23.03.2018

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, включваща две обособени позиции: Поз. 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката Хюлет Пакард“; Поз. 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, публикувано на 13.04.2017 г.

повече>>

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Актуализация на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие, публикувано на 23.03.2017 г.

повече>>

Документация за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на автомобили с повишена проходимост (клас SUV, съгласно Сегментация на автомобилите в България) - 2 броя за нуждите на Дирекция „Морско дело и рибарство“, публикувано на 09.03.2017 г.

повече>>

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 28.10.2016 г.

повече>>

 

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на писмени и устни преводи за нуждите на МЗХ”, публикувано на 18.10.2016 г. 

повече>>

 

Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране”, публикувано на 08.09.2016

повече>>

 

„Услуга – консултантска дейност за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите“ по чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект: „Премахване на част от сграда на „Лабораторен блок „Г“, находяща се в гр. София, ул. „Банско шосе“ № 7, управлявана от Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 19.08.2016

повече>>

 

Документация за събиране на оферти с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Язовир „Огоста“ – Извършване на проучвателни работи и изготвяне на оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации при експлоатацията, във връзка с изискванията на чл. 138а от Закона за водите“, публикувано на 29.07.2016 г.

повече>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа