новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


З А П О В Е Д № РД 46-323 София, 14.05.2016 година На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с писмо с рег. № 9166-31/17.03.2016 г., предложение с рег. № 9166-31/26.04.2016 г. и одобрен доклад с рег. № 93-5063/14.05.2016 г.. 96.58 KB
ЗАПОВЕД № РД 09-249 гр.София 27.04.2016 г. Срокът за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводителите за реколта 2016 г. да бъде удължен до 3 юни 2016 г. 14.96 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 5 от 17.05.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 84.50 KB
Заповед № РД09-249 София 27.04.2016 г. 14.96 KB
ЗАПОВЕД № РД 11-725 гр.София 27.04.2016 г. На основание чл.47, ал. 1и ал. 2 и чл. 117, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит. 485.65 KB
Указания във връзка с публикуване в ДВ.бр.19 от 11 март 2016 г. промени в закона за тютюна и тютюневите изделия 1.23 MB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 21.04.2016 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 81.00 KB
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали, както следва: Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № - 43/18.04.2016 642.04 KB
На вниманието на собствениците на имоти (сгради или земя и сгради) в стопански дворове. Областна дирекция "Земеделие" Кърджали уведомява всички собственици на имоти в стопански дворове /организации по §12 от пзр на зспзз /бивши ткзс/, както и на сгради и съоръжения в тях да представят документите си за собственост в съответните общински служби по земеделие по местонахождение на имота с цел отразяване на данните за собственост в създадените регистри към картата на възстановената собственост. 153.97 KB
Протокол за извършена проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Кърджали 552.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 307"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа