Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., актуални след последното изменение от 23.11.2018 г.
DOCX файл, 97,3 KB, качен на 03.12.2018

docx document

Заповед № РД 09-1038/23.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., одобрени със Заповед № РД 09-691/19.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 457/16.06.2017 г., Заповед № РД 09-23/15.01.2018 г. и Заповед № РД 09-573/18.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 156,5 KB, качен на 03.12.2018

doc document

Заповед № РД 09-1040/23.11.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите
за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-857/14.09.2018 г.
PDF файл, 392,8 KB, качен на 03.12.2018

pdf document

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


DOC файл, 120,0 KB, качен на 17.10.2018

doc document

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 340,1 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 2,0 MB, качен на 04.10.2018

rtf document

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 835,2 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

ПМС № 161 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи
във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 364,6 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

Правила за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 366,8 KB, качен на 04.10.2018

zip document

Заповед за изменение на заповед № 09-680 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 7,7 MB, качен на 05.09.2018

pdf document

Заповед за изменение на заповед № 09-681 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 11,0 MB, качен на 05.09.2018

pdf document