Върни се горе

Организация на пазара

Основни елементи на организацията на пазара на птиче месо и яйца са свързани със създаване на стабилна организационна и пазарна структура, подобряване маркетинга на продуктите и установяване на правила за търговия с трети страни, гарантирайки равни жизнени стандарти на производителите. За тяхното реализиране се прилагат:

  •  Маркетингови стандарти
  •  Ценова статистика и докладване
  •  Разпоредби за търговия и междутърговски инициативи с трети страни
  •  Мерки за подпомагане при поява на опасни природни бедствия и заболявания
  •  Маркетингови стандарти при яйца за консумация
  •  Ценова статистика и докладване

Цени на яйца и птиче месо

Регламент 2017/2168 на Комисията от 20 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008
По отношение на стандартите за търговия с „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в случаите, когато достъпът на кокошките до открити площи е ограничен
PDF файл, 375,0 KB, качен на 20.09.2017

pdf document

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 342/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2013 год. за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008
За определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца
PDF файл, 716,3 KB, качен на 16.04.2013

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1047/2009 НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007
За установяване на обща организация на селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо
PDF файл, 732,3 KB, качен на 19.10.2009

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 546/2003
Относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и на птичето месо
PDF файл, 717,7 KB, качен на 15.06.2009

pdf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 508/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2008
Относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици
PDF файл, 732,3 KB, качен на 15.06.2009

pdf document

Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година относно стандартите за търговия с яйца
(обн., ОВ, Специално издание 2007 г., Глава 03 - Земеделие том 73)
PDF файл, 143,3 KB, качен на 19.06.2006

pdf document