25.04.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15 - 22.04.2015 г. 381.24 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 25.03.2015 г. 38.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД-89/21.04.2015г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ 101.50 KB
ново Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България 18.43 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 1 - 8.04.2015 г 379.73 KB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМПАНИЯ 2015 Г. 123.00 KB
ново Национална програма за подпомагане на лозаро-винорския сектор в Бългярия 2014-2018г. (изменена) и кратка информация за направените изменения в нея. В установения срок за ежегодно докладване до Европейската комисия (1 март 2015г.) на направени изменения на националните програми на подпомагане на лозаро-винарския сектор, чрез системата ИСАММ, България нотифицира промяна на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018г. Изменението на програмата се състои в изключване от нейния обхват на мярка „Инвестиции в предприятия“. Това решение беше взето след проведени задълбочени дискусии между представители на компетентните органи, администриращи програмата и представители на браншовите организации в сектора. Средствата, определени финансиране на изключената мярка, са прехвърлени към бюджета по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, към която бенефициентите традиционно проявяват най-засилен интерес. С изменената Национална програма можете да се запознаете чрез прикачения файл. 169.66 KB
ново НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015; 314.96 KB
ново НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015 223.79 KB
ново Насоки за прилагане на глава втора „Договорни отношения“ от Наредба №1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото 117.00 KB
ново Производство на зеленчуци, плодове и грозде – реколта`2014 година – предварителни данни 881.75 KB
ново Птицевъдството в България през 2014 година 656.88 KB
ново Добиви от земеделски култури – реколта`2014 година – предварителни данни 486.55 KB
ново Цени на яйца и птиче месо в ЕС и България през м. I и II 2015 г. 336.79 KB
ново Наръчник за мерките за плащания на площ за кампания 2015 г. по ПРСР 2014 – 2020 г. 151.04 KB
ново Заповед за определяне на период на прием на заявления по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 770.47 KB
ново Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 1.16 MB
ново Заповед № РД-10-130 от 19.03.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в Област Сливен. 102.00 KB
ново Позиция на МЗХ за решение на ЕК 158.50 KB
ново Заповед за определяне на ставките за подпомагане за тютюн, кампания 2014 201.77 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>