22.08.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. 2.15 MB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 06.08. – 13.08.2014 г. 437.93 KB
ново СПИСЪК на язовирите собственост или стопанисвани от "Напоителни системи"-ЕАД в Северозападна България към 12.08.2014 година 56.50 KB
ново Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните 231.53 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-346 / 05.08.2014 г. 127.00 KB
ново Писмо с изх. N 91-1630/05.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните относно прилагането на §6, ал.1 от ПЗР на ЗГ, за горските територии, включени в границите на околовръстен полигон на летовище Св. Константин 1.43 MB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Заповед № РД 11-109/ 08.08.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 19.06.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 110.00 KB
ново Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 126.00 KB
ново Нотификации, изпратени до ЕК към 1 август, 2014 г. 13.66 KB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 30.07. – 06.08.2014 г. 408.77 KB
ново Заповед №РД-05-1312/05.08.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански двор с.Царевци, общ.Омуртаг, обл.Търговище 87.50 KB
ново Заповед № 156 от 07.08.2014г, за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Хасково за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост 129.42 KB
ново Заповед №164/04.08.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в обл. Монтана 97.94 KB
ново Заповед № РД-09-83 от 29.07.2014 г. във връзка с откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на поземлен имот частна държавна собственост 101.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Нотификации до Европейската комисия с параметрите на схемите за директни плащания, които ще се прилагат в България от 2015 г. 168.44 KB
ново Заповед № РД 09-520/ 31.07.2014 г. за утвърждаване на методика за прилагане на кръстосано съответствие в България и съответната Методика 810.27 KB
ново Заповед №116/01.08.2014 г. на директора на ОДЗ-Хасково за класираните кандидати от търг с тайно наддаване 703.44 KB
ново Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г., одобрена от МС 226.76 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>