17.03.2018

новини

 

 • 15.03.2018 г.
  Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2. от ПРСР
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  Няма наводнени земеделски земи в Бургаско
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално

Информация за заявяване на участие в делегацията на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган по време на визитата му в Китай, месец май 2018 г.

ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ


Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“


ново Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 2.38 MB
ново Заповед № РД 11-158/15.03.2018г. на Директора на ОД "Земеделие " - Бургас за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи - частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ. 78.50 KB
ново Проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите, с която се определя размер на плащане за преходната национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2017 г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г. референтно количество тютюн по сортови групи „Басми”, „Каба кулак”, „Бърлей” и „Вирджиния” 133.00 KB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 7 – 14.03.2018 г. 771.51 KB
ново Заповед РД-12-42/13.03.2018г. на Директора на ОД "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Софийски вестник" от 15.03.2018г. 128.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 14.03.2018 г. (Бюлетин № 10/2018) 244.19 KB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 3.56 MB
ново Покана за Национално изложение по животновъдство 27-29 април 2018 г. Сливен 267.50 KB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 3.32 MB
ново Утвърдени насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 3.47 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа