21.02.2018

ЗА КОНТАКТИ

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: (02) 985 11 383; (02) 985 11 384

ГИШЕ ПРОПУСКИ: (02) 985 11 300

 

ДЕЛОВОДСТВО НА ИАГ: (02) 985 11 389

 

Работно време: от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа

 

Електоронен адрес за приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис: edelovodstvo@mzh.government.bg

Ред за приемането и издаването на документи, подписани с електронен подпис - Глава четвърта от инструкция за организацията на документооборота


Телефонен указател - МЗХГ 55.27 KB

 

Министерство на земеделието, храните и горите
гр. София, бул. "Христо Ботев" 55

   

 
 
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
press@mzh.government.bg

  Телефон 
Факс
Електронна поща
Тихомир Тончев - директор
на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
 985-11-239
 980-62-56  ttonchev@mzh.government.bg
 Отдел "Връзки с обществеността"
 Евелина Николова

 


 


  980-62-56

estoyanova@mzh.government.bg
 Елина Христова
985-11-226 ehristova@mzh.government.bg
 Албена Ямболиева
985-11-226
ayambolieva@mzh.government.bg
 Цветелина Пишикова
985-11-226
cpishikova@mzh.government.bg
 Мариела Пчелинска
985-11-269
mpchelinska@mzh.government.bg
 Отдел "Протокол"
 Славина Попова
 985-11-473  
 980-62-56
sipopova@mzh.government.bg

 Мария Михайлова
985-11-891 mmihailova@mzh.government.bg

 Искра Панкова
985-11-891
ipankova@mzh.government.bg

 Калоян Ракъджиев
985-11-255 krakadzhiev@mzh.government.bg

 Косара Александрова
985-11-196
kaleksandrova@mzh.government.bg

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа