Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Стъпки за издаване на разрешение за контрол за спазване правилата на биологичното производство и включване на нов оператор в система на контрол
Нов оператор (производител, преработвател, търговец на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни)
PDF файл, 358,5 KB, качен на 03.04.2013

pdf document

Информационни регистри

Информационен регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни

Базата данни се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България

Електронната база дани e регламентирана като официална база данни, съгласно разпоредбите на чл. 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) N889/2008. Базата данни е предназначена за справки от страна на биологичните производители, контролиращи лица и други заинтересовани страни в сектора на биологичното производство.

Внос от трети страни

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008
За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013

pdf document

Нормативна база

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
PDF файл, 1,4 MB, качен на 05.09.2008

pdf document

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г.), в сила от 1 април 2016 г.
RTF файл, 485,5 KB, качен на 01.04.2016

rtf document