02.10.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Удължаване на срока за подаване на заявления и документи за форсмажор до 15 октомври 2014 г. 92.00 KB
ново Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 102.50 KB
ново Информация за среща по ВОМР на 26.09.2014 г. 71.26 KB
ново Съобщение за регистрация на ЗГУ „Българско розово масло” 33.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 17 - 24.09.2014 г. 394.08 KB
ново Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания-зелени директни плащания 81.50 KB
ново Заповед за Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, на бивши организации по § 12 от ПЗР и по §29 от ПЗР на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, негодни за земеделско ползване и не подлежащи на възстановяване, при условията и реда определен в чл. 56з ал.1 от ППЗСПЗЗ. 100.00 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юли и август 2014 г. 108.56 KB
ново Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 102.00 KB
ново Заповед № РД 10-084 от 08.09.2014 г. за откриване на процедура за провеждане търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти/чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/ 2.31 MB
ново Съобщение за доклад за екологична оценка на ПРСР /2014-2020 г./ 14.50 KB
ново Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "Син език" 115.00 KB
ново Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР 2007-2013г. и Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ ПРСР 2007-2013г. 330.16 KB
ново Декларация за минимална помощ съгласно Наредба №30 112.50 KB
ново Декларация за минимална помощ съгласно Наредба №29 112.50 KB
Подробен списък на всички имоти от държавен горски фонд собственост на физически, юридически лица и общини в следствие на извършените замени за периода 2007-2009 година по реда на член 15б от ЗГ(отменен). 137.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Съобщение за регистрация на ХТСХ „Роле Трапезица” 23.00 KB
ново Заповед № РД-05-1441/26.08.2014 г. за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени поземлени имоти в стопански дворове в област Търговище 116.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>