Върни се горе

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (09 -16.08.2018г.)
PDF файл, 499,2 KB, качен на 17.08.2018

pdf document

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 09-552 ОТ 02.08.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, КАКТО И САМИЯТ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 66 ОТ АПК
RAR файл, 187,4 KB, качен на 10.08.2018

rar document

Информация за кандидатстване

Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RAR файл, 4,1 MB, качен на 10.08.2018

rar document

Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
RAR файл, 6,4 MB, качен на 10.08.2018

rar document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2.
"ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.07 -08.08.2018г.)
PDF файл, 498,9 KB, качен на 10.08.2018

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (15 юни – 25 юни 2018 г.)
DOCX файл, 317,9 KB, качен на 06.08.2018

docx document

„ ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG 06 RDNP001-9.001 ПО МЯРКА 9 "УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ"
ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.07 -30.07.2018г.)“


PDF файл, 497,4 KB, качен на 03.08.2018

pdf document

„ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (20.07 -26.07.2018г.)“
PDF файл, 474,0 KB, качен на 30.07.2018

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.002 по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“
от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (18 юли – 27 юли 2018г.)
DOCX файл, 321,6 KB, качен на 27.07.2018

docx document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.002
по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (09 юли – 17 юли 2018г.)
DOCX файл, 318,6 KB, качен на 17.07.2018

docx document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.001
по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях (03 юли – 10 юли 2018г.)
DOCX файл, 482,6 KB, качен на 16.07.2018

docx document

Съобщение до кандидатите по подмярка 8.6
„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOCX файл, 14,1 KB, качен на 11.07.2018

docx document