новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Доклад от комисията по §2e от ДР на ЗСПЗЗ за определяне размерът на средното годишно рентно плащане за стопанската 2016/2017 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали 785.50 KB
Вътрешни правила за разрешаване, одобряване и оторизиране и за разделяне на отговорностите в Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали 620.31 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 206.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 1 от 14.01.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 90.00 KB
Указания по прилагането на закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника 836.42 KB
Заповед №К-2/07.01.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година в област Кърджали за срок от 1 година. Необходимите документи можете да изтеглите от ТУК. 1.70 MB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 96.51 KB
Протокол на основание чл.47к, ал.7 от ППЗСПЗЗ от проведен търг за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кърджали за срок от една стопанска година (2015-2016). 1.19 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 12 от 18.12.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 79.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ на тържната комисия назначена със Заповед № КЖ-163 от 14.12.2015 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр. Кърджали за проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост 1.45 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 289"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа