03.09.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Указания по отношение на кандидатите по директни плащания, в стопанствата на които е констатирано заболяването „Син език” 31.50 KB
Указания за попълване на заявление за намерение за участие в схемата за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложен Формуляр) 11.98 KB
ново Указания до Общинските служби по земеделие и Областните дирекции „Земеделие” за приемане и обработка на заявления за заявяване на намерение за участие в схема за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложени Образец 1 и Обрацец 2) 93.28 KB
ново Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете; 86.50 KB
ново Съобщение относно стартиране от 1 септември 2014 г. на схема за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци (с приложение); 43.00 KB
ново Заповед РД14-10-378 от 27.08.2014г на Директора на ОД "Земеделие"- гр. Варна за откриване на процедура за провеждане на търг тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на територията на област Варна 906.30 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.08.2014 г. 391.94 KB
ново Заповед РД-12-1731-138/27.08.2014 г. на директора на ОД „Земеделие“ гр. Ямбол за откриване на процедура за провеждане търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти/чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/ 157.00 KB
ново МЗХ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА НПО, РАБОТЕЩИ В ЧАСТНА ПОЛЗА, В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР (2014-2020) 1.28 MB
ново Извънредни мерки за пазарна подкрепа в сектора на плодовете и зеленчуците във връзка с кризата породена от забраната на Руската федерация за внос на някои селскостопански продукти от ЕС 15.95 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми през 2013 г. и перспективи за 2014 г. 407.41 KB
ново СПИСЪК на язовирите собственост или стопанисвани от "Напоителни системи"-ЕАД и "Земинвест" ЕАД 165.50 KB
ново Отпадане от Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. на изискването за задържане на определен процент животни по схеми за специфично подпомагане 581.31 KB
ново Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. 2.15 MB
ново Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните 231.53 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-346 / 05.08.2014 г. 127.00 KB
ново Писмо с изх. N 91-1630/05.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните относно прилагането на §6, ал.1 от ПЗР на ЗГ, за горските територии, включени в границите на околовръстен полигон на летовище Св. Константин 1.43 MB
ново Заповед № РД 11-109/ 08.08.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 19.06.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 110.00 KB
ново Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 126.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>