20.02.2018

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществените консултации на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 19.02.2018 г. 111.00 KB
Справка за отразяване на постъпилите становища от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост., Публикувано на 15.02.2018 39.50 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов. (Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Email: silviya.zheleva@iara.government.bg /Дата на откриване: 14.02.2018 г. /Дата на приключване: 16.03.2018 г.) 350.38 KB
Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. (Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: dyordanova@mzh.government.bg /Дата на откриване: 13.02.2018 г. /Дата на приключване: 15.03.2018 г.). 593.06 KB
Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. (отговорна дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“; GPramatarov@mzh.government.bg; MFileva@mzh.government.bg. Дата на откриване: 08.02.2018 г. Дата на приключване: 11.03.2018 г.) 495.19 KB
Справка за отразяване на постъпилите становища от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им, публикувано на 07.02.2017 г. 73.50 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. (Отговорна структура – Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. /Email: sglavchev@weathermod-bg.eu /Дата на откриване: 05.02.2018 г. /Дата на приключване: 06.03.2018 г.). 915.01 KB
Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществeните консултации на проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, публикувано на 05.02.2018 г. 41.00 KB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. (Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ /Email: mfileva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 29.01.2018 г. /Дата на приключване: 28.02.2018 г.) 457.42 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. (отговорна дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“; /Email: MValcheva@mzh.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.) 522.75 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. (Отговорна структура – Българска агенция по безопасност на храните /Email: Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.) 1.26 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: rdd@mzh.government.bg /Дата на откриване: 19.01.2018 г. /Дата на приключване: 18.02.2018 г.) 926.14 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: rdd@mzh.government.bg /Дата на откриване: 19.01.2018 г. /Дата на приключване: 18.02.2018 г.) 782.05 KB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“. /Email: rdd@mzh.government.bg /Дата на откриване: 19.01.2018 г. /Дата на приключване: 18.02.2018 г.) 754.23 KB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. (Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ /Email: mfileva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 12.01.2018 г. /Дата на приключване: 11.02.2018 г./ 596.99 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. (Отговорна дирекция – „Поземлени отношения и комасация“ /Email: adeleva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 11.01.2018 г. /Дата на приключване: 11.02.2018 г.) 308.51 KB
Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, oтговорна дирекция „Растениевъдство и биологично производство“; AVVelichkov@government.bg; RBStoimenova@mzh.government.bg Дата на откриване: 09.01.2018 г. Дата на приключване: 09.02.2018 г. 421.33 KB
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Срок за предложения и становища 12.01.2018 г., публикувано на 29.12.2017 г. 251.42 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Срок за предложения и становища – 27.01.2018 г., публикувано на 28.12.2017 г. 622.56 KB
Проект на съвместна наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии. /Отговорна дирекция/ ВРБ - Изпълнителна агенция по горите; Email: iag@iag.bg Дата на откриване: 20.12.2017 г. Дата на приключване: 21.01.2018 г./ 4.04 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа