20.01.2018


 важно ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В ПОМОЩ НА РОМИНА!
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.01.2018 г. 743.40 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 17.01.2018 г. (Бюлетин № 2/2018) 247.39 KB
ново Проект на Заповед от 2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 126.50 KB
ново Проект на Доклад от д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите 166.50 KB
ново Съобщение към проекта на заповед на Министъра на земеделието, храните и горите 45.00 KB
ново Заповед № РД-09-009/08.01.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в област Сливен 140.50 KB
ново ЕK стартира обществена консултация: Kои политики имат принос с добавена стойност в контекста на планиране на следващата многогодишна финансова рамка 15.09 KB
ново Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България 3.02 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 3 - 10.01.2018 г. 699.07 KB
ново Заповед № РД 49-1/02.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно определянето на цената за компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2018 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.) 116.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 10.01.2018 г. (Бюлетин № 1/2018) 224.32 KB
ново Заповед № РД 18-10-7/09.01.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Варна, за определяне на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, по реда на чл. 56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, след проведен таен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански дворове на територията на Област Варна 1.79 MB
ново Заповед № 21/09.01.2018 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Враца за класиране на кандидатите на първо и второ място от търг проведен с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, от ЗСПЗЗ, за с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца 83.00 KB
ново Движение на цените на яйца и бройлери през 2017 г. в България 230.38 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.12.2017 г. - 03.01.2018 г. 728.10 KB
ново Заповед на директора на ОДЗ-Бургас за класирани участници в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в област Бургас 1.39 MB
ново Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. 1.36 MB
ново Заповед РД 49-483/28.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 169.50 KB
ново Заповед РД 49-473/21.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 129.60 KB
ново Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 144.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа