новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Приложения към НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 47.70 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2016г. 1.01 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на консултативен съвет по животновъдство за първото полугодие на 2016г. Областна Дирекция "Земеделие" -Плевен 31.50 KB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 37.50 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 139.50 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 25_2 (2015/2016) 476.20 KB
ЗАПОВЕД №РД-412/12.11.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 364/14.10.2015г. 86.50 KB
Заповед № РД-411/11.12.2015 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Брегаре община Долна Митрополия, гр. Славяново и с. Гривица община Плевен, с. Староселци община Искър, с. Горник и с. Ракита община Червен бряг - област Плевен 2.30 MB
Документи и указания за участие в търг пасища, мери и ливади ДПФ за стопанската 2015/2016 446.20 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2015-2016 - втора тръжна сесия 116.50 KB
3аповед № РД-401/27.11.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2015-2016. 88.50 KB
Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, одбрени със заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 345.13 KB
ЗАПОВЕД №РД-390/16.11.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 226/10.09.2015г. 155.50 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2015-2016 - първа тържна сесия 115.50 KB
3аповед № РД-388/06.11.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2015-2016. 1.15 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 435"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа