04.09.2015

I. Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права

1. Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдни организации 85.00 KB
2. Одобряване на изкупвач на краве мляко 125.50 KB
3. Издаване на удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота от националния млечен резерв 123.00 KB
4. Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на амортизация 74.00 KB
5. Издаване на разрешение за семепроизводство и отглеждане на растения от рода на конопа (канабиса) 135.50 KB
6. Издаване на разрешение за одобрение на вносителите на семена от коноп, които не са предназначени за посев 132.50 KB
7. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното производство 81.00 KB
Формуляр за обявяване на дейност като биологичен производител 383.00 KB
Формуляр за обявяване на дейност като вносител на биологични продукти и храни от трети страни 105.50 KB
Формуляр за обявяване на дейност на физически или юридически лица, които подготвят, пакетират, етикетират, опаковат, складират, преработват, транспортират или търгуват с растителни или животински продукти или хранителни продукти от тях, произведени по биологичния метод 102.00 KB
Формуляр за обявяване на дейност като преработвател на биологични продукти 145.50 KB
Декларация 29.50 KB
8. Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди 79.00 KB
9. Предоставяне на земеделски земи от държавен поземлен фонд за безвъзмездно ползване на научни, научно-производствени и учебни заведения, затвори, горски и ловни стопанства и други 72.00 KB
10. Издаване на разрешително за обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника 128.00 KB
11. Одобряване на предложения за промоционални програми за земеделски и хранителни продукти 4.56 MB
12. Признаване и временно признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци 151.00 KB
13. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кисело мляко” с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско кисело мляко” по БДС 12:2010 и връзката им с географската среда 172.50 KB
14. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кашкавал” с качествата и характеристиките на наименование за произход „Български кашкавал” по БДС 14:2010 и връзката им с географската среда 169.00 KB
15. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Бяло саламурено сирене” с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско бяло саламурено сирене” по БДС 15:2010 и връзката им с географската среда 169.00 KB
16. Oдобряване на заявление-спецификация за вписване на храна с традиционно специфичен характер в европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер 79.50 KB
17. Oдобряване на заявление–спецификация за вписване на географско означение на земеделски или хранителен продукт в европейския регистър на защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти 83.00 KB
18. Oдобряване на контролни органи за извършване на контрол за съответствие на земеделски и хранителни продукти с географски означения 79.50 KB
19. Одобряване на документите, предоставени от учредителния комитет на сдруженията за напояване и издаване на заповед за откриване на процедура по учредяване на съответното сдружение за напояване 80.00 KB
20. Одобряване на устав на сдружение за напояване 79.00 KB
21. Предаване на хидромелиоративната инфраструктура на съдебно регистрирани сдружения за напояване 84.50 KB
22. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавния поземлен фонд 72.00 KB
23. Цифрова информация от картата на възстановената собственост 74.00 KB
24. Решение за временно ползване на земеделска земя 77.00 KB
25. Изменение на решение на Комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата 76.00 KB
26. Отмяна на решение на комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата 76.50 KB
27. Решение за разрешаване включване отново в границите на застроителния и регулационен план 76.50 KB
28. Решение за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти 76.50 KB
29. Закупуване на копия от цифровата ортофотокарта 78.50 KB