07.07.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 24.06. -01.07.2015 г. 387.78 KB
ново Заповед за изменение на ставката по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България 202.22 KB
ново Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Електронен формат на заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 101.50 KB
ново Електронен формат на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 54.50 KB
ново Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 82.00 KB
ново Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на срок за допълнителен прием на окончателни декларации по Схема за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" 40.98 KB
ново Заповед № РД-10-206/29.06.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Соколарци, общ. Котел 670.80 KB
ново Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2014 година) 528.63 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 17 - 24.06.2015 г. 389.22 KB
ново Заповед № РД-10-205/24.06.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Мечкарево, общ. Сливен 3.58 MB
ново Производство на месо през 2014 година 1.00 MB
ново Заповед № РД-11-150/19.06.2015г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ Разград за откриване на процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 138.00 KB
ново Приспадане на разходите за трудови възнаграждения, осигуровки и данъци преди налагане на намалението на директните плащанията 829.75 KB
ново Заповед за отваряне на прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 478.31 KB
ново Заповед № РД-05-1194/08.06.2015г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти - частна държавна собственост в стопански дворове в област Търговище 117.50 KB
ново Заповед № РД 49-215 от 10.06.2015 г. за забрана на износа на необработен дървен материал 133.00 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на плодове и зеленчуци 893.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>