новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол №2/02.10.2017г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 294/14.09.2017г. 264.13 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен и хартиен вариант версия 27_3 (2017/2018) 792.02 KB
Решение 04Г1С от 19.07.2017г за възтановяване право на собственост в землището на с. Градина, Община Д.Дъбник 267.40 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 377.21 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 378.83 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2017-2018г - (втора тържна сесия) 457.00 KB
3аповед № РД-294/14.09.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година. 341.12 KB
ЗАПОВЕД РД–275/12.09.2017 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/15.08.2017 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2017/2018 г. 226.67 KB
Протокол №1/04.09.2017г. от проведен търг за отдаване имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД 190/27.07.2017г. 274.34 KB
Заповед № РД-250/16.08.2017 г. за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ обявена със заповед № РД-159/13.07.2017. 58.57 KB
Протокол №1/15.08.2017г. от проведен търг I тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 158/13.07.2017г. 728.16 KB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година 248.50 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 277.92 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 280.02 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2017-2018 - втора тържна сесия 120.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 484"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа