24.10.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.10.2016 г. 461.19 KB
ново Заповед_РД 09-794_19.10.2016_Схеми за крави_за кампания 2016 193.67 KB
ново Заповед № 03-РД/2941 от 19.10.2016 . на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 69.42 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 19.10.2016 г. (Бюлетин № 41/2016) 535.00 KB
ново Предстои откриване на процедури за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следните язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД 14.63 KB
ново Обща стратегия на управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите 2.76 MB
ново Промени в цените по схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко” 83.42 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. септември 2016 г. в България и ЕС 312.64 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. август 2016 г. в България и ЕС 316.70 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юли 2016 г. в България и ЕС 339.92 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. юни 2016 г. в България и ЕС 335.42 KB
ново Заповед №РД-08-369/14.10.2016 г., относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху земеделска земя, представляващи имоти по §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия на с. Смирненски, община Ветово, област Русе 1.84 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 5 - 12.10.2016 г. 458.97 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 12.10.2016 г. (Бюлетин № 40/2016) 519.35 KB
ново Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 година 187.00 KB
ново Информация за Заявление-спецификация за вписване на наименованието «Странджански манов мед» / «Манов мед от Странджа» като Защитено наименование за произход в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания 115.63 KB
ново Данни за напояваните площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване 699.95 KB
ново Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "училищен плод" и схема "Училищно мляко" 280.26 KB
ново Постановление № 251 от 27 септември 2016 г. за приемане на наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "училищен плод" и схема "училищно мляко" 91.92 KB
ново Съобщение за Проект на индикативна годишна работна програма за 2017 г. на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. с приложен проект на индикативна програма 52.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа