23.03.2018

I. Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права

34. Образец на Формуляр за обявяване на биологична дейност. 49.00 KB
3. Издаване на разрешение на физически и юридически лица за семепроизводство, отглеждане, на растения от рода на конопа/канабис / 147.50 KB
1. Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдни организации 73.85 KB
2. Одобряване на изкупвач на краве мляко 140.50 KB
4. Издаване на разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период за преминаване към биологично производство 86.50 KB
5. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното производство 89.50 KB
6. Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране 97.00 KB
7. Предоставяне на земи от държавния поземлен фонд за безвъзмездно ползване на научни, научно-производствени и учебни заведения, затвори, горски и ловни стопанства и др 82.50 KB
8. Издаване на разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника 144.50 KB
9. Одобряване на предложения за промоционални програми за земеделски хранителни продукти 4.40 MB
10. Издаване на удостоверение на призната организация на производители на плодове и зеленчуци 111.50 KB
11. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кисело мляко“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско кисело мляко“ по БДС 12:2010 и връзката им с географската среда 165.00 KB
12. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кашкавал“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Български кашкавал“ по БДС 14:2010 и връзката им с географската среда 167.00 KB
13. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Бяло саламурено сирене“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско бяло саламурено сирене“ по БДС 15:2010 и връзката им с географската среда 165.00 KB
14. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на храна с традиционно специфичен характер в европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер 79.50 KB
15. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на географско означение на земеделски или хранителен продукт в европейския регистър на защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти 80.50 KB
16. Одобряване на контролни органи за извършване на контрол за съответствие на земеделски и хранителни продукти с географски означения 76.00 KB
17. Одобряване на документите, предоставени от учредителния комитет на сдруженията за напояване и издаване на заповед за откриване на процедура по учредяване на съответното сдружение за напояване 75.50 KB
18. Одобряване на устав на сдружение за напояване 75.50 KB
19. Предаване на хидромелиоративната инфраструктура на съдебно регистрираните сдружения за напояване 152.00 KB
20.Извършване на съгласувателна процедура за отдаване под наем на язовири-публична общинска собственост 73.50 KB
21. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавния поземлен фонд 80.50 KB
22. Предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената собственост 88.00 KB
23. Издаване на решение за временно ползване на земеделска земя 84.50 KB
24. Изменение на решение на Комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата 86.00 KB
25. Отмяна на решение на комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата 86.00 KB
26. Издаване на решение за разрешаване включване отново в границите на застроителния и регулационен план 84.00 KB
27. Издаване на решение за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти 84.50 KB
28. Предоставяне на копия от цифровата ортофото карта на страната 74.85 KB
29. Издаване на удостоверение на призната организация на земеделски продукти 111.50 KB
30. Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн 138.50 KB
31. Издаване на свидетелство на призната група на производители на земеделски продукти 110.00 KB
32.Продажба или замяна на прилежащи площи към сгради или съоръжения в стопанските дворове на бившите ТКЗС 86.50 KB
33.Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на амортизация 74.00 KB