Върни се горе

2018 г.

Заповед № РД 49-1/02.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите относно определянето на цената за компенсационно залесяване
Ккоято ще се заплаща през 2018 г. при промяна на предназначението, учредяване или възникване на сервитути, както и при учредяване на ограничени вещни права върху гори - държавна и общинска собственост по реда на Закона за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
DOC файл, 116,0 KB, качен на 02.01.2018

doc document

2017 г.

Заповед № РД 49-381 от 27.11.2017 г. за създаване на Национален съвет по горите (НСГ)
Вкл. Приложение към заповедта – Правила за дейността и организацията на работа на НСГ
PDF файл, 315,4 KB, качен на 27.11.2017

pdf document

Заповед № РД 49-259 от 19.10.2017 г. за утвърждаване на минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.
Заповед № РД 49-259 от 19.10.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2018 г. до 28.02.2019 г.
DOC файл, 143,0 KB, качен на 19.10.2017

doc document

Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г.
Заповед № РД 49-36/10.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която се утвърждават Общи условия на договорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения за възлагане изпълнението на дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 -14 и т. 18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
PDF файл, 237,1 KB, качен на 10.02.2017

pdf document