Върни се горе

През 2010 - 2011 г. сектора на картофопроизводството беше подпомаган по съществуващата и обявена пред ЕК „Целева субсидия за подпомагане на земеделските производители за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация”. Усвоеният финансов ресурс по тази схема през 2010 г. възлезе на 1 484 182.65 лв., а през 2011 г. 1 510 955.91 лв. За 2010 г. бяха подпомогнати 365 земеделски производители с общ размер на площите 19 995 декара, а през 2011 г. 405 земеделски производители с общ размер на площите 26 044 декара.

 

С решение на УС ДФ „Земеделие” от 03.05.2012 г. беше одобрена нова схема за подпомагане на земеделските производители отглеждащи картофи. Схемата е разработена съгласно Регламент (ЕО) N 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производство на селскостопански продукти. Утвърден бе бюджет от 5 000 000 лв., като усвоения такъв възлезе на 4 967 880.27 лв. Подпомогнати бяха 976 земеделски производители с общ размер на площите 35 485 декара. Всеки одобрен по схемата кандидат получи по 140 лв. на декар за компенсиране на разходите му по закупуване на торове и препарати за растителна защита.

 

Площите, заети с картофи през 2011 г. в страната са 162 187 дка. Най-много са в Южен централен район – около 144 260 дка. За сравнение, площите с картофи през 2010 г. са били 138 050 дка. През изминалите две години относителният дял на вносните картофи, спрямо българското производство плавно намалява, като за 2011 година този показател възлиза на 6,7%, а за 2010 г. е в размер на 7,34%.Усвоени финансови средства през 2010, 2011 и 2012 г.


                                            2010                  2011                   2012
Утвърден бюджет:                1 552 900           1 552 900            5 000 000
Усвоен ресурс в лв. :           1 484 182           1 510 955            4 967 880
Брой зем. производители:              365                   405                     976
Подпомогнати площи/дка. :        19 995               26 044                 35 485
Среден размер в лв./дка. :              74                     58                     140

Сподели в: