27.04.2017

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Конкурс за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Деловодство и приемна”, дирекция „Административно и информационно обслужване” 131.00 KB
Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт” в отдел „Деловодство и приемна”, дирекция „Административно и информационно обслужване” 132.00 KB
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „Секретариат”, дирекция „Административно и информационно обслужване”. 132.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка, в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” 127.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт”- 3 щатни бройки, в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” 94.00 KB
Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” – 3 щатни бройки, в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” 131.00 KB
Обява за конкурс за за длъжността „главен експерт” в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” 131.00 KB
Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността: „директор” на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, публикувано на 08.12.2016 г. 72.00 KB
Обявление за Конкурс за заемане на длъжността "директор" на "Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово, публикувано на 24.11.2016 г. 525.54 KB
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ 30.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа