27.09.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2. 27.08 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 21.09.2016 г. (Бюлетин № 38/2016) 522.11 KB
ново Съобщение относно подмярка 7.2 16.03 KB
ново Примерни таблици ФА 36.63 KB
ново Заповед № РД 09-689/17.09.2016 на министъра на земеделието и храните 250.03 KB
Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 05.08.2015 г. 39.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 7 - 14.09.2016 г. 569.59 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 14.09.2016 г. (Бюлетин № 37/2016) 505.61 KB
ново Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по данни на МРРБ към 02.09.2016 г. 85.80 KB
ново Заповед за прилагане на пазарна мярка за помощ за намаляване на производството на краве мляко 112.42 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 07.09.2016 г. (Бюлетин № 36/2016) 496.56 KB
ново Заповед № РД-10-133/07.09.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на гр. Котел, обл. Сливен 487.90 KB
ново Заповед № РД 27- 233 от 02.09.2016 г. 75.00 KB
ново Актуализирана информация за райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода във връзка с обявения прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 86.36 KB
ново Заповед № РД-10-130/31.08.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Полско Пъдарево, обл. Сливен. 1.07 MB
ново Стартиране на изследване на структурата на земеделските стопанства през 2016 година - 31.08.2016 203.02 KB
ново Заповед №РД-06-237/30.08.2016г., по чл.56м, ал.4 ППЗСПЗЗ на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Пазарджик 54.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 31.08.2016 г. (Бюлетин № 35/2016) 402.05 KB
ново Списък със заявленията по чл.24, ал.1 от Наредба №22 от 2015 г, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост 1.18 MB
ново Списък със заявленията по чл.24, ал.1 от Наредба №22 от 2015 г, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост 725.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа