Върни се горе

Заповед № 03-РД/4786 от 16.11.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
за определяне период на прием прием на заявления за плащане по мярка 14 „Хумнанно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по реда на Наредба № 4 от 2017 г.
PDF файл, 39,7 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД09 – 630 от 10 юли 2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., проект на Доклад, Обява за откриване на процедура чрез подбор, проект на Условия за кандидатстване и проект на Приложение № 15 към тях.
RAR файл, 773,4 KB, качен на 01.11.2018

rar document

Одобрени проекти за дейности, които не са обект на обществена поръчка по мярка 20 „Техническа помощ“
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към 31.12.2017 г.
XLS файл, 74,0 KB, качен на 31.10.2018

xls document

Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.DOCX файл, 55,1 KB, качен на 05.10.2018

docx document

Заповед № РД 09-779 от 20.08.2018 г. за изменение на Заповед №РД09-565 от 15 юни 2018 г.
на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., с която се удължава периода на прием по процедура чрез подбор № BG 06RDNO001-9.001 по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
RAR файл, 410,7 KB, качен на 20.08.2018

rar document

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 09-552 ОТ 02.08.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, КАКТО И САМИЯТ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 66 ОТ АПК
RAR файл, 187,4 KB, качен на 10.08.2018

rar document

Информация за кандидатстване

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (08.11 -13.11.2018 г.)
PDF файл, 1,2 MB, качен на 16.11.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (08.11 -13.11.2018 г.)
PDF файл, 845,3 KB, качен на 16.11.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003
„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (01.11 -07.11.2018 г.)
PDF файл, 1,1 MB, качен на 09.11.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (01.11 -07.11.2018 г.)
PDF файл, 800,9 KB, качен на 09.11.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003
„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (16.10 -24.10.2018г.)
PDF файл, 1,2 MB, качен на 26.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (16.10 -24.10.2018г.)
PDF файл, 935,6 KB, качен на 26.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (11.10 – 15.10.2018 г.)
PDF файл, 647,7 KB, качен на 19.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (04.10 -10.10.2018г.)
PDF файл, 844,1 KB, качен на 15.10.2018

pdf document