24.04.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Заповед № РД-128/20.04.2017г. на директора на ОД "Земеделие" Перник 1.95 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.04.2017 г. 740.75 KB
ново Заповед и обява във вестник "Марица" за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване 2.00 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 19.04.2017 г. (Бюлетин № 16/2017) 562.92 KB
ново Заповед № РД09-360/13.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти 133.38 KB
ново Заповед № РД-10-023/07.04.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в област Сливен 787.02 KB
ново Заповед № РД 09-361 от 13.04.2017 г., за изменение и допълнение на Заповед РД 09-160 от 28.02.2017 г., изменена със заповед РД 09-278 от 31.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните 745.85 KB
ново Заповед РД 49-70/07.04.2017г. на министъра на земеделието и храните за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 164.00 KB
ново Покана за участие в конференция на тема „Устойчиво развитие на рибарството в Черно море”, 7 юни 2017 г. 14.98 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 5 - 12.04.2017 г. 725.71 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 12.04.2017 г. (Бюлетин № 15/2017) 495.22 KB
ново Заповед РД 49-71/07.04.2017г. на министъра на земеделието и храните за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост 193.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 29.03. – 05.04.2017 г. 706.34 KB
ново Заповед РД 09-297 от 05.04.2017 г за определяне на ставката по схемата за протеинови култури за Кампания 2016 г 191.51 KB
ново Заповед № РД-17-10-210/04.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти-частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване 1.85 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 05.04.2017 г. (Бюлетин № 14/2017) 550.29 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 22 - 29.03.2017 г. 701.32 KB
ново Заповед за утвърждаване на методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ за заявления, подадени през кампания 2016 799.07 KB
ново Заповед РД09-278 от 31.03.2017г., за изменение и допълнение на Заповед РД09-160 от 28.02.2017 г., на Министъра на земеделието и храните, която урежда заявяването за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. 3.83 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.03.2017 г. (Бюлетин № 13/2017) 416.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа