28.02.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Разяснения по повод публикувания Индикативен график за директни плащания 422.48 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 22.02.2017 г. (Бюлетин № 8/2017) 299.46 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. януари 2017 г. в България и ЕС 474.89 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. декември 2016 г. в България и ЕС 338.98 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. ноември 2016 г. в България и ЕС 332.65 KB
ново Индикативен график на оторизациите за кампания 2016 13.20 KB
ново Повторна покана за избор на обслужваща банка на „Сортови семена- Елит“ ЕАД - гр. София 13.88 KB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 г. 784.70 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 08 - 15.02.2017 г. 661.22 KB
ново Периодична тримесечна информация за продажните цени на дървесината, добита от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите към 31.12.2016 г. 1.19 MB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 15.02.2017 г. (Бюлетин № 7/2017) 239.38 KB
ново ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗ 36.50 KB
ново Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 18.09 KB
ново Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади 35.50 KB
ново Споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
ново Заявление за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за календарната ………/…….. година 26.85 KB
ново Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.39 KB
ново СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 20.05 KB
ново Разяснения за изискванията при подаване на заявления за директно подпомагане на площ 150.50 KB
ново Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават Общи условия на договорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 -14 и т. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 237.13 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа