29.05.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Информация за проведените одитни мисии и предложени от страна на ЕК финансови корекции по ПРСР 2007-2013 г. към 27.05.2016 г. 46.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.05.2016 г. 704.63 KB
ново З А П О В Е Д № РД09-310/20.05.2016 г. 117.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 11-094/25.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" Бургас за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 06.04.2016 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански двор с. Тополица, с. Карагеоргиево, с. Черноград, общ. Айтос; гр. Бургас, общ. Бургас; с. Тръстиково, с. Ливада, общ. Камено; с. Ясна поляна, общ. Приморско; с. Бероново, с. Вълчин и гр. Сунгуларе, общ. Сунгуларе всички в област Бургас 99.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 25.05.2016 г. (Бюлетин № 21/2016) 483.73 KB
ново Програмата за морско дело и рибарство“ публикува за обществено обсъждане документи за прием на проекти по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите 221.00 KB
ново Покана и обявление за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот - публична държавна собственост, представляващ поземлен имот УПИ І в кв. 67 по плана на с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, ведно със застроените в него сгради 19.54 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.05.2016 г. 489.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.05.2016 г. (Бюлетин № 20/2016) 607.40 KB
ново Заповед тютюн 94.58 KB
ново Заповед №105/17.05.2016г. на Директора на ОД"Земеделие" - Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ върху имоти в област Монтана. 148.50 KB
ново Селскостопанските животни в България към 1-ви Ноември 2015 година – окончателни резултати 467.38 KB
ново Заповед № 09-298/17.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните за размера на плащането по преходната национална помощ за тютюн за 2015 г. 112.50 KB
ново Заповед № РД-16-10-309/14.05.2016 г. на Директора на ОДЗ Варна 1.37 MB
ново Информация за продажните цени на дървесината, добита от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите към 31.03.2016 г. 68.00 KB
ново Заповед N РД-07-184/13.05.2016 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 102.00 KB
ново Заповед N РД-06-94/12.05.2016 г. 94.00 KB
ново ОБЯВА от „ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД за ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на 02.06.2016г. ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, заедно с построените в този имот сгради 35.00 KB
ново ОБЯВА от „ЗЕМИНВЕСТ“ ЕАД за ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ на 01.06.2016г. ЗА ПРОДАЖБА НА КОНЮШНА – ДВУЕТАЖНА СГРАДА, ведно със съответното ПРАВО НА СТРОЕЖ 32.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 4 - 11.05.2016 г. 518.93 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>