Върни се горе

Резултати от обществено обсъждане

Справка за постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
DOCX файл, 91,5 KB, качен на 03.05.2019

docx document

Справка за постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г.
за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.
DOCX файл, 107,3 KB, качен на 24.04.2019

docx document

Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г.
за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
DOCX файл, 126,7 KB, качен на 24.04.2019

docx document

Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2005 г.
за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
DOCX файл, 25,9 KB, качен на 24.04.2019

docx document

Справка за постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
DOCX файл, 61,5 KB, качен на 24.04.2019

docx document

Справка за постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация на проекта на съвместна Наредба
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, храните и горите за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
DOCX файл, 41,3 KB, качен на 16.04.2019

docx document

Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане
на проекта на Наредба за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност и на семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества, в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената
DOCX файл, 26,4 KB, качен на 26.03.2019

docx document