Върни се горе

Във връзка с подвеждащи заглавия в някои средства за масово осведомяване, Изпълнителната агенция по горите прави следните уточнения:

Заглавия от рода на:
„За България е налице негативна тенденция в спирането на незаконната сеч, сочи доклад”
„България сред евространите, които не се справят с незаконната сеч”
„Липсва държавна политика за незаконната сеч”
„България не се справя с незаконната сеч, показва проучване”
„Резултатите на България в барометъра за незаконната сеч се сриват” и др.,
подвеждат читателите и подтикват към асоциации за несправяне с незаконната сеч в България.
Така нареченият „европейски барометър” според изготвения доклад от WWF, следи за изпълнението на ангажиментите, поети от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) по Регламента за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията - FLEGT.
Регламентът FLEGT предвижда създаването на доброволна схема за гарантиране законността на дървесина и дървесни изделия, които се внасят от страни, извън Европейския съюз в страните-членки на Съюза. Става въпрос за внос на дървен материал от африкански и азиатски държави, сред които Гана, Конго, Камерун, Централноафриканска република, Индонезия и Либерия. Тази схема не е обвързана по никакъв начин с добива на дървесина в самите държави-членки на ЕС и не е свързана със законността на дървесните продукти от тях. Държави, които са извън Съюза могат да подписват доброволни споразумения за партньорство с ЕС, които ги обвързват нормативно със задължения за гарантиране законността на изнасяните от тяхната страна дървесни продукти за евространите. Към момента има подписани такива доброволни споразумения между ЕС и няколко страни от Африка и Азия.
България от своя страна е предприела необходимите мерки в изпълнение на регламента FLEGT, с които да гарантира, че дървесните продукти, които се внасят от страните, подписали такива доброволни споразумения за партньорство, ще бъдат с доказан законен произход. Този факт е отразен в цитирания от медиите доклад на WWF, за което страната ни е получила положителна оценка по основните критерии за прилагането на  европейското право в тази насока.
Необходимо е също да бъде отбелязано, че компетентен орган по прилагането на Регламента FLEGT в България е Агенция „Митници”.
Сподели в: