Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


DOC файл, 120,0 KB, качен на 17.10.2018

doc document

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 340,1 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 2,0 MB, качен на 04.10.2018

rtf document

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 835,2 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

ПМС № 161 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи
във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 364,6 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

Правила за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и приложенията към тях
ZIP файл, 366,8 KB, качен на 04.10.2018

zip document

Заповед за изменение на заповед № 09-680 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 7,7 MB, качен на 05.09.2018

pdf document

Заповед за изменение на заповед № 09-681 от 27.07.2018 г. за утвърждаване на Насоки за прием на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и коригирани Условия за кандидатстване

PDF файл, 11,0 MB, качен на 05.09.2018

pdf document

Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.
DOC файл, 338,0 KB, качен на 05.09.2018

doc document

Заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите
за изменение № РД 09-513/28.06.2017 г. на ръководителя на УО на ПРСР, с която са утвърдени Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
DOC файл, 134,0 KB, качен на 05.09.2018

doc document

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № „BG06RDNP001-19.085
Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
ZIP файл, 1,2 MB, качен на 24.08.2018

zip document