16.12.2017

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, включваща две обособени позиции: Поз. 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард“; Поз. 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, публикувано на 13.04.2017 г.

повече>>

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Актуализация на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие, публикувано на 23.03.2017 г.

повече>>

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция „Морско дело и рибарство“, публикувано на 09.03.2017 г.

повече>>

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 28.10.2016 г.

повече>>

 

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на писмени и устни преводи за нуждите на МЗХ”, публикувано на 18.10.2016 г. 

повече>>

 

Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране”, публикувано на 08.09.2016

повече>>

 

„Услуга – консултантска дейност за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите“ по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 19.08.2016

повече>>

 

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Язовир „Огоста“ – Извършване на проучвателни работи и изготвяне на оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации при експлоатацията, във връзка с изискванията на чл. 138а от Закона за водите“, публикувано на 29.07.2016 г.

повече>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа