17.10.2017

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Методология и контрол“, дирекция „Обществени поръчки“ 85.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Европейска координация”, дирекция „Европейска координация и международни отношения” 86.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Европейска координация”, дирекция „Европейска координация и международни отношения” “ 106.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие на информационните и комуникационните технологии в МЗХГ, съобразно поставените цели в Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.” за длъжността „директор” на дирекция „Информационно и комуникационно обслужване” в Министерството на земеделието, храните и горите 83.50 KB
Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Програмиране и мониторинг”, дирекция „Морско дело и рибарство” 131.00 KB
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Международни отношения“, дирекция „Европейска координация и международни отношения” 132.50 KB
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Законодателство на Европейския съюз“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ 132.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Методология и контрол”, дирекция „Обществени поръчки” 132.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Европейска координация”, дирекция „Европейска координация и международни отношения” 127.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Европейска координация“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ 132.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа