новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Р Е Ш Е Н И Е № К – 9 от 20.10.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 45.00 KB
Обявление за план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с.Ковил, общ.Крумовград, обл.Кърджали 154.55 KB
Изпращаме Ви информация за ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство, което ще се проведе на 21 и 22 октомври 2016 г. в Сливен. 88.30 KB
Протокол от проведен на 14.10.2016 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2016-2017 година, за срок от една стопанска година. 2.33 MB
Окончателни резултати от проведения конкурс за длъжността „ младши експерт ” в общинска служба по земеделие - Ардино 882.42 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали съобщава, че на основание Заповед №РД09-763/10.10.2016г. е определен прием на заявления по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” . Заявленията ще се подават в Общинските служби по земеделие, срока за прием е от 17.10.2016 г. до 28.10.2016 г. За повече информация в Общинските служби по земеделие, както също и на сайта http://www.mzh.government.bg/odz-kardzhali/bg/Home.aspx. 370.00 KB
Търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2016/2017 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 539.60 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник“ на ОСЗ гр. Крумовград, Главна Дирекция „Аграрно развитие“, ОДЗ – Кърджали. 124.38 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Началник“ на ОСЗ с. Черноочене, Главна Дирекция „Аграрно развитие“, ОДЗ – Кърджали. 136.42 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен инспектор“, Главна Дирекция „Аграрно развитие“, ОДЗ – Кърджали. 122.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 326"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа