новини
 • 02.02.2018 г.
  Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД11-10778/27.11.2017г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ПЛОВДИВ
  прочети >>
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


31.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-РОДОПИ 33.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-АСЕНОВГРАД 40.50 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-02.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-ПЪРВОМАЙ 27.50 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-ПЛОВДИВ 37.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-СТАМБОЛИЙСКИ 46.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-МАРИЦА 66.50 KB
Протокол от 15.08.2016г. от работата на комисия, назначена със Заповед РД11-6253/12.08.2016г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ОД "Земеделие"-Пловдив за избор на лицензиран независим оценител на земеделски земи за изготвяне на пазарни оценки по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ на земи от ДПФ-пасища, мери и ливади за отдаването им под наем по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ 496.79 KB
19.08.2016г. Заповед №РД 46-418/ 18.08.2016 г. ,с която се допълва Приложение №1 към Заповед № РД 46-119/26.02.2016 г., изменена със Заповед № РД 46-332/14.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните , с имоти от държавният поземлен фонд, съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед, които да бъдат включени в процедурите за търг по реда на чл. 37и,ал. 13 и 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2016/2017 година. 471.33 KB
15.08.2016g. Заповед № РД 09-582 от 12.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 9.14 MB
04.08.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец септември 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 390.80 KB
02.08.2016г. На основание бл.37и ,ал.12 от ЗСПЗЗ Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив с адрес : бул. "Марица" №122 ,ет. 3 , организира избор за оценители на земеделски земи ,вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделските земи за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавния поземлен фонд - пасища, мери и ливади. 261.54 KB
02.08.2016г. Протокол от 29.07.2016г. от проведен търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, обявен със Заповед № РД 11-4568/22.06.2016г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив 155.00 KB
22.07.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост незаети със сгради и съоръжения , бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ , негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 2.85 MB
18.07.2016г. Областта дирекция "Земеделие"-Пловдив ,съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен цифровият модел на плана на стопански двор на бившите ТКЗС с.Белащица.общ.Родопи,обл.Пловдив 35.51 KB
01.07.2016г. Протокол от 27.06.2016г. от допълнително разпределение на имоти от ДПФ на притежателите на животновъдни обекти , отглеждащи пасищни селскостопански животни. 1.40 MB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 518"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа