Върни се горе

Списък на одобрените развъдни организации


Съвет по животновъдство

Правилник за организацията, дейността и финансирането на съвета по животновъдство, дневен ред и протоколи от заседания.


Областни консултативни съвети по животновъдство

Протоколи от заседания и отговори на въпроси, поставени от Областните консултативни съвети по животновъдство.


Зоотехническо законодателство

Закон за животновъдството
PDF файл, 3,6 MB, качен на 07.03.2018

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2016 година
Относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (Регламент относно разплодните животни)
PDF файл, 819,0 KB, качен на 08.06.2016

pdf document