрищени, общ. Стара Загора и с. Съединение, общ. Братя Даскалови 81.77 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »