новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


К О Н К У Р С за следните длъжности: „началник” на общинска служба по земеделие – Крумовград, Черноочене, “младши експерт” в общински служби по земеделие – Ардино, Момчилград, „главен инспектор” Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали 68.81 KB
Решение №К-8/13.09.2016 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ. 49.50 KB
На основание чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ открита процедура за провеждане на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2016-2017 г. за срок от една стопанска година. 671.15 KB
Заповед №КЖ-99/07.09.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали на основание чл.47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ 98.50 KB
Заповед № КЖ - 98/07.09.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Кърджали за прекратяване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост на територията на област Кърджали. 102.00 KB
Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства 203.02 KB
Заповед №87/30.08.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за класиране на кандидати след проведен търг по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 84.50 KB
СЪОБЩЕНИЕ: На 25.08.2016г. от 13 часа, в зала 301 на Областна администрация гр. Кърджали ще се проведе среща на областния експертен съвет по животновъдство. На срещата ще присъстват председателя на областния експертен съвет г-н Бойко Синапов, директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали г-жа Йорданка Гочева, представители от териториалните служби към МЗХ. 26.00 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 422/18.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 25.46 KB
ЗАПОВЕД №РД46 – 413/16.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните. 117.05 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 324"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа