25.06.2018

Всички новини

04.05.2012 г.

На вниманието на животновъдите

На 29.03.2012г., по инициатива на Областна дирекция по земеделие Бургас се сформира Областен експертен съвет по животновъдство. Партньори в съвета са ОСЗ към ОД»З»Бургас, ОДБХ, ТООБ към НССЗ, РДСРЖ, Инситут по земеделие – гр. Карнобат, Опитна станция по земеделие гр.Средец, РАМП Средец, РАМП Айтос, РАМП Карнобат РАМП Руен, РАМП Сунгурларе, Сдружение «Агроуниверс 2006г., Кооперация Опаоком – Болканмийт, Асоцияция на животновъдите в Странджа, д-р Румен Караманов –  Управител на ‘’Карас’’ООД, Проф. П. Панайотовпредседател на съвета на директорите на Авес 94 АД, Кирил Киров – пчелар, Георги ЯневУправител на „Анимал Комерс” ООД.

         Експертният съвет протече при следният дневен ред:

I. Обсъждане на необходимостта от експертен съвет по животновъдство.

II. Представяне на участниците .

III. Определяне на насоките и приоритети за работа на съвета.

IV. Запознаване с нови нормативни документи касаещи животновъдите.

1. Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане ( Дв. Бр.21 от 13 март 2012г.)

2. Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания ( Дв. бр. 21 от 13 март 2012г.)

Докладва д-р Г.Петрова ГД на  ГД „АР”

3. Задължения на органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица относно спазване на закона за ЗВД.

4. Спазване на изискванията на директива 2008/120/ЕО на съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.

5. Актуална информация за разпространението на вируса Шмаленберг в страните членки на ЕС към 1 март 2012 г.

Докладва д-р Кепекова Директор на ОДБХ

6. Решение на комисията 2012/21/ЕС за подпомагане съхраняването на животни от националния генофонд чрез компенсация за извършване на услуга от обществен интерес.

Докл. Доц. Д-р Кера Стоева Директор на Опитна станция по земеделие Средец

7. Коментар на ръководството за прилагане на законоустановени изисквания за управление на стопанската дейност относно опазване на дивите птици, опазване на подземните води от замърсявания, опазване на околната среда от утайки от отпадъчни води, опазване водите от замърсяване от нитрати касаещи системата за кръстосано съответствие.

Докладва г-н В. Бялков – Главен експерт –координатор ТООБ  Бургас към НССЗ София

На срещата, поканените за членове на експертния съвет изразиха своето одобрение и задоволство от сформирането му като единодушно подчертаха необходимостта от работещ орган на областно ниво по проблемите на животновъдството. Поставихме си за задача да откликваме и помагаме на животновъдите от Бургаски регион за решаване на наболели проблеми при отглеждането на животните, тяхната реализация, при спазване на нормаивните документи за достигане на изискванията на ЕС, за активизиране на дейността на съществуващите браншови организации.

            Експертният съвет прие Програма за дейността на Областна експертна комисия по животновъдство./Прилижение 1/

Дейностти по реализиране на целите на програмата

За реализиране на целите определихме график по провеждане на информационни срещи със земеделски производители и животновъди както следва:

I.На 03.04.2012г. –Малко Търново

II.На 04.04.2012г. –Средец

III.На 05.04.2012г. –  Карнобат, Сунгурларе

IV.На 06.04.2012г. –  Поморие

Теми на информационните срещи:

      1. Мярка 214 „Агро-екологични плащания „– Подпомагане  прилагането на една или комбинация от следните агро-екологични дейности: биологично земеделие; поддържане на характеристики на ландшафта, с направление традиционно отглеждане на овощни култури; опазване на почвите и водите; традиционно животновъдство;

       2. Мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“;

Докладва:  Валентин Бялков ОССЗ Бургас

V.   На  19.04. 2012г. – Средец

VI.  На 20.04.2012г.   – Царево

VII. На 21.04.2012г.   – Малко Търново

Докладва: МЗХ

Теми на информационните срещи:

1.Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания в млечни ферми;

Докладва д-р Боряна Станимирова – главен експерт в Дирекция „Животновъдство”МЗХ

2. Наредба 26 от 14 октомври 2010г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Докладва д-р Таня Николова – Държавен експерт в Дирекция „Контрол на храните „БАБХ

3.Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Докладва Дияна Трифонова – Държавен експерт Дирекция ”Развитие на селските райони” МЗХ.

4.Държавна помощ за директни доставки на продукти от животински произход

Докладва: Петър Стоянов –Дирекция „Държавни помощи и регулации” МЗХ

5.Регламент (ЕО)  261/2012г. на Европейския парламент и съвета за изменение на Регламент (ЕО)  1234/2007г. на Съвета във връзка с договорните отношения в сектор мляко и млечни продукти.

Докладва Поля Марина – Дирекция „ЖивотновъдствоМЗХ

VIII.На 25.04.2012г. –  Сунгурларе

IX.   На 25.04.2012г. –  Карнобат

X.    На 10.05.2012г. –  Руен

XI.   На 10.05.2012г. – Айтос

XII.  За Камено, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско -  датите на срещите се уточняват

Теми на информационните срещи:

1.Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно промени при процедурата за сключване на споразумения между собственици и ползватели на земеделски земи.

2.Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

3.Коментар на ръководството за прилагане на законоустановени изисквания за управление на стопанската дейност относно опазване на дивите птици, опазване на подземните води от замърсявания, опазване на околната среда от утайки от отпадъчни води, опазване водите от замърсяване от нитрати - касаещи системата за кръстосано съответствие.

4.Мярка 121 модернизиране на земеделските стопанства.

5.Мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

6.Схема на държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества храни и суровини от животински произход” 

7.Задължения на органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица относно спазване на закона за ЗВД.

8.Спазване на изискванията на директива 2008/120/ео  на съвета от 18 декември 2008  година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете.

9.Основни изисквания за категоризация на млечни ферми.

Докладват: г-жа Лидия Станкова – Директор ОД „З”Бургас, д-р Галина Петрова ГД на ГД”АР”- ОД”З” Бургас, г-жа Радостина Батанова – Директор на ОД на ДФЗ Бургас, г-н Балентин Бялков - главен експерт – координатор ТООБ– Бургас към НССЗ Софич, д-р Пискюлиев – Нач. отдел „Здравеопазване на животните” ОДБХ Бургас, д-р Панайотов  -Гл.инспектор отдел„Здравеопазване на животните” ОДБХ Бургас

За следващите дейности по реализиране на програмата ще бъдете информирани своевременно.ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark