28.01.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново ЗAПОВЕД № 27/27.01.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Хасково за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Хасково за придобиване право на собственост по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ 93.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-8 от 13.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декaр компенсационно залесяване 231.83 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-11-11/19.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград на основание на чл.56п, ал.1 от ППЗСПЗЗ за класиране на участниците в проведен на 13.01.2015 г. търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имот в землище на с. Севар, община Кубрат 79.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 14 - 21.01.2015 г. 390.86 KB
ново Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър 259.00 KB
ново Обява, заявка и критерии за участие в Международното изложение по земеделие SIA 2015 в гр. Париж, Франция 133.18 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 249.40 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 272.70 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2014г. 1.42 MB
ново Цени на яйца и птиче месо в ЕС и България през м. декември 2014 г. 641.22 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-06-2/12.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пазарджик на основание на чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ, след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на имот - частна държавна собственост в землището на с. Дюлево, общ. Стрелча 21.23 KB
ново Заповед № РД27-01/07.01.2015 г. 84.00 KB
ново Заповед № РД27-02/07.01.2015 г. 82.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 12-003/ 07.01.2015 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД 12-001/ 05.01.2015 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в Софийска област 748.29 KB
ВАЖНО! ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО, ОВОЩАРСТВОТО, ПТИЦЕВЪДСТВОТО, СВИНЕВЪДСТВОТО, ГОВЕДОВЪДСТВОТО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ГОРИТЕ, БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ АГРОЕКОЛОГИЯТА, ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ЗА ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020) 204.64 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Заповед РД15-10-2/05.01.2015г на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Варна за определяне на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, по реда на чл.56 м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, след проведен таен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имот – частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящ се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, общ. Провадия, обл. Варна и в стопанските двор в урбанизираната територия на с. Снежина, общ. Провадия, обл.Варна 863.64 KB
ново Заповед РД15-10-3/05.01.2015г на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Варна за определяне на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, по реда на чл.56 м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, след проведен таен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имот – частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящ се в стопански двор в границите на урбанизираната територия на с. Попович, общ. Бяла, обл. Варна 146.42 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 12-001/ 05.01.2015 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти, находящи се в Софийска област 1.17 MB
ново ЗАПОВЕД № РД - 14 – 01/ 05.01.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ –гр. Велико Търново за класиране на участниците в проведен търг по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ 262.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>