18.02.2018

новини

 

<< Обратно

25.06.2015 г.

Заместник-министър Грудев: Подходът ЛИДЕР/ВОМР е ключов за прилагането на ПРСР


 
Засилването на ролята на подхода ЛИДЕР/Водено от общността местно развитие е от ключово значение за прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в Пловдив, по време на закриването на втората международна конференция посветена на подхода Лидер/ВОМР. Той допълни, че спецификата и силата на тези мерки е, че дават усещането на гражданите за общност, тъй като целите, които се поставят на местно ниво са общи за всички. До края на годината ще бъдат завършени всички подготвителни дейности, така че още следващата година местните инициативни групи да започнат да работят по своите стратегии, заяви още Грудев.

 

Заместник-министърът коментира, че до края на годината ще започне прием по подготвителната мярка за местните инициативни групи и той ще бъде с бюджет около 5 млн. евро. Само за местните инициативни групи в ПРСР 2014-2020 г. са предвидени 131,5 млн. евро, а общата стойност на предвиденото финансиране чрез други оперативни програми достига 343 млн. евро. Очакванията са, че в края на програмния период ще бъдат финансирани около 60 местни инициативни групи.

 

Международната конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие беше организирана съвместно от Министерството на земеделието и храните, Националната селска мрежа и две от финансираните местни инициативни групи – МИГ „Тракийско – родопска яка” и МИГ „Раковски”. На форума бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 година. В конференцията участваха представители на Европейската комисия, над 130 души от 8 страни, като само от България бяха представени 26 местни инициативни групи.


Facebook Twitter

актуално

Информация за заявяване на участие в делегацията на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган по време на визитата му в Китай, месец май 2018 г.

ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“


ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 07 - 14.02.2018 г. 786.66 KB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 14.02.2018 (Бюлетин № 6/2018) 328.53 KB
ново Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ за земи частна държавна собственост 2.65 MB
ново Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за земи частна държавна собственост 3.23 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 31.01. – 07.02.2018 г. 731.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 07.02.2018 г. (Бюлетин № 5/2018) 224.45 KB
ново Проект на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 2.50 MB
ново Заповед №47/06.02.2018г. на Директора на ОД"Земеделие" - Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана 851.14 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 24 - 31.01.2018 г. 713.48 KB
ново Заповед № РД - 21/31.01.2018 г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в землищата на: гр. Славяново, общ. Плевен; с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен 29.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа