23.03.2018

Документация за обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов “, обособена в четири позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проучване състоянието на рибните популации и определяне на изземваните количества риба от любителски риболов в яз. „Искър”; обособена позиция № 2: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Пясъчник”; обособена позиция № 3: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Ал. Стамболийски”; обособена позиция № 4: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Сопот”

повече>>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа