30.06.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Писмо до Българската академия на науките във връзка с Годишен доклад 2016 на Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН - Икономическо развитие и политики в България: Оценки и очаквания - Тема на фокус: "Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България" 10.82 MB
ново Добиви от земеделски култури – реколта’2015 22.47 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.06.2016 г. (Бюлетин № 26/2016) 629.70 KB
ново ЗАПОВЕД № РД- 14-164 / 28.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 265.56 KB
ново Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2015 година 475.99 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15.06. - 22.06.2016 г. 541.90 KB
ново Заповед № РД 27-177/21.06.2016 г. 656.09 KB
ново Заповед №КЖ-55 гр. Кърджали 14.06.2016 г. 122.50 KB
ново Заповед №КЖ-62 гр. Кърджали 22.06.2016 г. 84.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 22.06.2016 г. (Бюлетин № 25/2016) 551.03 KB
ново Заповед за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 120.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 15.06.2016 г. (Бюлетин № 24/2016) 444.08 KB
важно Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 05.08.2015 г. 39.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 8 – 15.06.2016 г. 626.87 KB
ново Заповед №123/08.06.2016г. на Директора на ОД"Земеделие" - Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.105, ал.2 и чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ върху имоти в обл. Монтана 123.50 KB
ново Заповед № РД 49-202/03.06.2016 г. на министъра на земеделието и храните 123.00 KB
ново Заповед № РД 10-087/07.06.2016 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен 102.50 KB
ново Заповед № РД 10-086/07.06.2016 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен 102.50 KB
ново Заповед № РД 12-81/07.06.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област 1.38 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 08.06.2016 г. (Бюлетин № 23/2016) 551.24 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>