21.08.2017

 

О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Свиленград ще се проведат в сградата на ОСЗ Свиленград съгласно приложения график: 75.50 KB
О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Симеоновград ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград, офис Симеоновград съгласно приложения график: 69.00 KB
ОБЯВА На основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ ,във връзка с чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба „Земеделие”-Харманли обявява ,че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Харманли , въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. 52.06 KB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба “Земеделие” – Свиленград обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на Община Свиленград, въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. 73.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с процедурата по създаване масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година и в изпълнение на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи подали декларация по чл. 69 и заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ както и всички заинтересовани лица, че на основание на издадени заповеди по реда на чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата в община Харманли ще се проведат в сградата на Общинска служба “Земеделие” гр. Харманли съгласно приложения график. 2.93 MB
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с подадени заявления за участие в споразумения за ползване по чл.37 в от ЗСПЗЗ, на основание чл.72 ал. 4 от ППЗСПЗЗ , ОСЗ Тополовград съобщава, че са изготвени предварителни регистри на имотите, заявени с декларации по чл.69 и заявления по чл.70,ал.1 от ППЗСПЗЗ в землищата на община Тополовград. 71.00 KB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Ивайловград обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Ивайловград, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. 59.00 KB
О Б Я В А На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. . 66.50 KB
О Б Я В А В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Маджарово ще се проведат в сградата на ОСЗ Харманли, офис Маджарово съгласно приложения график: 73.00 KB
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, ОСЗ Харманли, изнесен офис Маджарово обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Маджарово, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018г. 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »