новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол на комисия, назначена със Заповед №РД-11-170/17.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали с резултати от проведена на 21.11.2017 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ. 975.00 KB
Процедура за търг по реда на чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. 1.33 MB
Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД-11-163/08.11.2017 год. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Ковил, община Крумовград, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 144.23 KB
Заповед № РД 46-354/03.11.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълване на Приложение №1 към Заповед № РД 46-111/26.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните с имоти от държавния поземлен фонд, които да бъдат включени в процедурата за търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. 122.95 KB
Заповед № РД-11-155 от 02.11.2017 г. за откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землища на община Черноочене, област Кърджали за стопанската 2017/2018 г. 101.11 KB
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали. 583.00 KB
График за извършване на проверки на място по чл. 22 за второто тримесечие на 2017 г. 127.20 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 7 от 19.10.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 44.50 KB
Търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 496.80 KB
Протокол от проведения на 11.10.2017 г. търг за отдаване под наем на земеделски земи (пасища, мери и ливади) от ДПФ за стопанската 2017/2018 г. по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ 2.15 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 345"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа