22.11.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.11.2014 г. 345.85 KB
ново От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
ново Заповед № РД46-408/18.11.2014г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в едно с Приложение 1 – Методика за създаване на специализиран слой ПЗП и Приложение 2 – формуляр на възражение 3.20 MB
ново Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници-държавна собственост през 2014 г. 423.94 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на държавните горски предприятия за 2015 г. 1.08 MB
ново ЗИД на ЗПЗП, публикуван на 17.11.2014 г., бележки и коментари на ел. адрес dppp@mzh.government.bg 294.54 KB
ново Мотиви към ЗИД на ЗПЗП 162.41 KB
ново Заповед РД-12-2178-174/ 11.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за откриване процедура за провеждането на търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 137.50 KB
ново Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пловдив. 1.72 MB
ново Допълнителни проверки по схемата за преразпределително плащане за кампания 2014 50.71 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 11-344/11.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие"-Бургас за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.36 MB
ново Обобщен годишен план за производство на фиданки през вегетативната 2014/2015 година 355.50 KB
ново Заповед РД-07-346/07.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие"- Стара Загора за обявяване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.50 MB
ново Заповед №РД27-251/07.11.2014 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти на територията на с. Тушовица, общ. Върбица, обл. Шумен 87.00 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2014/15 година 482.05 KB
ново Заповед № РД 49–378/05.11.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с която се въвеждат допълнителни изисквания при провеждане на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч в горите – държавна собственост 1.41 MB
ново Информация относно наложената от Русия забрана за внос на определени селскостопански продукти от ЕС 214.28 KB
ново СПРАВКА към 30.09.2014 г.за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на земеделието и храните 33.50 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. септември 2014 г. 384.23 KB
ново Проект на наредба за прилагането на схемите за директни плащания – зелени, млади, малки, ПНП 205.53 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>