новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


З А П О В Е Д № КЖ – 33 гр. Кърджали, 18.03.2015 г. 1.01 MB
Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 721.84 KB
СПИСЪК на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област КЪРДЖАЛИ 1.10 MB
Заповед №РД46-238 от 27.02.15 на Министъра на земеделието и горите стр.2 242.59 KB
Заповед №РД46-238 от 27.02.15 на Министъра на земеделието и горите стр.1 271.34 KB
Уведомяваме Ви, за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността "юристконсулт" в Дирекция "АПФСДЧР" към ОД"Земеделие" гр. Кърджали 210.17 KB
Уведомяваме Ви, за окончателните резултати от проведените конкурс за длъжността “старши експерт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали 224.78 KB
Протокол № 3/25.02.2015 год за проведения конкурс за длъжността “старши експерт” в Дирекция “АПФСДЧР” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали 389.43 KB
Уведомяваме Ви, за окончателните резултати от проведените конкурс за длъжността “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Ардино, главна дирекция “Аграрно Развитие” – ОДЗ Кърджали 223.50 KB
Уведомяваме Ви, за окончателните резултати от проведените конкурс за длъжността “младши експерт” в главна дирекция “Аграрно Развитие” – ОДЗ Кърджали 273.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 271"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа