22.01.2018

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Изготвяне на обследване на енергийната ефективност на сградата на Министерство на земеделието и храните, нахождаща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” №55”, публикувано на 07.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2016“, Париж, Френската република, публикувано на 22.01.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ” , публикувано на 10.12.2015 г. 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2016“, Федерална Република Германия“, публикувано на 27.11.2015 г. 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 18.11.2015 г 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Изработване на дизайн и отпечатване на рекламни – информационни материали на Министерство на земеделието и храните”, публикувано на 09.11.2015 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, публикувано на 28.10.2015 г.

повече>>

 

Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”, публикувано на 02.10.2015 г.

повече>>

 

„Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежово устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства“

повече>>

„Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

повече>>

„Услуги за извършване на технически дейности по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за изработване на план за земеразделяне в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна“

повече>>

 

„Извършване на ремонт на покрив на сграда на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”
повече>>

„Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

повече>>

 

„Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити, и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локалната компютърна мрежа на МЗХ. Антивирусна защита на сървъри, персонални и преносими компютри, собственост на МЗХ, чрез закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер – Symantec Protection Suite Enterprise Edition”

повече>>

„Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев – 1548 м. – ПИ 000394 в землището на с. Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите на обект за строителство: „Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев -1548-ПИ 000394 в землището на с.Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“

повече>>

 

„Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период” 

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции, както следва:
Позиция 1: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии.
Позиция 2: Избор на независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да определят справедлива пазарна стойност, справедлива наемна стойност на недвижими имоти и справедлива пазарна стойност при учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, предоставени с права на управление на МЗХ.“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Проектиране, изграждане и осигуряване на кетъринг за национален щанд на МЗХ в изложение SIA 2015 в гр. Париж, Франция” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Проектиране и изграждане на щанд на изложение „Зелена седмица” 2015 в гр. Берлин, ФР Германия”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на интернет по оптична връзка за обект с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 в сградата на Министерството на земеделието и храните“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежови устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локална компютърна мрежа на МЗХ Антивирусна защита на сървъри, персонални компютри, собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Изготвяне на предварителен и окончателен /подробен/ проект и дизайн на Павилион и открити площи за участие на Република България на Експо 2015 г. в Милано”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Изграждане на щанд за изложение ,,Зелена седмица 2014”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Авариен ремонт на част от обшивката на часовниковата кула на покрива на сградата на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционни климатични системи в административната сграда на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014-2020 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на охрана на сградата на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежови устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Ремонт на селскостопански път в землището на с. Илинденци”, общ. Струмяни, обл. Благоевград

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на интернет по оптична връзка за обект с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 в сградата на Министерството на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Годишен абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 1 година – сървърно приложение и за преносими компютри“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локалната компютърна мрежа на МЗХ. Антивирусна защита на сървъри, персонални компютри и преносими компютри собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Текущи ремонти в сградата на МЗХ, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на охрана на сградата на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Изготвяне на оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР, върху управлението на ландшафта, опазване на биоразнообразието”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Поддържане на интернет страница на ПРСР във Facebook  и Twitter

повече>>


Документация за публична покана с предмет: „Избор на сервиз извършващ доставка, подмяна и ремонт на автомобилни гуми за автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Оценка на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2009-2013 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Текущо и основно почистване на сграда на МЗХ, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието и храните” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Организиране на конкурс за лого и мото на Програма за развитие на селските райони през следващия програмен период – 2014-2020 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Изграждане на щанд на "Зелена седмица 2013”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Мониторинг на печата, интернет сайтове и електронни медии (радио и телевизия) за нуждите на ПРСР”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Закупуване, доставка, монтаж и инсталация на хардуер и периферна техника за нуждите на МЗХ”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Осеновец”, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Строителство на обекти: Позиция 1: „Ремонт на селскостопански път с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград”
Позиция 2: „Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Осеновец”, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Избор на сервиз извършващ доставка и ремонт на автомобилни гуми на автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на администрацията в централната сграда на МЗХ, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Закупуване, доставка, инсталация и монтаж на хардуерно оборудване (многофункционална техническа платформа-технически съоръжения за контролиран мобилен достъп до системата за управление на документи е-Документооборот и осигуряване на общосистемна структурна надеждност)”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Набиране на счетоводна информация и информация за управление на стопанството от стопанства, получили подпомагане по мерки 211, 212, 214 и 213”

повече>>

 


Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа