30.05.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции 18.23 KB
ново Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 33.50 KB
ново Заповед № РД-05-1913/23.05.2017 г. за откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на свободни, негодни за земеделско ползване, незастроени имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на територията на област Търговище 1.25 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 17.05. - 24.05.2017 г. 727.86 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 25.05.2017 г. (Бюлетин № 21/2017) 489.50 KB
ново Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – гр. Сливен е учредено през 1997 г. с основни акционери Министерство на земеделието, храните и горите и община Сливен. Дружеството успешно организира Стоково тържище и Пазар на производителите, като предлага най-модерната база в региона за осъществяване на търговска дейност от земеделски производители и търговци 325.12 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.05.2017 г. 700.93 KB
ново Заповед №РД-07-01-82/18.05.2017г. за откриване на тръжна процедура за свободни имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 117.00 KB
ново Заповед №РД-07-01-81/18.05.2017г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по реда на §12а от ПЗР ЗСПЗЗ 110.00 KB
ново Брой на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2016 година – окончателни резултати 473.41 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 17.05.2017 г. (Бюлетин № 20/2017) 506.11 KB
ново АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПРИЕМ ЗА НОВИ КАНДИДАТИ ПО МЯРКА 10 И МЯРКА 11 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 45.57 KB
ново Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост 1.89 MB
важно МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 342.74 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 03 - 10.05.2017 г. 701.69 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 10.05.2017 г. (Бюлетин № 19/2017) 566.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 26.04. – 03.05.2017 г. 705.64 KB
ново Заповед № РД - 112/05.05.2017г. за класиране на участниците в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землищата на с. Комарево, община Долна Митрополия, гр. Славяново, община Плевен, с. Ставерци, община Долна Метрополия, с. Староселци, община Искър, с. Гиген, община Гулянци, с. Ракита, община Червен бряг, с. Муселиево, община Никопол 50.49 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 03.05.2017 г. (Бюлетин № 18/2017) 485.46 KB
ново Заповед № РД 09-383/28.04.2017 г. за удължаване срока за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2017 г, до 31 май 2017 г. 122.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа