28.02.2017

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в отдел „Схеми за качество и промоции”, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” 100.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „младши експерт” в отдел „Напояване и сдружения за напояване”, дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии” 110.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „държавен експерт” в отдел „Здравеопазване на животните и здраве на растенията“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ 82.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Схеми за качество и промоции“, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ 133.00 KB
Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Напояване и сдружения за напояване”, дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии” 130.00 KB
Резултати от решаването на теста проведен на 11.01.2017 г. от 10.00 часа за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Директни плащания”, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” 256.38 KB
Обявление за конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Здравеопазване на животните и здраве на растенията“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ 134.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Директни плащания”, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” 111.50 KB
Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността: „директор” на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, публикувано на 08.12.2016 г. 72.00 KB
Обявяване на резултатите от проведен тест на 30.11.2016 г. за длъжността „младши експерт“ в отдел „Подкрепа на износа и пазар на зърно”, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” и допускане до следващ етап на конкурса - интервю, което ще се проведе на 02.12.2016 г. от 10 ч. 88.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа