22.01.2018


Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив” и Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив 73.00 KB
Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР (2014–2020 г.)” 114.00 KB
Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите”, обособена в 4 позиции” 72.50 KB
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.” 75.00 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, включваща позиция 1: Съдебен район Пловдив 4 (общ. Родопи, Кричим, Перущица, Стамболийски); позиция 2: Съдебен район Първомай (общ. Първомай); позиция 3: Съдебен район Карлово (община Карлово, Сопот); позиция 4: Съдебен район Разград (общ. Разград, Цар Калоян, Лозница); позиция 5: Съдебен район Котел (общ. Котел); позиция 6: Съдебен район Смолян (общ. Смолян, Баните); позиция 7: Съдебен район Чепеларе (общ. Чепеларе); позиция 8: Съдебен район Мадан (общ. Мадан, Рудозем); позиция 9: Съдебен район Костинброд (общ. Костинброд, Годеч); позиция 10: Съдебен район Самоков (общ. Самоков); позиция 11: Съдебен район Попово (общ. Попово, Опака); позиция 12: Съдебен район Велики Преслав (В. Преслав, Върбица, Смядово) 115.50 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет:1.Девня (общ. Девня, Суворово, Вълчи дол); 2. Павликени (общ. Павликени, Сухиндол); 3. Велико Търново (общ. Велико Търново, Полски Тръмбеш); 4. Ивайловград (общ. Ивайловград); 5. Панагюрище (общ. Панагюрище, Стрелча); 6. Никопол (общ. Никопол, Гулянци); 7. Асеновград (общ.Садово, Лъки); 8. Пловдив 1 (общ. Калояново, Раковски) 9. Пловдив 2 (общ. Пловдив, Куклен); 10. Дупница (общ. Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева баня) 11. Тутракан (общ. Тутракан и Главиница) 102.00 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните” 114.00 KB
Информация за отваряне на ценови предложения в процедура с предмет:„Доставка на канцеларски материали“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ 73.00 KB
Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича”, язовир „Цонево”, язовир „Бели Лом”, язовир „Съединение” и язовир „Ястребино; Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула”, язовир „Огоста”, язовир „Рабиша”, язовир „Горни Дъбник” и язовир „Сопот”; Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой”, язовир „Жребчево”, язовир „Малко Шарково”, язовир „Порой” и язовир „Тракиец”; Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево”, язовир „Пчелина”, язовир „Пясъчник”, язовир „Домлян”, язовир „Дяково” и язовир „Тополница” 71.50 KB
Съобщение от Комисията, определена със Заповед № 52-112/03.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните със задачата да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в процедура „Открита процедура” за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на оригинални тонери-касети в административната сграда на МЗХ-бул.Христо Ботев №55” 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа