Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

Стъпки за издаване на разрешение за контрол за спазване правилата на биологичното производство и включване на нов оператор в система на контрол
Нов оператор (производител, преработвател, търговец на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни)
PDF файл, 358,5 KB, качен на 03.04.2013

pdf document

Информационни регистри

Информационен регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни

Базата данни се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България

Електронната база дани e регламентирана като официална база данни, съгласно разпоредбите на чл. 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) N889/2008. Базата данни е предназначена за справки от страна на биологичните производители, контролиращи лица и други заинтересовани страни в сектора на биологичното производство.

Регистри

Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи,
произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България, съгласно приложението

XLSX файл, 22,3 KB, качен на 22.03.2019

xlsx document

Заявление за включване/актуализиране в/на електронната база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи,
произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
DOCX файл, 76,7 KB, качен на 07.02.2019

docx document

Процедури

Образец № 6 за увеличаване на преходен период на площи
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 71,9 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 5 за дейност “Преработка“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 70,7 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 4 за дейност „Растениевъдство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 3 за дейност „Производство на аквакултури“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 75,3 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 2 за дейност „Пчеларство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 72,6 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Образец № 1 за дейност „Животновъдство“
съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,7 KB, качен на 14.12.2018

docx document

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА
от 8 декември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави
PDF файл, 2,4 MB, качен на 08.12.2008

PDF файл, 3,6 MB, качен на 10.12.2018

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008
За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013

pdf document

Нормативна база

НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г.
за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.
DOCX файл, 290,6 KB, качен на 12.12.2018

docx document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА
от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018

pdf document