02.12.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 29.49 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 23 - 30.11.2016 г. 944.79 KB
ново ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА 171.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 30.11.2016 г. (Бюлетин № 47/2016) 528.06 KB
ново Предстои откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следния водоем, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД 14.20 KB
ново ВРАНА“ ЕАД град София набира оферти за предоставяне на финансови услуги, публикувано на 28.11.2016 г. 31.50 KB
ново Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2015, за изпълнението на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 1.31 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 16 - 23.11.2016 г. 461.78 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 23.11.2016 г. (Бюлетин № 46/2016) 527.81 KB
ново Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 37.35 KB
ново ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ДВЕТЕ ГОДИНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (НОЕМВРИ 2014 Г. – НОЕМВРИ 2016 Г.) 77.58 KB
ново Предстои откриване на процедури за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следните язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД 14.72 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Северозападно държавно предприятие гр. Враца за 2017 г. 272.08 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово за 2017 г. 346.28 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен за 2017 г. 105.82 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград за 2017 г. 87.44 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за 2017 г. 88.97 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен за 2017 г. 329.64 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 16.11.2016 г.(Бюлетин № 45/2016) 543.28 KB
ново ВРАНА“ ЕАД град София набира оферти за предоставяне на финансови услуги, публикувано на 11.11.2016 г. 31.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа