Върни се горе

Наредби по Програмата за развитие на селските райони

Наредба 20 от 27.10.2015 г.
PDF файл, 6,4 MB, качен на 13.12.2016

pdf document

Наредба № 12 от 25.07.2016 г.
За прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.
PDF файл, 10,8 MB, качен на 02.08.2016

pdf document

Наредба № 10 от 10.06.2016 г.
За прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г.
PDF файл, 14,7 MB, качен на 17.06.2016

pdf document

Наредба № 6 от 28.03.2016 г.
за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 3,7 MB, качен на 05.04.2016

pdf document

Наредба № 1 от 22.01.2016 г.
За прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 2,2 MB, качен на 02.02.2016

pdf document

Наредба № 20 от 27.10.2015 г.
За прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 6,4 MB, качен на 30.10.2015

pdf document

Наредба № 16 от 30.07.2015 г.
За прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 3,9 MB, качен на 04.08.2015

pdf document

Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
За прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 5,6 MB, качен на 02.06.2015

pdf document

Наредба № 13 от 19.05.2015 г.
За прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 1,3 MB, качен на 22.05.2015

pdf document

Наредба № 9 от 21.03.2015 г.
За прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 8,6 MB, качен на 24.03.2015

pdf document

Наредба № 7 от 24.02.2015 г.
За прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 4,3 MB, качен на 27.02.2015

pdf document

Наредба № 5 от 24.02.2015 г.
За прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
PDF файл, 915,5 KB, качен на 27.02.2015

pdf document