21.11.2017


 

 

ново АГРАРЕН ДОКЛАД 2017 3.88 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 08.11. - 15.11.2017 г. 744.01 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 15.11.2017 г. (Бюлетин № 46/2017) 624.20 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Северозападно държавно предприятие гр. Враца за 2018 г. 97.90 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово за 2018 г. 120.52 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен за 2018 г. 112.68 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград за 2018 г. 102.95 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян за 2018 г. 87.43 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен за 2018 г. 90.31 KB
ново Заповед №РД 11-597/08.11.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Черноморски фар" бр.218/13.11.2017 г. 139.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД- 14-346 / 13.11.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Велико Търново. Относно класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 09.08.2017 г. с тайно наддаване за продажба по реда на 106, ал.1 от ППЗСПЗЗ на поземлен имот частна държавна собственост по §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ в област Велико Търново 66.23 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 01. – 08.11.2017 г. 727.59 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 08.11.2017 г. (Бюлетин № 45/2017) 527.81 KB
ново Заповед №РД-08-352/08.11.2017 г. за откриване на процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящ се в землището на село Кацелово, община Две могили 2.03 MB
ново Заповед РД 09-872 от 07.11.2017 г. за определяне на ставките по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за 2017 г. 200.51 KB
ново Заповед № РД - 430/01.11.2017г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. за имоти, находящи се в землищата на гр. Славяново, общ. Плевен; с. Староселци и с. Долни Луковит, общ. Искър; с. Комарево и с. Ставерци, общ. Долна Митрополия; с. Гиген, общ. Гулянци; с. Муселиево, общ. Никопол, област Плевен. 252.39 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 25.10. – 01.11.2017 г. 805.27 KB
ново Заповед №РД-07-01-447/01.11.2017г. за класиране на участници в търг за продажба на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 1.07 MB
актуално Оперативен анализ на основни земеделски култури към 01.11.2017 г. (Бюлетин № 44/2017) 608.92 KB
ново Анализ на аграрната търговия на България през 2016 г. 483.59 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа