16.12.2017

Документация за обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Провеждане на научни изследвания за определяне на състоянието на рибните запаси в значими водни обекти за любителски риболов “, обособена в четири позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Проучване състоянието на рибните популации и определяне на изземваните количества риба от любителски риболов в яз. „Искър”; обособена позиция № 2: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Пясъчник”; обособена позиция № 3: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Ал. Стамболийски”; обособена позиция № 4: „Проучване състоянието на рибните популации в яз. „Сопот”

повече>>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа