Върни се горе

До 2014 г. признаването на организации и асоциации на производители беше предвидено само в някои сектори - плодове и зеленчуци, тютюн и хмел. Регламент (ЕО) № 1308/2013 г. на Парламента и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти, за периода след 2014 даде възможност държавите членки да въведат признаване на организации на производители,  асоциации на организации на производители и  междубраншови организации във всички сектори на земеделието. На производителите се дава възможност да се обединяват в организации не само за съвместни продажби (маркетингови организации), но и за постигане на широк набор от цели, като оптимизиране на производствените разходи, провеждане на научни изследвания, използването на екологосъобразни практики, прилагане на производствени стандарти, устойчиво използване на природните ресурси, прилагане на инициативи за популяризиране и др. Това позволява организациите на производители да се превърнат във фактор за подобряване структурата на земеделието.

Организирането на производителите в такива сдружения улеснява тяхното сътрудничество, като повишава възможностите им за: заемане на по-силни позиции на пазара по отношение на купувачите, по-добри възможности за реализация на произведеното на по-добри цени, планиране и постоянност на предлагането, контрол на качеството, намаляване разходите за производство, прилагане на земеделски практики опазващи околната среда. Не са за подценяване при такова сътрудничество и възможностите за проучване и въвеждане на устойчиви производствени практики и иновации. Накратко казано организирането на земеделските производители ще повиши тяхната конкурентоспособност.

Членовете на организациите на производители и на групите производители са физически и юридически самостоятелни производители, задължително регистрирани като земеделски производители по чл.7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители, за които организацията кандидатства за признаване,  които автономно вземат решения за организиране и осъществяване на своето производство. Те могат да предоставят на организацията на производители цялата или част от произведената продукция, за съвместна реализация, по силата на устройствения акт и вътрешните правила на дружеството.

Организации на производители се признават когато отговарят на следните условия:

 • учредени са като СД, ООД, Кооперация за постигане на определени цели;
 • състоят се от най-малко 6 производителя на земеделски продукти, за които се иска признаване;
 • при вземане на решения всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас и членовете контролират по демократичен начини своята организация;
 • разполагат с персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставяне на професионална, материална и техническа подкрепа на своите членове.
 • производител на два или повече земеделски продукта може да бъде член на различни групи или организации на производители за всеки земеделски продукт;
 • организации на производители на земеделски продукти се признават от  министъра на земеделието и храните в определени сектори;
 • организации на производители на плодове и зеленчуци, които кандидатстват за признаване и организациите на производители, които кандидатстват за подпомагане по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020 всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева.

Организации на производители на мляко и млечни продукти се признават съгласно изискванията на Наредба № 1/2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

Групи на производители се признават когато отговарят на следните условия:

 • учредени са като СД, ООД, Кооперация за постигане на определени цели;
 • имат не по-малко от 4 –ма членове;
 • групите производители на земеделски продукти, които кандидатстват за признаване всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева;
 • при вземане на решения всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас и членовете контролират по демократичен начини своята организация;
 • производител на два или повече земеделски продукта може да бъде член на различни групи на производители за всеки земеделски продукт в определени  сектори.

Групи на производители на земеделски продукти се признават от  министъра на земеделието и храните в определени сектори.

Асоциации на организации на производители се признават когато отговарят на следните условия: създадени са в определени земеделски сектори, по инициатива на две или повече признати организации на производители.

Междубраншови организации могат да бъдат признавани в определени земеделски сектори по инициатива на организации или асоциации, които членуват в тях. В междубраншовите организации могат да членуват и индивидуални производители, търговци и преработватели. Тези организации се състоят от представители на различни браншове, като се включват задължително представители на производството и търговията и/или на преработката на продукти в съответния сектор. Те се състоят от не по-малко от 3-ма членове и трябва да обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или в цялата страна. Междубраншовите организации извън сектора на тютюна не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени от тях.

Европейско законодателство

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
За установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347/671/20.12.2013 г.)
PDF файл, 4,4 MB, качен на 17.12.2017

pdf document

Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година
За допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията
PDF файл, 692,2 KB, качен на 13.03.2017

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година
За определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
PDF файл, 689,9 KB, качен на 13.03.2017

pdf document

Национално законодателство

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци

Насоки за кандидатстване за признаване за организации и групи на производители

Насоки при кандидатстване за признаване, съгласно изискванията на Наредба №12 от 5 май 2015 г.
За условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
DOC файл, 41,0 KB, качен на 05.05.2015

doc document

Насоки при кандидатстване за признаване, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 5 май 2007 г.
За условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобрение и изменение на одобрените оперативни програми
DOC файл, 39,0 KB, качен на 02.11.2007

doc document