17.10.2017

Заповед № РД 09-784/10.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която се изменя Стратегията за управлението на риска в МЗХ, утвърдена със Заповед №РД 09-516/23.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните 135.50 KB
Стратегия за управление на риска в Министерство на земеделието и храните 194.50 KB
Годишен разчет за необходимите семена през 2017/2018 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 101.00 KB
Заповед № РД 09 - 701/08.09.2017 г. за цена на услугата "Доставяне на вода за напояване", извършвана от "Земинвест" ЕАД, за поливния сезон през 2017 г. 121.00 KB
Заповед № РД 09-407/22.05.2017 г. за утвърждаване на технологични инструкции за производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация по чл.5, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия 127.00 KB
Заповед № РД 09-375/25.04.2017 г. за цена на услугата "Доставяне на вода за напояване", извършена от "Напоителни ситеми" ЕАД, за поливния сезон през 2017 г. 153.50 KB
Инструкция за провеждане на поливния процес през 2017 г. 138.50 KB
Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават Общи условия на договорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 -14 и т. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 237.13 KB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 13 януари 2017 година на Министерски съвет ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ОТ СДРУЖЕНИЯТА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ ОТ ХИДРОМЕЛИОРАТИВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН., ДВ, БР. 21 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 31 ОТ 2003 Г., БР. 41 ОТ 2010 Г. И БР. 45 ОТ 2015 Г.) 414.03 KB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 20 януари 2017 г. на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" 523.81 KB
Писмо на министъра на финансите относно Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите за публичния сектор за 2016 г. 138.75 KB
Въпросник за състоянието на СФУК за 2016 г. 99.00 KB
Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници – държавна собственост през 2016 г. (приложения № 15, 16, 17, 20 и 21); 269.66 KB
Обобщен годишен план за производство на фиданки през вегетативната 2016/2017 година (приложение № 4) 355.50 KB
Заповед №РД 49-532/22.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните относно определянето на цената за компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2017 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.) 120.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа