21.08.2017

новини

 

<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

актуално


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 09 – 16.08.2017 г. 720.26 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 16.08.2017 г. (Бюлетин № 33/2017) 861.36 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за риболов в някои рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (допълнение на Заповед РД09-98/26.02.2016 г. на МЗХ за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях - целогодишна забрана). Публикувано на 16.08.2017 г. 152.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 02. – 09.08.2017 г. 772.96 KB
ново Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година, одобрени със Заповед № РД 04-2 от 10.08.2017г. на министъра на земеделието, храните и горите 105.50 KB
ново Информация за Заявления за одобрение на несъществени изменения в спецификациите на следните храни с традиционно специфичен характер: „Филе Елена“, „Роле Трапезица“, „Луканка Панагюрска“ и „Кайсерован врат Тракия“ 139.00 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юни 2017 г. в България и ЕС 315.25 KB
ново Заповед № РД 49-175/04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване на безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 140.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 09.08.2017 г. (Бюлетин № 32/2017) 887.55 KB
ново Заповед за определяне на размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце–майки и кози–майки 235.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа