23.08.2017

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Срок за предложения и становища – 17.09.2017 г., публикувано на 18.08.2017 г. 270.09 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Срок за предложения и становища – 17.09.2017 г. , публикувано на 17.08.2017 г. 1.93 MB
Проект на Решение на Министреския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Срок за предложения и становища 15.09.2017 г., публикувано на 15.08.2017 г. 1.04 MB
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. Срок за предложения и становища – 15.09.2017 г., публикувано на 15.08.2017 г. 1.49 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Срок за предложения и становища – 10.09.2017 г. , публикувано на 11.08.2017 г. 1.96 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Срок за предложения и становища – 10.09.2017 г., публикувано на 11.08.2017 г. 1.93 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Срок за предложения и становища 10.09.2017 г., публикувано на 11.08.2017 г. 2.08 MB
Наредба за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете, публикувано на 10.08.2017 г. 37.32 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете, публикувано на 10.08.2017 г. 39.50 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999. Срок за предложения и становища – 09.09.2017 г., публикувано на 09.08.2017 г. 332.28 KB
Справка за отразяване на постъпилите становища при обществените консултации на проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за храните, публикувано на 08.08.2017 г. 602.50 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 04.08.2017г. Срок за предложения и становища – 03.09.2017 г. 360.59 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености, публикувано на 03.08.2017 г. Срок за предложения и становища – 03.09.2017 г. 540.32 KB
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за управление на хранителната верига, публикувано на 28.07.2017 г. Срок за предложения и становища – 27.08.2017 г. 1.62 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;, публикувано на 28.07.2017 г. 142.03 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 28.07.2017 г. 179.50 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г., публикувано на 25.07.2017 г. Срок за предложения и становища – 25.08.2017 г. 1.01 MB
Съобщение във връзка с предстоящ прием по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 26.07.2017 г. 46.00 KB
Обява за откриване на процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 26.07.2017 г. 67.07 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , публикувано на 24.07.2017 г. Срок за предложения и становища – 23.08.2017 г. 2.25 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа