01.11.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

Информация относно наложената от Русия забрана за внос на определени селскостопански продукти от ЕС 214.28 KB
ново СПРАВКА към 30.09.2014 г.за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на земеделието и храните 33.50 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. септември 2014 г. 384.23 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2014/15 година 481.53 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15 - 22.10.2014 г. 290.41 KB
ново Проект на наредба за прилагането на схемите за директни плащания – зелени, млади, малки, ПНП 205.53 KB
ново Проект за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители в частта директни плащания 274.98 KB
ново Започна обучение на служители от Министерството на земеделието и храните по проект на ОПАК 50.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Нов регламент за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци 31.00 KB
ново Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и популяризиране на вина по националните програми за подпомагане на сектора на виното 845.67 KB
ново Информация във връзка с постъпила в МЗХ декларация с въпроси от група неправителствени организации относно ситуацията със заболяването син език 121.00 KB
ново Удължаване на срока за подаване на заявления и документи за форсмажор до 15 октомври 2014 г. 92.00 KB
ново Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 102.50 KB
ново Информация за среща по ВОМР на 26.09.2014 г. 71.26 KB
ново Съобщение за регистрация на ЗГУ „Българско розово масло” 33.00 KB
ново Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания-зелени директни плащания 81.50 KB
ново Заповед за Откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, представляващи имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях, на бивши организации по § 12 от ПЗР и по §29 от ПЗР на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, негодни за земеделско ползване и не подлежащи на възстановяване, при условията и реда определен в чл. 56з ал.1 от ППЗСПЗЗ. 100.00 KB
ново Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 102.00 KB
ново Съобщение за доклад за екологична оценка на ПРСР /2014-2020 г./ 14.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>