новини
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Протокол от проведена Комисия за избор на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарна оценка на ПИ №118007, находящ се в землището на с. Катуница във връзка с осъществяване на делба на същия имот
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


07.04.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец май 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 403.24 KB
22.03.2016г. 1. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост незаети със сгради и съоръжения , бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ , негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 2.15 MB
22.03.2016г. Заявления за участие в търг по реда на чл27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи частна държавна собственост 433.88 KB
09.03.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Март 2016г. , от инспекторите в ГД "Аграрно развитие" 1.58 MB
09.03.2016г. Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 70.50 KB
01.03.2016г. Заповед №РД46-119/26.02.2016г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 1.60 MB
24.02.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец февруари 2016г., от инспекторите в ГД " Аграрно развитие" 189.47 KB
16.02.2016г. важно!!! ДЕКЛАРАЦИИ по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и ДЕКЛАРАЦИИ за произведени количества и запаси от ориз и оризова арпа. 104.67 KB
08.02.2016г. Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2015 г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика № РД 04-6/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните. 5.80 MB
08.02.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец февруари 2016г., от инспекторите в ГД " Аграрно развитие" 401.62 KB
02.02.2016 г. Заповед за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 14.12.2015г. търг с тайно надаване за продажба на земи ,частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив 2.47 MB
02.02.2016 г. важно Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 70.50 KB
27.01.2016г. Съобщение и Заповед на Основание ч. 45 ал.6 от Правилника за прилагането за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ 321.81 KB
важно!!! На 26.01.2016г. от 10.30 часа в сградата на Община Марица ще се проведе среща на представители на Министерство на земеделието и храните, Областна Дирекция „Земеделие“-Пловдив и земеделски стопани от област Пловдив. Тема на срещата ще бъде: „Стартиране на новата кампания по регистрация на заявленията за подпомагане на земеделските стопани, Регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи от собственици и ползватели. Сключване на споразумения за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в ЗСПЗЗ“. 22.50 KB
18.01.2016г. Протокол от 08.01.2016г. от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година / втора тръжна сесия/, обявен със Заповед № РД11-5402/20.11.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив. 1.17 MB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »