новини
 • 10.07.2019 г.
  Тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2019/2020г.
  прочети >>
 • 26.06.2019 г.
  ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА И НАЕМ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДПФ ИМОТИ
  прочети >>
 • 27.02.2019 г.
  Oбявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Днес 19.07.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-82/19.07.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за имот № ХІХ по парцеларния план /ПИ № 62092.38.24 по КККР на с. Раковски/”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 77.50 KB
Информация относно Африканска чума по свинете 36.50 KB
Длъжници към ДПФ 15.08 KB
Проведено беше заседание на ОСКЖ при ОД"З" на 10.07.2019г. от 14.00 по предварително обявения дневен ред изготвен е протокол и Доклад във връзка с това и изпратен МЗХГ с оглед на получаване на отговор на поставените въпроси от животновъдите. 15.74 KB
Решение №3 от 11.07.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 105.50 KB
Протокол от 3.07.2019 г. от проведен търг по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 99.50 KB
График за проверка на земеделска и горска техника Добрич- селска(Добричка) за всички общини е обявен график с секция НОВИНИ. 1.11 MB
Заповед РД-04-55/19.06.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящ се в село Стожер 78.46 KB
Заповед РД-04-51/ 14.06.2019г. за начало на пожароопасен сезон в земеделски земи. 63.84 KB
Днес 31.05.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-38/31.05.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 1. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Полк. Минково, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ №№ 59402.27.2 и 59402.27.4 по КККР на с. Полк. Минково. 2. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 69300.58.50 по КККР на с. Стожер. 3. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 53432.133.7 по КККР на с. Одринци.. 4. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 38025.123.3 по КККР на с. Коларци. 76.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       Деклариране        на  налично и произведено ЗЪРНО

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 452"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа