Върни се горе

Ръководител

Спас Парапунов

Функции

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра без посредничеството на членовете на политическия кабинет и главния секретар. 

Инспекторатът извършва цялостни и тематични проверки на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, включително по сигнали или при случаи с обществен отзвук. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.

При осъществяване на функциите инспекторите имат право да изискват документи, данни, становища, справки и др. от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите от системата на министерството са длъжни да оказват пълно съдействие при извършване на проверките.

Инспекторатът има следните функции:

 1. Извършва проверки по осъществяване на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, като може да извършва анализ на ефективността на дейността на администрацията;
 2. Подпомага министъра, като извършва проверки по постъпили сигнали за конфликт на интереси или за корупционни действия във връзка с прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР);
 3. По заповед на министъра може да извършва и други контролни дейности по прилагането на ПРСР и ОПРСР;
 4. Осъществява контролни дейности по декларациите, предвидени в чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), подавани от служителите в министерството, и контролира второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по прилагането на ЗПУКИ;
 5. Представя необходимата информация и документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 ЗПУКИ;
 6. Извършва проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупционни действия на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 7. Контролира спазването на етичните правила съгласно Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс за поведение на служителите в министерството;
 8. Извършва проверки и изготвя писмени отговори по постъпили в министерството заявления и сигнали срещу действия или бездействия на служители от администрацията;
 9. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки, одити, инспекции и ревизии, като при извършване на контролната дейност в инспектората се представят копия от докладите на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, дирекция "Вътрешен одит" към министерството, както и от други органи, касаещи дейността на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 10. Анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;
 11. Участва в разработването на проекти на нормативни актове, както и на вътрешни актове, уреждащи дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 12. Може да предлага на министъра образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на трудовите или служебните задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 13. Изготвя годишен доклад до министъра за резултатите от дейността си;
 14. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Организацията на дейността на инспектората се определя в утвърден от министъра вътрешен правилник.


Дейност на Инспектората