30.03.2017

Политически кабинет

Доц. д-р СВЕТЛА ЯНЧЕВА

Заместник - министър


Доц. д-р Светла Янчева е родена в София.

Заместник-ректор е на Аграрен университет (АУ) – Пловдив по международна дейност, международни проекти и връзки с бизнеса и обществеността.

Доц. Янчева е завършила Висшия селскостопански институт през 1989 г. със специалност инженер-агроном - специализация „Растителни биотехнологии”. Започва научната си кариера през 1991 г. в Институт по генетично инженерство - Костинброд, а от 1995 г. е в системата на Аграрен университет – Пловдив. През 1997 г. защитава докторска дисертация, а от 1998 г. е научен сътрудник ІІ степен в Лаборатория „Растителни биотехнологии” при АУ. От 2006 г. е ръководител на Лаборатория „Растителни биотехнологии”, а от 2008 г. – доцент в катедра „Генетика и селекция”. През 2012 г. е избрана за председател на Общото събрание на АУ Пловдив, а от 2016 г. е заместник-ректор на университета.

Има многобройни научни публикации и над 25 специализации във водещи световни центрове в областта на приложението на биотехнологиите в селекцията на растенията в Холандия, Белгия, Великобритания, Чехия, Израел.

Изнасяла е лекции в университети в Китай, Ливан, Гърция, Германия.

Владее отлично английски и руски.
Проф. д-р ИВАН ПАЛИГОРОВ

Заместник - министърПрофесор д-р Иван Палигоров е роден на 13 септември 1959 г.

Декан е на Факултет „Стопанско управление” на Лесотехнически университет (ЛТУ) – София. Чете лекции по дисциплините „Икономика на горското стопанство”, „Горска политика” и „Бизнес-комуникации и връзки с обществеността”. В тези области е съсредоточена и научната му дейност, като има над 120 научни публикации, в т.ч. 5 монографии и 9 учебника.

Завършил е ЛТУ през 1985 г., а през 1991 г. защитава докторат по икономика и управление на горското стопанство и получава научна степен „кандидат на икономическите науки“ (сега доктор).

През 1999 г. придобива квалификация магистър по обучение на преподаватели по дистанционно обучение към ICBL Heriot-Walt University в Шотландия.

От 1985 г. до 1988 г. работи в Горско стопанство - Чехльово, община Велинград. От 1988 г. стартира научно-изследователската си дейност в Лесотехническия университет като аспирант (сега докторант), а от 1990 г. е асистент. От 1997 г. е доцент, а от 2012 г. е професор.  Има опит като зам.-декан и декан на факултет „Стопанско управление” на ЛТУ, а от октомври 2012 г. до февруари 2016 г. е заместник-ректор на ЛТУ.

Председател е на Съюза на лесовъдите в България от 2009 г.

От 2011 г. до 2015 г. е координатор за България на проект „Интегрирано ориентирано към бъдещето управление на Европейските горски ландшафти – INTEGRAL”, в който участват 21 партньори от 13 страни.

Има специализации в Германия, Чехия и Обединеното Кралство Великобритания в областта на икономиката и управлението на горското стопанство и на горската политика.

Владее английски и руски. Ползва и немски език.

Проф. д-р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ

Заместник - министърПроф. д-р Георги Желязков е роден на 8 септември 1964 г. в град Стара Загора.

Преподавател в Тракийския университет– Стара Загора в Стопански факултет.

От 2012 г. е ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

Завършил е Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара  Загора през 1989 г., следдипломна квалификация в УНСС – гр. София през 1992 г. и редовна аспирантура към ВИЗВМ – гр. Стара Загора през 1993 г. През 1996 г. защитава докторска дисертация.

Преподава „Планиране и прогнозиране”, „Аграрно предприемачество”, „Бизнес стратегии”, „Бизнес иновации”, „Планиране на устойчиво развитие”.

Има специализации в САЩ, Португалия, Ирландия, Гърция, Великобритания, Холандия.

Свободно владее английски език.

 


Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа