09.02.2016

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Главен експерт” /код: 0301/ в отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони”, дирекция „Развитие на селските райони” 89.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ”, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „Старши експерт” /код: 0401/ в отдел „Лидер”, дирекция „Развитие на селските райони” 93.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от техническата помощ на програмата, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжността „главен експерт” /код:0201/ в отдел „Околна среда и климат”, дирекция „Развитие на селските райони” 94.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в интервю в процедурата за подбор на допълнителен персонал за подпомагане на дирекция „Развитие на селските райони” за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от техническата помощ на програмата, по реда и условията на ПМС № 209 от 2015 г. за длъжностите: Главен експерт – 2 щатни бройки (Код на длъжността 0101) и Старши експерт (Код на длъжността 0102) в отдел „Конкурентоспособност на земеделието” 126.50 KB
Образец на заявление за участие в подбор 50.00 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
Заявление за участие в конкурс 78.50 KB
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител 26.50 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>