Върни се горе

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година
Относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета
PDF файл, 159,1 KB, качен на 19.11.2008

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА От 18 юни 2009 година
Относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета
PDF файл, 969,9 KB, качен на 18.06.2009

pdf document