Върни се горе

Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Заповед № РД 09-421/24.04.2019 г. за изменение на Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
По процедура № „BG06RDNP001-19.085 Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 25.04.2019

pdf document

Заповед № РД 09-422/24.04.2019 г. за изменение на Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
По процедура № „BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 25.04.2019

pdf document

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.085 ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪТРЕШНОТЕРИТОРИАЛНО И ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЕЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
PDF файл, 212,4 KB, качен на 16.04.2019

pdf document

Съобщение до кандидатите по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
за обсъждане проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения за подготвителни дейности с № BG06RDNP001-19.085 и по процедура за прием на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество с № BG06RDNP001-19.083 на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
ZIP файл, 300,3 KB, качен на 08.04.2019

zip document

Правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., актуални след последното изменение от 23.11.2018 г.
DOCX файл, 97,3 KB, качен на 03.12.2018

docx document

Заповед № РД 09-1038/23.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., одобрени със Заповед № РД 09-691/19.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД 457/16.06.2017 г., Заповед № РД 09-23/15.01.2018 г. и Заповед № РД 09-573/18.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
DOC файл, 156,5 KB, качен на 03.12.2018

doc document

Заповед № РД 09-1040/23.11.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите
за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на подмярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-857/14.09.2018 г.
PDF файл, 392,8 KB, качен на 03.12.2018

pdf document

Разяснения по Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.


DOC файл, 120,0 KB, качен на 17.10.2018

doc document

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 340,1 KB, качен на 04.10.2018

rtf document

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RTF файл, 2,0 MB, качен на 04.10.2018

rtf document