31.05.2016

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Информация за проведените одитни мисии и предложени от страна на ЕК финансови корекции по ПРСР 2007-2013 г. към 27.05.2016 г. 46.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.05.2016 г. 704.63 KB
ново З А П О В Е Д № РД09-310/20.05.2016 г. 117.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 11-094/25.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" Бургас за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 06.04.2016 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански двор с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Черноград, общ. Айтос; гр. Бургас, общ. Бургас; с. Тръстиково, с. Ливада, общ. Камено; с. Ясна поляна, общ. Приморско; с. Бероново, с. Вълчин и гр. Сунгуларе, общ. Сунгуларе всички в област Бургас 99.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 25.05.2016 г. (Бюлетин № 21/2016) 483.73 KB
ново Програмата за морско дело и рибарство“ публикува за обществено обсъждане документи за прием на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите 221.00 KB
ново Покана и обявление за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, представляващ поземлен имот УПИ І в кв. 67 по плана на с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, ведно със застроените в него сгради 19.54 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.05.2016 г. 489.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.05.2016 г. (Бюлетин № 20/2016) 607.40 KB
ново Заповед тютюн 94.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното



Агростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.



АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384




 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>