26.09.2017

 

 1. Akciz obrazec zaqvlenie 2017
  .doc файл (222.00 KB)
  ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА „а“ ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  8/25/2017 1:55:37 PM
  Сваляне
 2. 2017 08 24 zapoved srok - izvedena
  .pdf файл (37.51 KB)
  Заповед РД09-662 от 24.08.2017г. на основание чл.47в, ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и одобрен доклад 93-5223 от 24.08.2017г.
  8/25/2017 1:49:13 PM
  Сваляне
 3. средно рентно 2017-2018
  .rar файл (35.35 KB)
  Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за землищата в област Хасково за стопанската 2017-2018 година .
  9/12/2017 7:50:25 PM
  Сваляне
 4. SPISAK_FBTP_ZA_SITE_2017
  .xlsx файл (2.32 MB)
  Списък на физическите блокове подлежащи на теренна проверка през 2017г.
  9/11/2017 10:17:20 AM
  Сваляне
 5. obiava_3_17-18_Mineralni bani
  .doc файл (58.50 KB)
  О Б Я В А - В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свиква второ заседание на комисията за землище на територията на община Минерални бани, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Минерални бани по приложения график:
  9/25/2017 8:39:04 AM
  Сваляне
 6. obiava_3_OSZ_Dimitrovgrad
  .doc файл (68.00 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по приложения график:
  9/13/2017 5:09:23 PM
  Сваляне
 7. КЗЗ-2-Решение - Copy
  .doc файл (113.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 17.07.2017 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.
  7/28/2017 9:34:47 AM
  Сваляне
 8. Grafik_09.2017_KTI
  .pdf файл (258.17 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец септември 2017.
  9/4/2017 9:13:51 AM
  Сваляне
 9. Grafik_tp
  .zip файл (6.16 KB)
  Предварителни графици за извършване на теренни проверки на физически блокове във връзка с обновяването на данните в СИЗП за землищата на община Свиленград и Тополовград за 2017г.
  9/8/2017 5:21:46 PM
  Сваляне
 10. protokol_targ_ 24.08.2017_PML
  .doc файл (125.50 KB)
  П Р О Т О К О Л от 24.08.2017 г. съгласно Заповед № РД 46-158/30.03.2017г. на министъра на земеделието и храните, Заповед № 133/ 17.07.2017г. и Заповед № РД-09-151/ 21.08.2017г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Хасково, в сградата на Областна администрация гр.Хасково, се проведе първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Хасково за стопанската 2017/ 2018 г., обявена във вестник „Хасковска Марица” бр. 137/ 18.07.2017г., за една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  8/29/2017 12:14:42 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »