Върни се горе

Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане „Проект на индикативна годишна работна програма за 2019 г.“ Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 25.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.



DOCX файл, 55,1 KB, качен на 05.10.2018

docx document

Заповед № РД 09-779 от 20.08.2018 г. за изменение на Заповед №РД09-565 от 15 юни 2018 г.
на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., с която се удължава периода на прием по процедура чрез подбор № BG 06RDNO001-9.001 по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
RAR файл, 410,7 KB, качен на 20.08.2018

rar document

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 09-552 ОТ 02.08.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, КАКТО И САМИЯТ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 66 ОТ АПК
RAR файл, 187,4 KB, качен на 10.08.2018

rar document

Информация за кандидатстване

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (04.10 -10.10.2018г.)
PDF файл, 844,1 KB, качен на 15.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004
“ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 515,8 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.002
„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 363,6 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003
„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09 -03.10.2018 г.)
PDF файл, 663,3 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (27.09-01.10.2018г.)
PDF файл, 834,8 KB, качен на 08.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.002 ПО ПОДМЯРКА 4.1.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА"
ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (24.09-27.09.2018г.)
PDF файл, 794,6 KB, качен на 04.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.004 “ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I ОТ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (20.09 -26.09.2018 г.)
PDF файл, 435,3 KB, качен на 02.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003
„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (20.09 -26.09.2018 г.)
PDF файл, 581,8 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3
„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и разяснения по тях. (21 – 25 септември 2018 г.)
PDF файл, 544,6 KB, качен на 01.10.2018

pdf document

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.002
„ИНВЕСТИЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЗАНАЯТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ (13.09 -19.09.2018г.)
PDF файл, 325,6 KB, качен на 21.09.2018

pdf document