20.09.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.09.2014 г. 333.29 KB
ново Годишен разчет за необходимите семена през 2014/2015 г., обобщен за страната по държавни горски предприятия 102.00 KB
ново Заповед № РД 10-084 от 08.09.2014 г. за откриване на процедура за провеждане търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти/чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ/ 2.31 MB
ново Съобщение за доклад за екологична оценка на ПРСР /2014-2020 г./ 14.50 KB
ново Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "Син език" 115.00 KB
ново Указания за попълване на Декларация за минимална помощ съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР 2007-2013г. и Приложение №1 към чл.3, ал.3 от Наредба №29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ ПРСР 2007-2013г. 330.16 KB
ново Декларация за минимална помощ съгласно Наредба №30 112.50 KB
ново Декларация за минимална помощ съгласно Наредба №29 112.50 KB
Подробен списък на всички имоти от държавен горски фонд собственост на физически, юридически лица и общини в следствие на извършените замени за периода 2007-2009 година по реда на член 15б от ЗГ(отменен). 137.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Съобщение за регистрация на ХТСХ „Роле Трапезица” 23.00 KB
ново Заповед № РД-05-1441/26.08.2014 г. за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени поземлени имоти в стопански дворове в област Търговище 116.50 KB
ново 4 нови регламента на ЕК за подкрепа на пазара на мляко и млечни продукти във връзка със забраната за внос в Русия на земеделски продукти от ЕС 28.50 KB
ново Указания по отношение на кандидатите по директни плащания, в стопанствата на които е констатирано заболяването „Син език” 31.50 KB
Указания за попълване на заявление за намерение за участие в схемата за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложен Формуляр) 11.98 KB
ново Указания до Общинските служби по земеделие и Областните дирекции „Земеделие” за приемане и обработка на заявления за заявяване на намерение за участие в схема за подпомагане на производители на зеленчуци и плодове (с приложени Образец 1 и Обрацец 2) 93.28 KB
ново Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете; 86.50 KB
ново Съобщение относно стартиране от 1 септември 2014 г. на схема за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци (с приложение); 43.00 KB
ново Заповед РД14-10-378 от 27.08.2014г на Директора на ОД "Земеделие"- гр. Варна за откриване на процедура за провеждане на търг тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на територията на област Варна 906.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>