новини
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи
  прочети >>
 • 08.02.2017 г.
  Протокол от проведена Комисия за избор на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарна оценка на ПИ №118007, находящ се в землището на с. Катуница във връзка с осъществяване на делба на същия имот
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


17.08.2017г. Решение № 6 от 11 август 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 88.00 KB
06.07.2017г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Септември2017г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие" . 745.33 KB
745.33 KB
08.08.2017г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Октомври2017г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие" . 1.15 MB
11.07.2017г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив на основание чл. 107, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.33, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед №РД11-3480/19.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив и одобрен от Министъра на земеделието, храните и горите Протокол от 26.05.2017 г. на комисия определена със Заповед №РД-11-4368/25.05.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив 655.84 KB
11.07.2017г. Решение № 5 от 03 юли 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 87.00 KB
06.07.2017г. Протокол от търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.105, ал. 2 и 3 и чл. 106 , ал.1 от ППЗСПЗЗ за земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 751.26 KB
23.06.2017г. Заповед №РД46-227/23.06.2017г. на Министъра на МЗХГ за допълнение на Приложение №1 към Заповед №РД46-122/28.02.2017г. на министъра на земеделието и храните , с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017/2018 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 65.92 KB
19.06.2017г. Протокол за резултатите от обявен и проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ . 1.09 MB
01.06.2017г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост 2.13 MB
31.05.2017г. Решение № 4 от 19 май 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 102.50 KB
29.05.2017г. Обява от Заповед и протокол 850.86 KB
29.05.2017г. На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции . 202.74 KB
16.05.2017г. Заповед и обява за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост. 3.60 MB
03.05.2017г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Юни2017г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие" . 1.89 MB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »