04.03.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Списък на предстоящите през 2015г. информационно-обучителни събития на НССЗ

повече>>

ново Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита за контрол на вредителите по растенията 16.23 KB
ново Образец на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ 24.15 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.02.2015 г. 387.29 KB
ново Заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Приложение към заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. 143.50 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2014г. 1.42 MB
ново Заповед №79/18.02.2015 г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти от обл. Монтана 137.00 KB
ново Заповед № РД-12-2178-28 от 24.02.2015 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 16.12.2014 г 103.50 KB
ново Заповед № РД-11-30/23.02.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" Разград на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 08.01.2015 година търг за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Разград 84.50 KB
ново Заповед №РД 11-27/23.02.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в стопански дворове на с. Дебелт и с. Синьо Камене, общ. Средец; с. Манолич, с.Вълчин и гр. Сунгурларе; с. Преображенци, общ. Руен; с. Топлоница, общ. Айтос; с. Страцин, общ. Поморие; с. Ливада, общ. Камено 1.72 MB
ново Заповед №РД27-32/19.02.2015 г. 75.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3372"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>