22.01.2018

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за 2014-2018 г. 211.94 KB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2017 г. 574.75 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 625.43 KB
Програма за управление на рискове и кризи в земеделието 230.44 KB
Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 2.49 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 2.55 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. 1.91 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 1.39 MB
ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ за периода 2014-2018 г. 319.00 KB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 2.35 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. 2.07 MB
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България 2014-2018 19.10 MB
Цели на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. 1.79 MB
Отчет за изпълнение на целите на администрацията на Министерството на земеделието и храните за 2012 г. 1.62 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа