новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


О Б Я В Я В А К О Н К У Р С за следните длъжности: “юрисконсулт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, “старши експерт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, “младши експерт” в Главна дирекция “Аграрно развитие” при ОД “Земеделие” гр. Кърджали, “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Ардино, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали: 103.00 KB
З А П О В Е Д № КЖ – 8 гр. Кърджали, 27.01.2015 г. 194.11 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 1 от 22.01.2015 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи занеземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 80.50 KB
INFO SHEET Директни плащания 130.50 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 12 от 22.12.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 76.00 KB
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 36.53 KB
Заповед №КЖ – 1 от 05.01.2015 год. за откриване процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2014/2015 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 78.50 KB
Списъци, образци на документи, образци на договори за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2014/2015 година на територията на област Кърджали 1.87 MB
З А П О В Е Д № КЖ – 122 гр. Кърджали, 29.12.2014 г. 98.00 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 11 от 27.11.2014 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 54.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 264"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа