01.05.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Цени на яйца и птиче месо през м. март 2016 г. в България и ЕС 345.90 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. февруари 2016 г. в България и ЕС 407.67 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.04.2016 г. 433.56 KB
ново Заповед № РД 09-249 от 27.04.2016 г. за удължаване на срока за изкупуване на суров тютюн 119.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 27.04.2016 г. (Бюлетин № 17/2016) 560.65 KB
ново Заповед № РД 09-240 от 26.04.2016 г. - зелени директни плащания 200.96 KB
ново Информация за заболяването нодуларен дерматит 2.08 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.04.2016 г. 432.04 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 20.04.2016 г. (Бюлетин № 16/2016) 495.53 KB
ново 27 обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство 46.50 KB
ново Заповед № РД - 07-545-134 от 18.04.2016 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 16.03.2016 търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 109.50 KB
ново Обявление и покана за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на обект, находящ се е гр. София, бул. Христо Ботев № 55 20.32 KB
ново Заповед на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване 171.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 6 - 13.04.2016 г. 470.66 KB
ново Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014-2020 124.50 KB
ново Заповед № РД 41-33/13.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните за отмяна на заповед № РД 41-30/10.03.2016 г. 79.59 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 13.04.2016 г. (Бюлетин № 15/2016) 544.20 KB
ново Заповед № РД09-187 от 08.04.2016 г. за определяне на ставката по схемата за преразпределително плащане 204.67 KB
ново Заповед № РД 09-182/ 08.04.2016 г. за определяне на размера на допълнителното плащането по схемите за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти 104.96 KB
ново Обществено обсъждане на Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция ще се проведе на 14 април 2016 г. 13.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистикаАДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>