20.04.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 09 – 16.04.2014 г. 231.56 KB
ново Заповед за ставки 2013 г. "Плодове и зеленчуци" 118.00 KB
ново Работна група за обсъждане на прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г. 46.00 KB
ново Обява и бланка за участие на фирми на българския национален щанд на международното изложение SEOUL FOOD 2014 60.70 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на царевица и слънчоглед за пазарната 2013/14 година 123.35 KB
ново Тенденции на развитие на пазара на яйца за консумация и птиче месо (бройлери) в ЕС и България през м. февруари 2014 г. 25.68 KB
ново Заповед РД09-217/08.04.2014 г. 116.50 KB
ново Кратък анализ на седмичната справка за средните цени на брашно- ТИП "500", рафинирано слънчогледово олио, бяла кристална захар, пилешко месо, яйца и агнешко месо за периода 02.04 - 09.04. 2014 г. 165.87 KB
ново Заповед № 71/08.04.2014 год. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Хасково 455.27 KB
ново Заповед № РД-07-103/08.04.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ на свободни, негодни за земеделско ползване поземлени имоти в стопанските дворове на територията на област Стара Загора 2.28 MB
ново Информация и презентация на схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. 200.19 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 31.07.2013 г. 33.50 KB
ново Съобщение за провеждане на изложба–конкурс на произведения, изработени от професионалните гимназии в системата на МЗХ. 26.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД 09-123/10.03. 2014 за изменение на Национален стандарт 4.1 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 538.50 KB
ново З А П О В Е Д № РД 09-150/12.03.2014 за създаване на нов Национален стандарт 5.3 за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 131.00 KB
ново НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, допълнени към м. март 2014 г. 86.00 KB
ново Заповед №РД-1026/19.03.2014 на Директора на ОДЗ-Сливен на основание чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ за откриване процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени поземелени имоти 1.65 MB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕС) 737/2013 на Комисията, Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012 г. 2.55 MB
ново Заповед №РД-07-079/18.03.2014 г. на директора на ОД "Земеделие"-Стара Загора за обявяване на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на свободни, негодни за земеделско ползване земи в стопански дворове на територията на област Стара Загора, публикувана във в-к "Старозагорски новини" бр.53 от 19.03.2014 г. 2.45 MB
ново Избор на изпълнител на група финансови услуги „Финансиране – отпускане на кредит-овърдрафт” 92.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>