01.09.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми през 2014 и перспективи за 2015 г. 769.18 KB
ново Заповед за определяне на период на прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 614.40 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 19 – 26.08.2015 г. 514.53 KB
ново Заповед № КЖ-81 гр. Кърджали, 12.08.2015 г. 1.11 MB
ново Заповед № КЖ-83 гр. Кърджали, 21.08.2015 г. 268.41 KB
ново Заповед № РД-08-264/ 29.07.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-56р от ППЗСПЗЗ на имот №300013 с площ 0,584 дка по КВС в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич 208.60 KB
ново Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти - частна собственост в стопански дворове в област Търговище 437.19 KB
ново Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
ново Цени на яйца за консумация и птиче месо през м. юли 2015 г. 449.90 KB
ново Отново ще се прилагат извънредните мерки „изтегляне от пазара” и „небране” за подпомагане на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците 36.50 KB
ново Заповед РД15-10-335/14.08.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 26.06.2015 г. търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради съоръжения, бивша собственост на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.58 MB
ново Заповед N РД-07-434/13.08.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, 113.50 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-219/13.08.2015г. за класираните на участници от проведен търг в землищата на гр. Долна Митрополия и с. Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен 92.50 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница, ечемик и рапица за маркетинговата 2014/15 година и прогноза за реколта `2015 720.29 KB
ново Покана за прием на заявление за изразяване на интерес по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г. 109.29 KB
ново НЕКА ЗАЕДНО ПАЗИМ ГОРАТА ОТ ПОЖАРИ – БРОШУРА НА МЗХ И ИАГ - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, ЗА ДА НЕ ПРЕДИЗВИКАМЕ ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАР 258.34 KB
ново Проект на Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии, публикувано на 07.08.2015 г. 3.15 MB
ново Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, публикувано на 07.08.2015 г. 403.95 KB
ново Обявление и покана за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на обект, находящ се в гр. София, бул. "Христо Ботев" 55 20.84 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 05.08.2015 г. 39.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>