27.02.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Приложение към заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. 143.50 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2014г. 1.42 MB
ново Заповед №79/18.02.2015 г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти от обл. Монтана 137.00 KB
ново Заповед № РД-12-2178-28 от 24.02.2015 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 16.12.2014 г 103.50 KB
ново Заповед № РД-11-30/23.02.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" Разград на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 08.01.2015 година търг за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ в област Разград 84.50 KB
ново Заповед №РД 11-27/23.02.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в стопански дворове на с. Дебелт и с. Синьо Камене, общ. Средец; с. Манолич, с.Вълчин и гр. Сунгурларе; с. Преображенци, общ. Руен; с. Топлоница, общ. Айтос; с. Страцин, общ. Поморие; с. Ливада, общ. Камено 1.72 MB
ново Заповед №РД27-32/19.02.2015 г. 75.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.02.2015 г. 389.93 KB
ново Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита за контрол на вредителите по растенията 14.89 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 38.00 KB
ново Предложения за опростяване на Общата селскостопанска политика 51.00 KB
ново Писмо с изх. № 91-296/04.02.2015 г., публикувано на 16.02.2015 г. 1.34 MB
ново Селскостопанските животни към 1-ви ноември 2014 година – предварителни данни 287.07 KB
ново Заповед за определяне на ставката за подпомагане по СППЗ 183.31 KB
ново Закон за подпомагане на земеделските производители, публикуван в ДВ на 13.02.2015 г. 570.95 KB
ново Заповед N РД-07-075/17.02.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 109.00 KB
ново Съобщение за изпълнение на проект по ОПАК 51.50 KB
ново Заповед № РД 49-46 от 09.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните 105.06 KB
ново Заповед № РД-08-30/06.02.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Русе 1.01 MB
ново Заповед № РД 49-33 от 05.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2015 г. до 29.02.2016г. 1.55 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>