22.10.2016

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на държавните земеделски земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 114.50 KB
Конкурс за длъжността „главен експерт” – 2 щатни бройки, в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” – код на длъжността 01 131.50 KB
Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Договаряне”, дирекция „Морско дело и рибарство” – код на длъжността 02 131.00 KB
КОНКУРС за длъжността "старши експерт" - 3 щатни бройки в отдел "Договаряне", дирекция "Морско дело и рибарство" - код на длъжността 03 131.00 KB
КОНКУРС за длъжността "старши експерт" - 2 щатни бройки в отдел "Договаряне", дирекция "Морско дело и рибарство" - код на длъжността 04 132.00 KB
Обявление за провеждане на конкурс в Министерство на земеделието и храните за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” 125.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на държавните земеделски земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 124.00 KB
Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на държавните земеделски земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация”. 130.50 KB
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ 30.50 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа