Върни се горе

І. Базово законодателство

Базовите разпоредби в сектор Захар са залегнали в Регламент на Съвета (ЕО) № 318/2006 от 20 февруари 2006 г. за общата организация на пазарите в сектор захар (ОВ L 58, от 28.02.2006 г.). Съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013,  чл. 124 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, подразделите за изискванията, приложими към сектора на захарта (договори за доставка, производствена такса, възстановявания при производство и др.) и за системата за регулиране на производството (квоти, минимална цена, такса за свръхпроизводство и др.) се прилагат до края на пазарната 2016/2017 година.

ІІ. Продукти и дефиниции

Режимът на захарта включва продуктите, изброени в член 1 на базовия Регламент, като основните са захарната тръстика и захарното цвекло, суровата и бяла захар, изоглюкозата, инулиновия сироп и меласата. Дефинициите на различните видове продукти и други специфични термини са залегнали в член 2 на базовия Регламент. 

ІІІ. Основни положения

Пазарната година започва на 1 октомври и приключва на 30 септември на следващата календарна година.

За бялата и суровата захар има фиксирани референтни цени по пазарни години (член 3 на базовия Регламент). За захарното цвекло са фиксирани минимални изкупни цени.

Прилага се квотна система.

Прилага се система от традиционни нужди за доставки (ТНД) на сурова захар за нуждите на рафинериите. За България размерът на ТНД е 198 748 тона в еквивалент на бяла захар.

Налагат се производствени такси и такса за преструктуриране.

Производителите на захар, изоглюкоза и инулинов сироп могат да участват в схемата за преструктуриране.

IV. Квотна система

Квотната система се прилага по отношение на продуктите захар, изоглюкоза и инулинов сироп. При присъединяването на България на базата на исторически данни за производството беше разпределена производствена квота за цвеклова захар в размер на 4 752 тона и за изоглюкоза в размер на 78 153 тона. Тези квоти бяха разпределени на предприятията, които към този момент бяха одобрени за производство на тези два вида продукти. На 31.01.2008 г. предприятието производител на цвеклова захар подаде заявление за отказ от квотата си и за участие в схемата за преструктуриране. С това квотата на България за производство на цвеклова захар се заличава, считано от следващата пазарна година. Към квотата за производство на изоглюкоза бяха добавени допълнително 11 045 тона, като по този начин квотата на България за 2008/2009 и следващите пазарни години ще бъде 89 198 тона. 

V. Производствени такси и такса за преструктуриране

Предприятията имат право да произвеждат захар и изоглюкоза извън квотата (т.е. да я надвишат), но произведеният продукт задължително трябва да бъде: 

  • Използван за преработка в определени продукти, посочени в член 13 (т.нар. индустриална захар и изоглюкоза, за която съответното преработващо предприятие подлежи на одобрение от страна на държавата-членка);
  • Пренесен към производствената квота за следващата пазарна година по реда на член 14 (т.нар. carry forward);
  • Използван за режима на специфични доставки за най-отдалечените райони на Общността в съответствие с дял ІІ от Регламент (ЕО) № 247/2006; или
  • Изнесен в рамките на количествените ограничения, определени от Комисията. За настоящата пазарна година количеството за изоглюкозата е 40 000 тона, съгласно Регламент на Комисията (ЕО) № 1567/2007, като това количество следва да бъде изнесено без възстановявания при износа. По отношение на захарта също има предвидена такава възможност, но към този момент тя не е реализирана, т.е. няма възможност за износ на захар без възстановявания при износа. Предвижда се това да бъде възможно от началото на следващата пазарна година.

Всички други количества подлежат на облагане с допълнителна такса определена от Комисията, съгласувано с УК за захар в достатъчно голям размер, за да се избегне натрупването на излишъци. За пазарната 2007/2008 година размерът на тази такса е определен на 500 евро на тон. 

Във връзка с финансирането на схемата за преструктуриране, предприятията, на които е отпусната квота за производство на захар и изоглюкоза, заплащат временна сума за преструктуриране на тон отпусната квота. За пазарната 2007/2008 година размерът на тази такса за производителите на захар е определен на 173,8 евро на тон, а за пазарната 2008/2009 ще бъде 113,3 евро на тон. За пазарната 2007/2008 година размерът на тази такса за производителите на изоглюкоза е определен на 86,9 евро на тон, а за пазарната 2008/2009 ще бъде 56,65 евро на тон. 

Освен това за пазарната 2007/2008 г. и за следващите пазарни години за размера на квотата предприятията произвеждащи захар дължат производствена такса в размер на 12 евро на тон от квотата, а предприятията произвеждащи изоглюкоза дължат производствена такса в размер 6 евро на тон от квотата. 

VІ. Схема за преструктуриране

Схемата за преструктуриране представлява икономически стимул за предприятията с най-ниска продуктивност да се откажат от част или от цялата отпусната им производствена квота. Правилата и условията, по които се прилага схемата са разписани в Регламент на Съвета (ЕО) № 320/2006 за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и Регламент на Комисията (ЕО) № 968/2006 на Комисията, в който са разписани подробни правила за прилагането на Регламент 320/2006. 

Създаден е временен фонд за преструктуриране, който да финансира мерките за преструктурирането и който е част от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Мерките за преструктуриране се финансират чрез временната сума за преструктуриране, която всички производители на захар, изоглюкоза и инулинов сироп, които имат квоти плащат. Съгласно схемата, същите тези предприятия се оказват в ролята на бенефициенти на този фонд, когато самите те решат да се откажат от част или целите си квоти. 

Помощта за преструктуриране се отпуска на всяко предприятие, произвеждащо захар, изоглюкоза или инулинов сироп, на което е отпусната квота до 31 януари 2007 г., за всеки тон отказана квота за пазарните години до 2009/2010. Отказът от квота е обвързан и със задължението да се демонтират изцяло или частично производствените съоръжения. Сумите са диференцирани по години, като най-високи са били за 2006/2007 и постепенно намаляват до 2009/2010 година. 

Член 10 на Регламент 318/2006 дава на Комисията правомощията да направи оценка на схемата за преструктуриране и ако се налага да редуцира оставащите към онзи момент производствени квоти с общ процент на редукция. Това трябва да стане не по-късно от месец февруари 2010 г. и не бива да наруши стабилността на пазара на захарта.