новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Септември 2016г 341.29 KB
Документи за участие в търг ДПФ, пасища, мери и ливади - физически лица 389.19 KB
Документи за участие в търг ДПФ, пасища, мери и ливади - юридически лица. 390.18 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2016-2017 - първа тържна сесия (за животновъди) 122.00 KB
3аповед № РД-160/22.08.2016г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2016-2017. 74.44 KB
График за извършване на ГТП за м.август 2016 368.81 KB
Протокол №1/12.07.2016 от проведен търг I тържна сесия обявен със заповед РД 100/08.06.2016 778.00 KB
Важно !!! ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2016/2017Г. 105.00 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ЧЛ.69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2016/2017г. В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 12.06 KB
Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Плевен земеделска, горска техника и машини за земни работи 11.21 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м.юли 2016г 319.51 KB
ЗАПОВЕД № РД-114/27.06.2016 за определяне пожароопасен сезон 2016г. 167.21 KB
Заповед за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 154.26 KB
ЗАПОВЕД №РД-105/14.06.2016г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 60/04.04.2016г. 320.82 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2016-2017г 107.74 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 460"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа