30.03.2017

Бюджет

 

 Информация за плащанията в СЕБРА по дни

Подробен годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. 3.66 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 28.02.2017 г. 689.39 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2016 г. 761.66 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.01.2017 г. 580.95 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2016 г. 697.32 KB
Доклад от министъра на земеделието и храните, относно бюджет на МЗХ за 2017 г. 2.50 MB
Бюджет на МЗХ за 2017 г 685.20 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.11.2016 г. 696.73 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.10.2016 г. 696.88 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 753.23 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 697.77 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2016 г. 697.09 KB
Годишни финансови отчети на Министерство на земеделието и храните за 2015 г. 104.15 KB
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов Отчет за 2015 г. на МЗХ 1.77 MB
Консолидиран баланса на МЗХ за 2015 г. 932.29 KB
Отчет за приходите и разходите 876.35 KB
Обяснителна записка 3.16 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.08.2016 г. 696.44 KB
Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет за полугодието на 2016 г. на Министерството на земеделието и храните 4.71 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.07.2016 г. 696.26 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 743.90 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 697.39 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2016 г. 696.82 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.05.2016 г. 697.53 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 30.04.2016 г. 696.00 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 732.79 KB
Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 697.09 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2016 г. 697.05 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 29.02.2016 г. 696.94 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.01.2016 г. 696.38 KB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейският съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2105 г. 98.97 KB
Подробен годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2015 г. на Министерството на земеделието и храните 5.04 MB
Информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата на училищата, финансирани чрез бюджета на МЗХ, утвърдена със заповед РД 09-96/26.02.2016г. 81.00 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2015 г. 917.42 KB
Доклад от министъра на земеделието и храните, относно бюджет на МЗХ за 2016 г. 3.61 MB
Бюджет на МЗХ за 2016 г.; 41.29 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2015 г. 899.25 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2015 г.; 895.06 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.09.2015 г. 700.81 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.06.2015 г. 700.80 KB
Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 31.03.2015 г. 701.06 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 30.11.2015 г 700.99 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 31.10.2015 г 699.98 KB
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерството на земеделието и храните към 30.09.2015 г 699.36 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2015 г. 91.97 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2015 г. 98.40 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2015 г. 410.77 KB
Подробен отчет към полугодието за изпълнението на програмния бюджет за 2015 г. на Министерството на земеделието и храните 4.79 MB
Сборен баланс за системата на МЗХ към 31.12.2014 г. 2.57 MB
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. 56.41 KB
Сборен касов отчет за сметките за чужди средства към 31.12.2104 41.82 KB
Сборни касови отчети за сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2014 г. 154.67 KB
Обяснителна записка, относно прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи и пасиви, приходи и разходи по баланса на МЗХ за 2014 г. 15.42 MB
Одитен доклад и становище на Сметна палата 5.24 MB
Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Министерство на земеделието и храните за 2014 г. 732.31 KB
Обяснителна записка към тримесечният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2014 г. 402.98 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.05.2015 г. 109.63 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.04.2015 г. 109.60 KB
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.03.2015 г. 109.48 KB
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства 28.02.2015 г.; 109.38 KB
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.01.2015 г.; 109.14 KB
Отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2015 г. 720.29 KB
Отчет, включващ тримесечната информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.09.2014 г. 478.83 KB
Отчет, включващ тримесечната информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 30.06.2014 486.93 KB
Отчет, включващ тримесечната информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.03.2014 г. 489.81 KB
Отчет, включващ тримесечната информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на земеделието и храните към 31.12.2014 г. 625.53 KB
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.06.2014 г. 1.31 MB
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз и на чужди средства на МЗХ към 30.09.2014 г. 1.32 MB
Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на земеделието и храните за полугодието на 2014 г.; 4.17 MB
Отчет за степента на изпълнение на провежданите политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2014 г. 4.59 MB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2014 3.99 MB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.11.2014 4.66 MB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.10.2014 г. 4.66 MB
Доклад от министъра на земеделието и храните относно бюджета на МЗХ за 2015 г. 3.55 MB
Бюджет на Министерство на земеделието и храните за 2015 г. 37.76 KB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2014 г. 4.66 MB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.08.2014 г. 4.66 MB
Месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.07.2014 г. 4.01 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2014 г. 4.64 MB
Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.04.2014 г. 2.57 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа