24.01.2017

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Заповед № РД 48-3/20.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение към т. I от заповед № РД 48-1/10.01.2017 г. , във връзка с промяна на епизоотичната обстановка в страната и забраната на лова на птици, обект на лов 106.48 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.01.2017 г. 666.23 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.01.2017 г. (Бюлетин № 3/2017) 240.43 KB
ново Заповед №РД-08-1/10.01.2017 г., относно определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведения таен търг за продажба на имот по реда на §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находящ се извън урбанизираната територия на с. Смирненски, община Ветово, област Русе 821.40 KB
ново Заповед за утвърждаване на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., в едно с образеца на доклада 162.46 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 4 - 11.01.2017 г. 713.06 KB
ново Информация относно кампанията за подаване на предложения за промоционални програми в ЕК през 2017 г. 28.50 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт за изменение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, качено на 11.01.2017 г. 139.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 11.01.2017 г. (Бюлетин № 2/2017) 224.54 KB
ново Заповед № РД 48-1 от 10.01.2017 г. 155.97 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 28.12.2016 г. – 04.01.2017 г. 810.50 KB
ново Протокол от проведено заседание на Националния кризисен щаб във връзка с констатирани огнища на заболяването високопатогенна инфлуенца А (грип) по домашните птици в Р България от 04.01.2017 г. 268.71 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 04.01.2017 г. (Бюлетин № 1/2017) 307.77 KB
ново Заповед № РД 09-1 от 03.01.2017 г. 348.65 KB
ново Писмо до Държавните горски предприятия във връзка със заповед № РД 09-1024/29.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните 119.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 21 - 28.12.2016 г. 563.66 KB
важно Заповед №РД09-1024/29.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците и във връзка констатирани огнища на болестта инфлуенца по птиците при домашни и диви птици в България. 443.77 KB
ново Заповед №РД 49-532/22.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните относно определянето на цената за компенсационно залесяване, която ще се заплаща през 2017 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.) 120.50 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница, ечемик и рапица за пазарната 2016/2017 година 705.09 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 28.12.2016 г. (Бюлетин № 51/2016) 307.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа