22.09.2018

 

 1. Grafin_TP_2018_1
  .rar файл (148.89 KB)
  Примерен график за извършване на теренни проверки на физически блокове в землищата на община Любимец, Симеоновград, Минерални бани, Хасково, Харманли, Стамболов, Маджарово, Тополовград,Димитровград и Свиленград,
  9/5/2018 2:46:51 PM
  Сваляне
 2. obiavl_3_Dimitrovgrad
  .doc файл (67.50 KB)
  О Б Я В Л Е Н И Е в изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Димитровград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград по следния график:
  9/5/2018 3:39:41 PM
  Сваляне
 3. obiava_3_Simeonovgrad
  .doc файл (67.50 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, че се свикват втори заседания на комисията за землищата на територията на община Симеоновград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Димитровград, офис Симеоновград по следния график:
  8/30/2018 4:19:31 PM
  Сваляне
 4. Gotovi_ODZ
  .rar файл (16.05 MB)
  Декларация за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от ОДЗ-Хасково.
  8/8/2018 2:21:28 PM
  Сваляне
 5. ОБЯВЛЕНИЕ_2_top
  .doc файл (66.00 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. и в изпълнение на чл. 72 б ал. 3 от ППЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи подали декларации по чл. 69 и/или заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисиите за землищата на територията на община Тополовград ще се проведат в сградата на ОСЗ – Тополовград както следва:
  8/27/2018 12:58:32 PM
  Сваляне
 6. ОБЯВЛЕНИЕ_1_top
  .doc файл (71.50 KB)
  ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с подадени заявления за участие в споразумения за ползване по чл.37 в от ЗСПЗЗ, на основание чл.72 ал. 4 от ППЗСПЗЗ , ОСЗ Тополовград съобщава, че за стопанската 2018/2019 г. са изготвени предварителни регистри на имотите, заявени с декларации по чл.69 и заявления по чл.70,ал.1 от ППЗСПЗЗ в землищата на община Тополовград.
  8/27/2018 12:57:30 PM
  Сваляне
 7. ОБЯВЛЕНИЕ_2_IVGR
  .docx файл (55.13 KB)
  О Б Я В А В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ се свикват заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград по следния график:
  8/27/2018 10:08:55 AM
  Сваляне
 8. FB_TP_2018
  .xlsx файл (1.46 MB)
  Списък на Физически Блокове подлежащи на теренна проверка през 2018г.
  8/22/2018 12:43:17 PM
  Сваляне
 9. Zaqvlenie za uchastie-1
  .doc файл (43.00 KB)
  З А Я В Л Е Н И Е за участие в търг на основание чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи за възстановяване земи по ЗСПЗЗ
  8/27/2018 9:42:45 AM
  Сваляне
 10. ЗАПОВЕД ТЪРГ ДПФ
  .doc файл (92.50 KB)
  З А П О В Е Д № РД-09-351 Хасково, 23.08.2018 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” (обн. ДВ. бр.7 от 26.01.2010г.), чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, чл.56з, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, заповед № РД 46-281/ 15.06.2018 год. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо с изх. № 66-3753/ 26.03.2018 год. на Министерство на земеделието, храните и горите, във връзка с изразено съгласие за започване на тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване
  8/27/2018 9:41:56 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »