Върни се горе

Лицензиране по вноса и износа

Системата на лицензиране по вноса и износа осигурява голяма част от информацията, необходима за управлението на селскостопанските пазарни сектори на ЕС. Много от селскостопанските стоки не могат да бъдат внесени в ЕС без наличието на валиден лиценз. Лицензиите могат да бъдат използвани също така за ограничение на вноса, посредством налагането на количествени ограничения или да разрешават внасянето им при намалени ставки на митата. Практиката в преобладаващата част на страните-членки в Общността, е тези лицензии да бъдат издавани от съответните разплащателни агенции при подаване на молба срещу внасяне на гаранция, която подлежи на задържане, пропорционално на количествата, за които е издаден лиценз, но не е реализиран внос за тях. Лицензиите, издадени в други страни-членки на Общността важат и в България.

По отношение на износа, голям кръг от селскостопански продукти подлежат на лицензиране. Експортните лицензии могат да бъдат задължителни и незадължителни. Задължителните лицензии се постановяват от регламентите на Европейският Съвет за обща организация на пазара в отделните селскостопански сектори или Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари. Те оторизират право и задължение за износ. Задължителните лицензии могат да се използват и за предварително фиксиране на възстановяванията по износ, ако са предвидени за даден продукт. В този случай лицензиите за износ имат двойна функция: оторизират износ и фиксират възстановяването предварително. При незадължителните лицензии за износ основното е, че те не се изискват от съответните регламенти на Европейският Съвет за износ на определени селскостопански продукти. В този случай те са въведени от регламенти на Европейската Комисия и основната им функция е да фиксират размера на възстановяванията предварително в определените случаи и за определени от ЕК продукти.

Система за плащане на възстановявания по износа за продукти извън приложение I (преработени продукти) 

Причини за въвеждане на търговския режим за продукти извън Приложение I

 • ОСП се прилага единствено за продукти от Приложение I
 • Някои продукти, които не са покрити от ОСП съдържат значителни количества земеделски суровини- например захар, мляко, зърнени продукти, яйца.
 • Европейските производители заплащат европейските цени за своите суровини, докато техните конкуренти, които не са от ЕС заплащат световните пазарни цени
 • За да се осигури конкурентоспособност на европейските производители, е необходимо въвеждане на търговска система, която предвижда налагане на импортни такси и изплащане на възстановявания по износа
 • Възстановяването по износа се изплаща за съдържанието на земеделски компоненти в преработените продукти, които се изнасят.

Компоненти

 • зърнени култури и ориз
 • захар
 • обезмаслено сухо мляко
 • сухо мляко
 • масло
 • яйца

Операторите, подаващи заявления за възстановявания по износа трябва да декларират количествата основни продукти (например млечни продукти, захар, зърнени продукти и ориз, яйца), които действително са използвани в производството на продуктите, предназначени за износ.

 • Размерът на възстановяванията по отношение на съответните продукти е в зависимост от съдържанието на основните земеделски продукти в тези стоки, за които могат да бъдат получени възстановявания.
 • След проверка на съдържанието, размерът на възстановяванията се изчислява като се умножи количеството на всеки основен продукт, който се съдържа във въпросната стока със съответната ставка на възстановяванията, приложима към този основен продукт в деня на износа.

Със Заповед РД 09-136/28.02.2006 г., изменена със Заповед №РД 09-548/15.08.2007 г., към министъра на земеделието и храните беше създадена Постоянна междуведомствена консултативна комисия по вноса и износа на земеделски продукти, свързани с прилагането на ОСП на ЕС, като постоянно действащ орган за междуведомствена координация при вземането на решения относно прилагането на европейските изисквания в областта на търговските механизми на Общата селскостопанска политика и режима на стоките извън Приложение І на Договора за създаване на ЕО. В Комисията участват представители на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, Агенция „Митници”, Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция и представители на Министерство на земеделието и храните. Техническото и организационно обезпечение на дейността на Комисията се осигурява от служителите в отдел „Търговски споразумения, промоции и защитени наименования на земеделски и хранителни продукти”, дирекция „ЕИМО”.


Лицензии за внос на земеделски продукти

Указания за реда и условията за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти.