Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация на проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2013 г.
за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал
DOC файл, 41,0 KB, качен на 12.10.2018

doc document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г.
за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
DOC файл, 41,0 KB, качен на 10.10.2018

doc document

Справка от проведената обществена консултация на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите
за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати.
DOCX файл, 27,7 KB, качен на 09.10.2018

docx document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация на проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.
DOC файл, 69,0 KB, качен на 09.10.2018

doc document

Справка от проведената обществената обществена консултация на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за
мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им
DOC файл, 41,0 KB, качен на 01.10.2018

doc document

Справка за отразяване на постъпилите бележки и предложения от проведената обществена консултация на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект
на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
DOC файл, 280,0 KB, качен на 28.09.2018

doc document

Справка за отразяване на постъпилите становища от обществената консултация на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите
за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
DOC файл, 39,5 KB, качен на 26.09.2018

doc document

Справка от проведената обществена консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет
по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
DOC файл, 40,5 KB, качен на 17.09.2018

doc document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от проведената обществена консултация
на проект на Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
DOC файл, 578,0 KB, качен на 30.08.2018

doc document