20.07.2018

 

 1. Informaciq za ALD
  .docx файл (46.86 KB)
  Информация за Администратор на Лични данни.
  7/19/2018 9:02:22 AM
  Сваляне
 2. Protokol_Razpredelenie_PML ot DPF_2018-2019
  .zip файл (41.37 KB)
  Протокол и Допълващ протокол на комисия назначена със Заповед № РД-09-99/22.06.2018г. и Заповед № РД - 09-101/29.06.2018г. на Директора на ОД „Земеделие”, във връзка с предоставени служебно заявления по реда на чл.37и, ал.9 от ЗСПЗЗ от правоимащи лица с регистрирани животновъдни обекти и протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 от чл.37и по ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд за всеки кандидат, съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.
  7/11/2018 9:00:07 AM
  Сваляне
 3. cap_package_presentation_rev_260618_final_dmGUDB2
  .pptx файл (351.37 KB)
  ПРЕЗЕНТАЦИЯ от представянето на пакета от законодателни предложения на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз програмен период 2021 – 2027 г.
  6/28/2018 12:46:35 PM
  Сваляне
 4. Targ_062018
  .rar файл (508.67 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № РД-09-97 Хасково, 22.06.2018 год
  6/25/2018 11:18:10 AM
  Сваляне
 5. politina informiranost
  .docx файл (67.92 KB)
  ПОЛИТИКА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“- ХАСКОВО.
  6/25/2018 12:03:27 PM
  Сваляне
 6. Admin_lichni danni
  .docx файл (16.66 KB)
  Администратор на лични данни:
  6/25/2018 12:02:22 PM
  Сваляне
 7. Lichni danni
  .doc файл (76.50 KB)
  От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
  6/25/2018 11:45:22 AM
  Сваляне
 8. заповед търг ДПФ
  .docx файл (60.32 KB)
  ЗАПОВЕД № РД-09-97 Хасково, 22.06.2018 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-177/ 26.03.2018 год. на Министъра на земеделието, храните и горите, обнародвана в ДВ, бр.35 от 24.04.2018 год.
  6/25/2018 11:17:01 AM
  Сваляне
 9. КЗЗ-3-Решение (2)
  .doc файл (106.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 3 от 23.05.2018 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  6/4/2018 10:25:37 AM
  Сваляне
 10. КЗЗ-2-Решение (1)
  .doc файл (103.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 12.03.2018 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  6/4/2018 10:24:13 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »