28.03.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Заповед за определяне на период на прием на заявления по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 770.47 KB
ново Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 1.16 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.03.2015 г. 384.83 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 25.03.2015 г. 38.00 KB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМПАНИЯ 2015 Г. 122.00 KB
ново Заповед № РД-10-130 от 19.03.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в Област Сливен. 102.00 KB
ново Наръчник за мерките за плащания на площ за кампания 2015 г. по ПРСР 2014 – 2020 г. 154.71 KB
ново Позиция на МЗХ за решение на ЕК 158.50 KB
ново Заповед за определяне на ставките за подпомагане за тютюн, кампания 2014 201.77 KB
ново Заповед № КЖ - 33 гр. Кърджали, 18.03.2015 1.01 MB
ново Благодарствено писмо от Николай Мелемов - кмет на община Смолян до министър Десислава Танева 224.26 KB
ново Благодарствено писмо от Юлиян Чиев - кмет на с. Петково, община Смолян до министър Десислава Танева 199.03 KB
ново Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита за контрол на вредителите по растенията 17.41 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на птиче месо и яйца през 2014 г. и перспективи за 2015 г. 590.45 KB
ново Заповед РД09-153/10.03.2015 г за забрана на износ на необработен дървен материал 2.34 MB
ново Заповед № РД-07-202/09.03.2015 г. на директора на ОД "Земеделие"-Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 3.43 MB
ново Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 и окончателният специализиран слой „Постоянно затревени площи" 122.50 KB
ново Заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” /ПДП/ за Кампания 2014 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 721.84 KB
ново Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 376.94 KB
ново Заповед N: РД -14-50/05.03.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Велико Търново за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 180.76 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>