новини
Всички новини

13.11.2013 г.

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

Срокът за пререгистрацията на ЗП по Наредба 3 за 2013/2014 изтича на 28.02.2014г!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 

 

1. Във връзка с влязло в сила изменение на Наредба №3/1999 г. публикувано в Д.В. бр. 79 от 11.10.2011 г., пререгистрацията на земеделските производители (ЗП) за стопанската 2013/2014 г. започва от:

 

01.10.2013 г.-28.02.2014г.

 

Срокът важи за регистрираните през 2013г. ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл. 6 от Наредба № 3/1999 г. до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2013/2014 година.

 

След тази дата, в срок до 30 септември 2014 г., пререгистрация могат да извършват само бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони.

2. Първоначална регистрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2013/2014 година. 
3. Комплектът документи за регистрация на земеделски производител съдържа: 
• Анкетна карта (АК) – заверява се в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен; 
• Анкетен формуляр (АФ) – заверява се в Общинските служби по земеделие, където се извършва дейността на ЗП. Съдържа актуална информация за дейността на ЗП в сферата на земеделието или животновъдството. За всяко землище се попълва отделен АФ. Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ. АФ, представени след този срок в ОДЗ – Сливен, се считат невалидни и се приемат след презаверка в ОСЗ. 
• Актуално състояние на фирмата и документ за регистрация по ЕИК– За юридически лица; БУЛСТАТ/копие/и документ за самоличност– за Физически лица. 
4. При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец (Приложение № 3). 
5. При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите на регистрация животни. Нанася се и регистрационният номер на животновъдния обект. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветеринарен лекар. 
6. При промяна на обстоятелствата в дейността ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразените промени. 
7. При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира отново през следващата 
стопанска година.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, регистрирани по адрес на стопанската дейност в областта. Активен към 15.02.2018 г. 32.14 KB
Протокол от 19.02.2018 г. за извършена проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Кърджали. 361.94 KB
Областна дирекция “Земеделие” Кърджали на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-11-22/14.02.2018 г. Конкурс за длъжността: “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Черноочене, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали 271.29 KB
Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ппзспзз са изготвени заповеди №РД-11-18/12.02.2018 г. и №РД-11-19/12.02.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землищата на с. Звънче и с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали. 159.07 KB
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали уведомява ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ на територията на област Кърджали, че на 15.02.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на Народно читалище “Обединение 1913”, ул. Републиканска 47, ще се проведе среща с представители на Министерство на земеделието, храните и горите и ОД „Земеделие” – Кърджали, във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схеми и мерки по ПРСР и Общата селскостопанска политика след 2020 г. 82.50 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2018/2019 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали 687.71 KB
Уведомление до Хамид Юсеин Мюмюн - публикувано на 31.01.2018г. 350.10 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 01 от 25.01.2018 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 42.00 KB
Протокол от 12.01.2018 г. на основание чл. 56м от ППЗСПЗЗ с резултати от проведен таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 118.95 KB
Заповед № РД-11-3/10.01.2018 г. на основание чл. 47ж, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и протокол на комисията от 15.12.2017 г. с резултати от проведен търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година за срок от една стопанска година и приключване на търга 210.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 354"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа