02.12.2016

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Обявяване на резултатите от проведен тест на 30.11.2016 г. за длъжността „младши експерт“ в отдел „Подкрепа на износа и пазар на зърно”, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” и допускане до следващ етап на конкурса - интервю, което ще се проведе на 02.12.2016 г. от 10 ч. 88.00 KB
Обявление за Конкурс за заемане на длъжността "директор" на "Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово, публикувано на 24.11.2016 г. 525.54 KB
Списък за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за "младши експерт" в дирекция "Пазарни мерки и организации на производители", отдел " Подкрепа на износа и пазар на зърно" 112.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Безопасност на храните”, дирекция „Политики по агрохранителната верига” 101.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 93.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бюджет”, дирекция „Финансово управление” 91.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Европейска координация“, дирекция „Европейска координация и международни отношения“ 81.50 KB
Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване”, дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” 97.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Бюджет”, дирекция „Финансово управление” 124.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Безопасност на храните”, дирекция „Политики по агрохранителната верига” 131.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа