Върни се горе

ПРСР

Съобщение за обществено обсъждане на насоки по подмярка 7.3
„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство “ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ZIP файл, 2,3 MB, качен на 27.11.2018

zip document

Заповед № 03-РД/4786 от 16.11.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
за определяне период на прием прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хумнанно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по реда на Наредба № 4 от 2017 г.
PDF файл, 39,7 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД09 – 630 от 10 юли 2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., проект на Доклад, Обява за откриване на процедура чрез подбор, проект на Условия за кандидатстване и проект на Приложение № 15 към тях.
RAR файл, 773,4 KB, качен на 01.11.2018

rar document

Одобрени проекти за дейности, които не са обект на обществена поръчка по мярка 20 „Техническа помощ“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към 31.12.2017 г.
XLS файл, 74,0 KB, качен на 31.10.2018

xls document

Информация за кандидатстване

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (16.10 -24.10.2018г.)
PDF файл, 935,6 KB, качен на 26.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (11.10 – 15.10.2018 г.)
PDF файл, 647,7 KB, качен на 19.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (04.10 -10.10.2018г.)
PDF файл, 844,1 KB, качен на 15.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 515,8 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.002
„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 363,6 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003
„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 663,3 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09-01.10.2018г.)
PDF файл, 834,8 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (24.09-27.09.2018г.)
PDF файл, 794,6 KB, качен на 04.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (20.09 -26.09.2018 г.)
PDF файл, 435,3 KB, качен на 02.10.2018

pdf document