29.08.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 02.09.2016 г. до 03.10.2016 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 45.01 KB
ново Актуализирана справка за средногодишното равнище на регистрираната безработица през 2015 г. 19.67 KB
ново Информация за продажните цени на дървесината, добита от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от закона за горите към 30.06.2016 г. 58.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 24.08.2016 г. (Бюлетин № 34/2016) 789.40 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. май 2016 г. в България и ЕС 350.93 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.08.2016 г. 448.42 KB
ново Заповед № РД09-581/11.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните 232.44 KB
ново Насоки за изготвяне на финансов анализ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. 203.50 KB
ново Заповед № РД-10-123/15.08.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на гр. Шивачево, обл. Сливен 88.00 KB
ново Заповед № РД 46-413/17.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 17.08.2016 г. (Бюлетин № 33/2016) 792.12 KB
ново Заповед № РД 11-119/10.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Разград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 121.00 KB
ново Заповед № РД 12-359/15.08.2016 г. на Директора на ОД "Земеделие" Софийска област 440.47 KB
ново Допълнително информация във връзка с критериите за подбор на проектни предложения с включени инвестиции по чл. 4, т. 3 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. – райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 78.11 KB
ново Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 325.94 KB
Оперативен анализ на основни земеделски култури към 10.08.2016 г. (Бюлетин № 32/2016) 833.33 KB
Информация във връзка с предстоящ прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 14.94 KB
Заповед РД-16-10-407/02.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Варна, за определяне на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, по реда на чл.56 м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, след проведен таен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански дворове - извън урбанизираната територия на с. Въглен, община Аксаково, област Варна; извън урбанизираната територия на с. Ботево, община Аксаково, област Варна; извън урбанизираната територия на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна; в урбанизираната територия на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна 1.61 MB
Оперативен анализ на основни земеделски култури към 03.08.2016 г. (Бюлетин № 31/2016) 779.50 KB
Разяснение по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”от Програмата за развитие на селските развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 47.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа