новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол №1/12.07.2016 от проведен търг I тържна сесия обявен със заповед РД 100/08.06.2016 778.00 KB
Важно !!! ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2016/2017Г. 105.00 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ЧЛ.69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКА 2016/2017г. В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 12.06 KB
Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Плевен земеделска, горска техника и машини за земни работи 11.21 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м.юли 2016г 319.51 KB
ЗАПОВЕД № РД-114/27.06.2016 за определяне пожароопасен сезон 2016г. 167.21 KB
Заповед за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 154.26 KB
ЗАПОВЕД №РД-105/14.06.2016г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 60/04.04.2016г. 320.82 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2016-2017г 107.74 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2016-2017 г- първа тържна сесия 425.00 KB
3аповед № РД-100/08.06.2016г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд. 95.00 KB
Документи за участие в търг ДПФ - юредически лица 247.84 KB
Документи за участие в търг ДПФ - физически лица 246.60 KB
Заповед № РД 46-268/17.03.2016г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от ППЗСПЗЗ , за стопанската 2016-2017г 123.50 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м.юни 2016г 366.68 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 457"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа