Върни се горе

Представената програма по пчеларство за тригодишния период  2017 - 2019 г. е съобразeна с  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета. Програмата съдържа всички предвидени действия от гореспоменатия регламент.

Национална програма по пчеларство 2017 - 2019 г.

Списък на регистрираните производители на пчелни майки и рояци/отводки, съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г.
за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, актуален към 15.03.2019 г.
DOC файл, 166,5 KB, качен на 19.03.2019

doc document

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 на Комисията от 5 юли 2016 година за одобряване на националните програми за подобряване на производството и предлагането на пазара на пчелни продукти
Представени от държавите членки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
PDF файл, 475,0 KB, качен на 07.07.2016

pdf document

Предходни национални програми по пчеларство