Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед за изменение на заповед № 09-680 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 7,7 MB, качен на 05.09.2018

pdf document

Заповед за изменение на заповед № 09-681 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 11,0 MB, качен на 05.09.2018

pdf document

Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.
DOC файл, 338,0 KB, качен на 05.09.2018

doc document

Заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите
за изменение № РД 09-513/28.06.2017 г. на ръководителя на УО на ПРСР, с която са утвърдени Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOC файл, 134,0 KB, качен на 05.09.2018

doc document

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № „BG06RDNP001-19.085
Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 24.08.2018

zip document

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № „BG06RDNP001-19.083
Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 1,3 MB, качен на 24.08.2018

zip document

Указания за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него, утвърдени със заповед № РД 09-778/20.08.2018 г.
DOCX файл, 194,5 KB, качен на 21.08.2018

docx document

Заповед № РД 09-778/20.08.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите
за изменение на заповед № РД 09-770/03.10.2017 г., с която са утвърдени „Указания за приложимия режим за държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него“

DOC файл, 132,0 KB, качен на 21.08.2018

doc document

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOC файл, 108,5 KB, качен на 14.08.2018

doc document

Правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., актуални след последното изменение от 18.06.2018 г
Правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., актуални след последното изменение от 18.06.2018 г.
DOCX файл, 97,8 KB, качен на 22.06.2018

docx document