28.11.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. 43.50 KB
ново Информация за предстоящи визити на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган в Мексико, Колумбия, Япония, Китай, Виетнам и Индонезия 145.00 KB
ново Покана за участие в делегациите на Комисар Хоган 127.96 KB
ново Апликационна форма за участие 46.97 KB
ново Заповед N РД - 12-287/26.11.2015 г. 115.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.11.2015 г. 503.42 KB
ново Заповед N 773/24.11.2015 г. на директора на ОДЗ-Хасково за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 29.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 157.24 KB
ново Заповед на директора на ОДЗ Пловдив за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.34 MB
ново Заповед за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 761.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 24.11.2015 г. (Бюлетин №9/2015) 546.67 KB
ново Обява за променени адреси на две общински служби по земеделие от ОДЗ Пловдив 70.00 KB
ново Заповед № РД-10-338/20.11.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Тича, общ. Котел 251.64 KB
ново Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници – държавна собственост през 2015 г. и Обобщен годишен план за производство на фиданки през вегетативната 2015/2016 година 425.03 KB
ново АГРАРЕН ДОКЛАД 2015 2.92 MB
ново Заповед РД 15-10-468/18.11.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Пчелник, Община Долни чифлик, Област Варна; в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, Община Провадия, Област Варна и в урбанизираната територия на с. Доброплодно, Община Ветрино, Област Варна 1.24 MB
ново Заповед №РД 27-310/19.11.2015 г. 76.50 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. октомври 2015 г. в България и ЕС 603.25 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.11.2015 г. 501.61 KB
ново Заповед № РД 49-501/17.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните 152.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.11.2015 г. (Бюлетин №8/2015) 620.82 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>