23.10.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 8 – 15.10.2014 г. 392.23 KB
ново Проект за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители в частта директни плащания 274.98 KB
ново Започна обучение на служители от Министерството на земеделието и храните по проект на ОПАК 50.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Нов регламент за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци 31.00 KB
ново Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и популяризиране на вина по националните програми за подпомагане на сектора на виното 845.67 KB
ново Информация във връзка с постъпила в МЗХ декларация с въпроси от група неправителствени организации относно ситуацията със заболяването син език 121.00 KB
ново Удължаване на срока за подаване на заявления и документи за форсмажор до 15 октомври 2014 г. 92.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 24.09. – 01.10.2014 г. 349.21 KB
ново Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 102.50 KB
ново Информация за среща по ВОМР на 26.09.2014 г. 71.26 KB
ново Съобщение за регистрация на ЗГУ „Българско розово масло” 33.00 KB
ново Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания-зелени директни плащания 81.50 KB
ново Заповед за Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, на бивши организации по § 12 от ПЗР и по §29 от ПЗР на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, негодни за земеделско ползване и не подлежащи на възстановяване, при условията и реда определен в чл. 56з ал.1 от ППЗСПЗЗ. 100.00 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юли и август 2014 г. 108.56 KB
ново Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 102.00 KB
ново Съобщение за доклад за екологична оценка на ПРСР /2014-2020 г./ 14.50 KB
ново Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "Син език" 115.00 KB
ново Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР 2007-2013г. и Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ ПРСР 2007-2013г. 330.16 KB
Подробен списък на всички имоти от държавен горски фонд собственост на физически, юридически лица и общини в следствие на извършените замени за периода 2007-2009 година по реда на член 15б от ЗГ(отменен). 137.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>