Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД 09-994/29.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Заповед № РД 09-435/20.06.2016г.
Скоято са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020
DOCX файл, 131,4 KB, качен на 29.12.2017

docx document

Правила за работа на Комитета за подбор на стратегии за Водено от общностите местно развитие и на местни инициативни групи
По подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
DOC файл, 285,0 KB, качен на 07.09.2017

doc document

Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР
Съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.)“
DOC файл, 128,5 KB, качен на 16.08.2017

doc document