Върни се горе

Резултати

Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите
за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
DOC файл, 77,5 KB, качен на 18.05.2018

doc document

Справка за отразяване на постъпилите становища от обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г.
DOC файл, 690,0 KB, качен на 11.05.2018

doc document

Справка за отразяване на постъпилите бележки и предложения от обществените консултации на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г.
за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
DOC файл, 56,5 KB, качен на 10.05.2018

doc document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществените консултации на проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 22 от 2007 г.
за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов.
DOC файл, 40,5 KB, качен на 29.03.2018

doc document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществените консултации на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г.
За определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването.
DOC файл, 41,0 KB, качен на 07.03.2018

doc document

Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г.
За прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Публикувано на 21.02.2018 г. Свалено на 27.02.2018 г .
DOC файл, 434,5 KB, качен на 21.02.2018

doc document

Справка за отразяване на постъпилите становища от обществените консултации на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г.
За прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Публикувано на 21.02.2018 г., свалено на 27.02.2018 г.
DOC файл, 47,5 KB, качен на 21.02.2018

doc document