новини
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Протокол от проведена Комисия за избор на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарна оценка на ПИ №118007, находящ се в землището на с. Катуница във връзка с осъществяване на делба на същия имот
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


02.08.2016г. На основание бл.37и ,ал.12 от ЗСПЗЗ Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив с адрес : бул. "Марица" №122 ,ет. 3 , организира избор за оценители на земеделски земи ,вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделските земи за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавния поземлен фонд - пасища, мери и ливади. 261.54 KB
02.08.2016г. Протокол от 29.07.2016г. от проведен търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, обявен със Заповед № РД 11-4568/22.06.2016г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив 155.00 KB
22.07.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост незаети със сгради и съоръжения , бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ , негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 2.85 MB
18.07.2016г. Областта дирекция "Земеделие"-Пловдив ,съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен цифровият модел на плана на стопански двор на бившите ТКЗС с.Белащица.общ.Родопи,обл.Пловдив 35.51 KB
01.07.2016г. Протокол от 27.06.2016г. от допълнително разпределение на имоти от ДПФ на притежателите на животновъдни обекти , отглеждащи пасищни селскостопански животни. 1.40 MB
22.06.2016г. Заповед №РД 09-434 от 20.06.2016г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл.22, ал.1 и 2 от Наредба №10 от 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 " Стартова помощ за развитие на малки стопанства " от мярка 6 " Развитие на стопанства и предприятия " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 367.78 KB
02.06.2016 г Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив на основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ , Заповед РД 46-697 от 20.08.2015г. на Министъра на Земеделието и храните и одобрен от Министъра на Земеделието и храните протокол от 25.04.2016г. на комисия определена със Заповед № РД 11-3148/22.04.2016г. 843.02 KB
18.05.2016г. Заповед №РД 46-322/14.05.2016г. с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-119/26.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните , с имотите пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2016/2017г. , съгласно приложението , неразделна част от настоящата заповед. 475.66 KB
17.05.2016г. Заповед № РД 09-292/16.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните относно удължаване срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра. 194.26 KB
11.05.2016г. ПОКАНА На основание чл. 105, ал.7 от ППЗСПЗЗ/ Обн. в ДВ. бр.34 от 30.04.1991г.,изм. и доп. ДВ. бр.34 от 03.05.2016г./Областна дирекция "Земеделие " Пловдив с адрес : бул. "Марица " N:122,ет.3, организира избор за оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл.105 от ППЗСПЗЗ за продажба на земи §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ. 335.06 KB
15.04.2016 г. На 22.04.2016г. от 9.00 - 12.00 ч. в сградата на Институт по зеленчукови култури " Марица" , гр. Пловдив ул. " Брезовско шосе" № 32 ще се проведе обучение на фермерите за хигиената на добив на сурово мляко. 26.46 KB
09.05.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Юни 2016 г., от инспекторите в ГД "Аграрно развитие" 1.18 MB
26.04.2016г. Съобщение!!! 1.05 MB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 197.00 KB
28.03.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец април 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 414.19 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »