12.02.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Прессъобщение за стартиране на анкета за изследване на удовлетвореността на потребители от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел „Агростатистика“ 190.90 KB
важно Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. 43.50 KB
ново Заповед РД-07-545-29 от 05.02.2016 г. на Директора на ОДЗ Ямбол за октриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 170.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 10.02.2016 г. (Бюлетин № 6/2016) 217.75 KB
ново Изменение на т. 4 от покана за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.) на основание на заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-51/01.02.2016 г. 177.00 KB
ново Заповед № РД - 14 - 69/08.02.2016 г. на Директора на ОД"Земеделие" гр.Велико Търново за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 06.01.2016 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з от ППЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Велко Търново, както следва: 66.50 KB
ново Заповед № 31/08.02.2016г. на Директора на ОД"Земеделие" – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти в област Монтана 762.64 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на царевица и слънчоглед за пазарната 2015/16 година 525.81 KB
ново Информация относно кампанията за подаване на предложения за промоционални програми в ЕК през 2016г.; 942.58 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.01. – 03.02.2016 г. 464.99 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 03.02.2016 г. (Бюлетин № 5/2016) 218.62 KB
ново Информация относно одобрените бенефициенти по първа покана по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 22.06 KB
ново Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определените кандидати на първо и второ място от проведен на 14.12.2015г. търг с тайно надаване за продажба на земи ,частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив 2.47 MB
ново Заповед № РД-10-015/22.01.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в Област Сливен 102.50 KB
ново Съвместна заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за улов на есетри 71.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 27.01.2016 г. (Бюлетин № 4/2016) 216.85 KB
ново Пчеларството в България през 2015 година 479.29 KB
ново Информация за предстоящите визити на Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган в Япония и Китай 143.50 KB
ново Покана за участие в делегациите на Комисар Хоган 186.52 KB
ново Апликационна форма за участие 46.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистикаАДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>