22.01.2018

НАРЕДБИ

Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора (допълнена с ДВ бр. 28 от 8 април 2016 г. 294.77 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 349.24 KB
Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 70.50 KB
Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) 166.50 KB
Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол 70.00 KB
Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 304.00 KB
Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 86.61 KB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 7.89 MB
НАРЕДБА № 2 ОТ 21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ 1.54 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 288.00 KB
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 558.00 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 181.00 KB
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 65.50 KB
Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и други необлагодетелствани райони 433.27 KB
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 34.00 KB
Наредба № 30 ОТ 11 декември 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС. 2.32 MB
Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013 г./ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС 6.02 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 8 август 2006 Г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз 84.00 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника 46.50 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 69 от 16 май 2006 г. за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти 146.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа