24.07.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12.07. - 19.07.2017 г. 582.55 KB
ново Съобщение 68.35 KB
ново Обява за кандидати за експерти по окачествяване на суров тютюн 39.50 KB
ново Заповед за определяне на размера на допълнителното плащане със средства от националния бюджет по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце–майки и кози–майки 141.99 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 19.07.2017 г. (Бюлетин № 29/2017) 826.19 KB
ново 3аповед № РД-159/13.07.2017г за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за имоти, находящи се в землищата на гр. Славяново, общ. Плевен; с. Староселци и с. Долни Луковит, общ. Искър; с. Комарево и с. Ставерци, общ. Долна Митрополия; с. Гиген, общ. Гулянци; с. Муселиево, общ. Никопол, област Плевен 381.01 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 05. – 12.07.2017 г. 691.20 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на плодове и зеленчуци 1.68 MB
ново Заповед РД11-5954/11.07.2017г. на Директора на ОДЗ Пловдив на основание чл. 107, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.ЗЗ, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед №РД11-3480/19.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - Пловдив и одобрен от Министъра на земеделието, храните и горите Протокол от 26.05.2017 г. на комисия определена със Заповед №РД-11-4368/25.05.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" – Пловдив. 744.30 KB
актуално Производство на месо през 2016 година 816.52 KB
актуално Оперативен анализ на основни земеделски култури към 12.07.2017 г. (Бюлетин № 28/2017) 673.57 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. май 2017 г. в България и ЕС 327.99 KB
ново Заповед РД-14-134/04.07.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Велико Търново за: продажба на имот, частна държавна собственост, на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 1.61 MB
ново Заповед № РД-07-2033-102 от 07.07.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол, за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на придобиване на собственост върху незастроени поземлени имоти, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 181.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 28.06. – 05.07.2017 г. 716.56 KB
ново Заповед № РД-17-10-300/06.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Варна, за определяне на класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, по реда на чл. 56 м, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, след проведен таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи в стопански дворове, находящи се в стопански двор в землището на с.Ботево, Община Аксаково; с.Въглен, Община Аксаково; гр.Игнатиево, Община Аксаково; с.Изворско, Община Аксаково; в стопански двор в землището на с.Белоградец, Община Ветрино; в стопански двор в землището на с.Габърница, Община Ветрино; в стопански двор в землището на с.Млада гвардия, Община Ветрино; в стопански двор в землището на с.Неофит Рилски, Община Ветрино; в стопански двор в землището на с.Петров дол, Община Провадия и в стопански двор в землището на с.Камен дял, Община Дългопол, Област Варна. 1.79 MB
ново Заповед №РД-07-01-115/03.07.2017г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по §12а от ПЗР ЗСПЗЗ 2.23 MB
ново Заповед №РД-07-01-114/03.07.2017г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.86 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 05.07.2017 г. (Бюлетин № 27/2017) 659.74 KB
актуално Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2016 година 503.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа